Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Podzimní móda

Platnost od 8.9 .2014 do 8.3 .2015


Podzimní móda - strana 90


     

Podzimní móda - strana 90

03 | ANKLE BOOT Kožené lodičky 02 | KOŽENÉ LODIČKY S PÁSKEM PŘES NÁRT 01 | KOŽENÉ LODIČKY 05 | KOZAČKY 04 | NÍZKÉ KOZAČKY 07 | KOZAČKY 06 | KOZAČKY 629 08 | KOZAČKY 849 09 | KOZAČKY šVSRVWUDQQìPL VWUHÕRYÜPL YVDGNDPL 02 | KOŽENÉ LODIČKY S PÁSKEM PŘES NÁRT, 999 KČ 1HNRPSOLNRYDQÜDVWDELOQìYĨđND SRGSDWNXFP 9UFKRYĨPDWHULÈONġĭHYQLWčQìSRGUÈĭNDXPÞOÈNġĭHSRGUÈĭND735 88 9HO  WPDYÞÕHUYHQÈ bb. EìOÈ bb. ÕHUQÈ bb. 03 | ANKLE BOOT, 599 KČ 7UHQG\DđLNVQĨW\QDVWUDQÈFKD ]LSHPQDYQLWčQìVWUDQÞ9SčHGXPìUQÜ QDčDVHQìYĨđNDSRGSDWNXFP 9UFKRYĨPDWHULÈOXPÞOÈYHOXURYÈ NġĭHSRGđìYNDV\QWHWLNDYQLWčQìSRGUÈĭNDWH[WLOSRGUÈĭNDV\QWHWLND 9HO  ÕHUQÈ bb. KQÞGÈ bb. 9UFKRYĨPDWHULÈOXPÞOÈNġĭHSRGđìYNDV\QWHWLNDYQLWčQìSRGUÈĭND XPÞOÈNġĭHSRGUÈĭNDV\QWHWLND 9HO  ÕHUQÈ bb. YHOEORXGì bb. 06 | KOZAČKY, 849 KČ 05 | KOZAČKY, 629 KČ 07 | KOZAČKY, 649 KČ 7\9ÈPQHVPìFK\EÞW9HOPLPĂGQì DSRKRGOQÜYĨđNDSRGSDWNXFP REYRGKROHQQìÕÈVWLFPYĨđND KROHQQìÕÈVWLFP 9UFKRYĨPDWHULÈOXPÞOÈNġĭH 9HO  W\UN\VRYÈ bb. 04 | NÍZKÉ KOZAČKY, 749 KČ NRýDNRYÈ bb. .ODVLFNÜDWUHQG\NQD]RXYÈQìVHODV- ÕHUQÈ bb. WLFNRXYVDGNRXSRVWUDQQÞYĨđNDSRGSDWNXFP 6W\ORYÜNR]DÕN\VSÞNQRXSčH]NRXDX]ÈYÞUHPQD]LSQDYQLWčQì VWUDQÞREXYL9ĨđNDSRGSDWNX FP 0DWHULÈOXPÞOÈNġĭH 9HO  ÕHUQÈ bb. 3URVWÞMHPXVìWHPìW6QDGQÜ QD]RXYÈQì9ĨđNDKROHQQìSDUWLH FPREYRGKROHQQìSDUWLH FP 9UFKRYĨPDWHULÈOXPÞOÈYHOXURYÈ NġĭHSRGUÈĭND735 9HO RUDQĭRYÈ bb. ÕHUQÈ bb. EÜĭRYÈ bb. 130SK3_SH014 01 | KOŽENÉ LODIČKY, 999 KČ .ODVLFNÜDSRKRGOQÜYĨđNDSRGSDWNX FP9UFKRYĨPDWHULÈONġĭHSRGđìYNDWH[WLOYQLWčQìVWÜONDWH[WLO SRGUÈĭNDV\QWHWLND 9HO  ÕHUQÈ bb. YHOEORXGì bb.