Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Podzimní móda

Platnost od 8.9 .2014 do 8.3 .2015


Podzimní móda - strana 98


     

Podzimní móda - strana 98

01 | POVLEČENÍ FLAG, 499 KČ Povlečení s potiskem v módním designu, k dostání v normální délce. Linon: 100% bavlna, hladká a příjemná tkanina, příznivá na pokožku. 01 | POVLEČENÍ FLAG 499 Barevný design červeno-modro-bílá 2dílná souprava 80/80cm, 135/200cm 909 307 09K 02 | POTAH NA ŽIDLI "MELLI", OD 219 KČ Novinka! Strečový potah pro různý nábytek dostupný v různých barvách. Výška opěradla pro velikosti 1-3 cca 85 cm. 10% elastan, 36% bavlna, 54% polyester Vel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krémová 936 968 09K antracitová 912 694 09K tmavě červená 933 015 09K Vel. rozměry cca 1 křeslo 999 Kč 2 2-místná pohovka 1.499 Kč 3 jednobalení 3-místná pohovka 1.499 Kč 4 jednobalení židle podsedák 219 Kč 5 dvojbalení židle podsedák 399 Kč 6 potah na židli 329 Kč 7 potah na židli dvojbalení 599 Kč 8 dvojbalení povlak na polštář 329 Kč 03 | KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY "FUN", OD 169 KČ Tyto barevné kombinace vnesou život do každé koupelny! S protiskluzovou úpravou, vhodné pro podlahová vytápění, příjemné hebké provedení, výška vlasu cca 15 mm. 90% polyester, 10% akryl Vel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pestré barvy 927 507 09K fialová 940 145 09K černo-bílo-šedá 928 209 09K pastelová 935 016 09K zelená 935 372 09K Vel. 1 Předložka před stojící WC 45/50 cm 169 Kč 2 Předložka před závěsné WC 45/50 cm 169 Kč 3 Předložka 50/90 cm 319 Kč 4 Předložka 60/100 cm 429 Kč 5 Předložka 70/110 cm 529 Kč 6 Předložka 80/150 cm 799 Kč 7 Předložka kulatá Ø 75 cm 379 Kč 8 Předložka polokruh 50/80 cm 249 Kč 9 3dílná souprava (předložka před stojící WC, kobereček 50/90 cm, potah na víko) 529 Kč 10 3dílná souprava (předložka před závěsné WC, kobereček 50/90 cm, potah na víko) 529 Kč krémová tmavě červená 02 | POTAH NA ŽIDLI "MELLI", OD 219 antracitová 03 | KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY "FUN", OD 169 04 | MAGNETICKÁ TABULKA NA KOŘENÍ (10DÍLNÁ SOUPRAVA), 529 KČ Exklusivní magnetická tabulka na koření! Zaručeně zaujme. Z ušlechtilé oceli 18/0, dvě odlně velké otvory na dózkách, spodní strana je magnetická, Lze také postavit. Rozměry: dózky: cca průměr 6,3 cm, v: cca 4,7 cm, tabulka: cca v/š 22,5/22,5 cm. Nerezová ocel. stříbrná 965 815 09K 04 | MAGNETICKÁ TABULKA NA KOŘENÍ (10DÍLNÁ SOUPRAVA) pestré barvy 529 š výška vlasu cca 15 mm š protiskluzová úprava zelená pastelová černo-bílo-šedá 05 | SÍŤ PROTI KOMÁRŮM S MAGNETOVÝM UZÁVĚREM 349 PODMÍNKY NÁKUPU Nakupující zákazník obdrží bezplatný katalog s novou obchodní nabídkou. Objednávky přijímáme: šSčHVLQWHUQHWRYĨREFKRGERQSUL[F]DPERQSUL[F] šWHOHIRQLFN\ SRQGÞOìSÈWHNRGGRKRGVRERWDRGGRKRG šID[HP šSìVHPQÞQDREMHGQÈYNRYÜPOLVWXSčLORĭHQÜPNHNDWDORJX ERQSUL[32%2;2VWUDYD 3čLSRGÈYÈQìREMHGQÈYN\]ÈND]QìNSčLMìPÈQDEìGNXERQSUL[ ERQSUL[EH]RGNODGQÞSRWYUGì]ÈND]QìNRYLSčìMHPREMHGQÈYN\NSOQÞQì CenyMVRXXYHGHQ\YÕHVNĨFKNRUXQÈFKD]DKUQXMì'3+ =ERĭì]DVìOÈPHSRđWRYQìPEDOìNHPVGREìUNRX .SODFHQÜFHQÞ]ERĭìMHWčHEDSčLSRÕìVWpoštovnéSRGOH]YROHQÜKR ]SġVREXGRGÈYN\ š.ÕSčLYROEÞGRGÈYN\QDQHMEOLĭđìSURYR]RYQXSRđW\ QDSRđWX š.ÕSčLYROEÞGRGÈYN\VGRUXÕHQìPQDDGUHVXXYHGHQRXQD REMHGQÈYFH GRUXN\ 96 05 | SÍŤ PROTI KOMÁRŮM S MAGNETOVÝM UZÁVĚREM, 349 KČ Síť lze připevnit bez vrtání a šroubování do rámu dveří. Jednoduše ji připevníte pomocí oboustranné lepící pásky, nebo špendlíků na rámu dveří. Vhodný pro každou běžnou velikost dveří, prodyšný a částečně transparentní materiál. S 9 páry nagnetů. Rozměry: 100 cm x 220 cm. Polyester. Barevný design černá 974 845 09K Dodávka zbožíQÈVOHGXMHYWHUPìQXşSUDFRYQìFKGQġRG PRPHQWXREGUĭHQìREMHGQÈYN\SRNXGSčLSRGÈQìREMHGQÈYN\QHE\O XYHGHQMLQĨWHUPìQSOQÞQì RGVPORXY\VWDÕìSRGDWSURKOÈđHQìSčHGMHMìPXSO\QXWìP9UÈFHQì Y]ÈMHPQÜKRSOQÞQìVWUDQPÈEĨWSURYHGHQREH]RGNODGQÞQHSR]GÞML QHĭGRGQġ 'RGÈYND]ERĭìMHUHDOL]RYÈQDYSRčDGìSRGOHSčLFKÈ]HMìFìFKREMHGQÈYHN GRY\ÕHUSÈQì]ÈVRE3čLYHONÜPPQRĭVWYìSčLFKÈ]HMìFìFKREMHGQÈYHN PRKRXEĨWQÞNWHUÜYĨUREN\GRGÈQ\GDOđì]ÈVLONRXYSR]GÞMđìPWHUPìQX GRşWĨGQġRGHGQHREGUĭHQìREMHGQÈYN\ 'RGÈYND]ERĭìMHRPH]HQDSURWHULWRULXPqHFK\ =ERĭìMHWčHEDRGHVODWQDYODVWQìQÈNODG\QDDGUHVXERQSUL[32%2; 2675$9$=ERĭìQDEì]HQÜMDNRVDGD VRXSUDYD MHWčHEDYUÈWLW YFHONX3URXU\FKOHQìSUġEÞKXYUÈFHQìPġĭH]ÈND]QìNSRXĭìWKRWRYĨ GRNODGRYUÈFHQìSčLSRMHQĨNěÕWXQHERNHVWDĭHQì]LQWHUQHWRYÜVWUÈQN\ ERQSUL[ERQSUL[PġĭHRGPìWQRXWSčHY]ìWYUÈFHQÜ]ERĭìSRNXGMH ]PÞQÞQR MHQHNRPSOHWQìREQRđHQÜQHERSRđNR]HQÜ Y\MPDSčìSDGġ NG\E\OD]PÞQDQXWQÈYUÈPFLREY\NOÜSUD[H PMY\]NRXđHQìSURYÞčHQì ]ERĭì 9ĨPÞQDYUÈFHQÜKR]ERĭìQDMLQÜQHQìPRĭQÈ 9SčìSDGÞRGVWRXSHQìRGVPORXY\MHVPORXYDSRYDĭRYÈQD]D QHX]DYčHQRX &HQDSRđWRYQÜKRVH]DSRÕìWÈYÈSRX]HSčLGRGÈQìKODYQì]ÈVLON\DWR LYSčìSDGÞĭHREMHGQÈYNDEXGHUHDOL]RYÈQDIRUPRXGìOÕìFKGRGÈYHN 7HUPìQUHDOL]DFHREMHGQÈYN\VHPġĭHSURWÈKQRXW]SčìÕLQQH]ÈYLVOĨFK QDILUPÞ6RXKODVVQÈNXSQìPLSRGPìQNDPLMHMHGQR]QDÕQĨVXGÞOHQìP ]SOQRPRFQÞQìNX]DYčHQìMPÜQHPNXSXMìFìKRDYMHKR]ÈMPXVPORXY\ VqHVNRXSRđWRXQHERMLQĨPSčHSUDYFHP]DěÕHOHPGRGÈQì]ERĭì 9\KUD]XMHPHVLSUÈYRQDSUġEÞĭQÜSURYÈGÞQì]PÞQDWRMDNFHQ]ERĭì ]QDđìQDEìGN\WDNFHQ\SRđWRYQÜKRSčLÕHPĭVHW\WR]PÞQ\QHGRWĨNDMì SUÈYRVRENWHUÜSRGDO\REMHGQÈYNXMLĭSčHGXVNXWHÕQÞQìPWÞFKWR]PÞQ Právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).=DUXÕXMHPH SUÈYRQDRGVWRXSHQìRGVPORXY\DWìPLYUÈFHQìREMHGQDQÜKR]ERĭìEH] XGÈQìGġYRGX2GVWRXSLWRGVPORXY\O]HGRGQġRGGDWDREGUĭHQì ]ÈVLON\3URGRGUĭHQìGHQQìOKġW\QDSRGÈQìSURKOÈđHQìRRGVWRXSHQì ÅÈGÈPHRGRGUĭHQìVWDQRYHQÜOKġW\SURYUÈFHQì]ERĭìqÈVWND]D YUÈFHQÜ]ERĭìEXGHSRXNÈ]ÈQDYVRXODGXVSRĭDGRYDQRXIRUPRXş SRđWRYQìSRXNÈ]NRXQHEREDQNRYQìPSčHYRGHPQDXUÕHQÜNRQWR 9SčìSDGÞĭHERQSUL[QHUHDOL]XMHGRGÈYNXYHđNHUÜKRREMHGQDQÜKR ]ERĭìYWHUPìQXGRGQġPÈ]ÈND]QìNSUÈYRXNRQÕLWVPORXYX VRNDPĭLWĨPěÕLQNHP Záruka (reklamace).ERQSUL[MHYHY]WDKXN]ÈND]QìNRYL]RGSRYÞGQĨ ]DQHVRXODG]ERĭìVHVPORXYRX9DGQÜ]ERĭìVSROXVUHNODPDFìMHWčHED ]DVODWQDDGUHVXERQSUL[32%2;2675$9$DSčLSRMLW SRSLVYDG\DěGDMHXPRĭýXMìFìLGHQWLILNDFL]ÈND]QìND 9SčìSDGÞX]QÈQìQÈURNġ]ÈND]QìNDMDNRRSRGVWDWQÞQÜYUÈWì ERQSUL[]ÈND]QìNRYLWDNÜQÈNODG\QDGRGÈQìRE\ÕHMQĨPEDOìNHP Ochrana osobních údajů:9\SOQÞQìPREMHGQÈYNRYÜKROLVWX ]UHNODPQìFKPDWHULÈOġWHOHIRQLFNRXREMHGQÈYNRXY\SOQÞQìP UHJLVWUDÕQìKRIRUPXOÈčHSURVWčHGQLFWYìPERQSUL[F]PERQSUL[ F]HPDLOXID[XQHER606]SUÈY\Y\MDGčXMH]ÈND]QìNVRXKODV VH]SUDFRYÈQìPMHKRRVREQìFKěGDMġSURVWčHGQLFWYìPSRYÞčHQĨFK ]SUDFRYDWHOHPRVREQìFKěGDMġVSROHÕQRVWLERQSUL[6S]RRWčHWìFK RVREYVRXODGXVH]ÈNRQHPÕ6ERRFKUDQÞRVREQìFK ěGDMġD]ÈNRQHPÕ6ERQÞNWHUĨFKVOXĭEÈFKLQIRUPDÕQì VSROHÕQRVWLYÕHWQÞSčHGÈQìSRVN\WQXWĨFKěGDMġREFKRGQìPD PDUNHWLQJRYĨPSDUWQHUġPVSROHÕQRVWLERQSUL[6S]RRDWRDĭ GRRGYROÈQì3RVN\WQXWìRVREQìFKěGDMġMHGREURYROQÜYVRXODGX VŦŦ]ÈNÕ6EPÈWHPMSUÈYRQDSìVHPQÜRGYROÈQì VRXKODVXSUÈYRQDSčìVWXSNěGDMġPSRGÈQìĭÈGRVWLRRSUDY\ GRSOQÞQì]DEORNRYÈQìQHERRGVWUDQÞQìRVREQìFKěGDMġ ERQSUL[6S]RRXO/RGRZD ”ĂGĬ 1,3š.56 130SK3_CO023 fialová