Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 24.9 .2014 do 30.9 .2014


 - strana 6


     

- strana 6

0ñ)*é3)02/0%.·:%Ľ 2OZDÉMEAäMILIØNĈDENNý %.4ñ·$!! -5,4)&5.+è.·42/5"! !  +/-")./6!.Æ30/2­+ AMICA SHM51074W 5 999KüKü Á·ñ+!#- 99 Kü 10 8 9999 KKü ü 1 990 Kü 8 499 sOBJEMTROUBYLsRYCHLâOHĄEVª#ZAMINSs,#$ DISPLEJsTROJITÏSKLODVEĄÓsBEZPEüNOSTNÓPOJISTKYHOĄÉKĈsGRIL sVEVâBAVýHLUBOKâPLECH MýLKâPLECHAROÝTsELZAPALOVÉNÓ sVâSUVNâODKLÉDACÓPROSTORs6XÁX(nXXCM 14 99 /$3!6!è0!2 AMICA OSC6101W -9è+! ELECTROLUX ESF6535LOW sTUKOVâFILTRsMOäNOSTRECIRKULACEsOSVýTLENÓsSTUPNýVâKONU sSKLENýNÉLIÝTA sNASADsPROGRAMĈTEPLOTYsHLUüNOSTD" s!UTO&LEX %.4ñ·$!! 02!è+! BEKO 5 9990 KKü ü %.4ñ·$!! 10 49 02!è+! ZANUSSI ZWQ36101W sNAKGPRÉDLAsOTMINsPROGRAMĈs%COCLEAN  PROGRAMNAüIÝTýNÓPRAüKYsPĄÓDAVNÏFUNKCE PĄEDPÓRKA  RYCHLÏPRANÓ SNADNÏäEHLENÓ 0%4PROGRAMNAODSTRAāOVÉNÓ ZVÓĄECÓSRSTIsODLOäENâSTARTnHODsDýTSKâZÉMEK s(I TECHTOPNÏTýLESOs6XÁX(nXXCM %.4ñ·$!! 6 499 Kü (,/5"+!*%.#- ü 8 999 K 7 499KüKü 8 990 02!è+! CANDY EVO41274LW3 sKGPRÉDLAsOTMINsODLOäENâSTART s&UZZY,OGICsOCHRANAPROTIPĄETEüENÓs,#$DISPLEJ s6XÁX(nXXCM sNAKGPRÉDLAsOTMINsODLOäENâSTART s6XÁX(nXXCM 3+,/+%2!-)#+­6!2.­$%3+! BEKO HIC64404T + %.4ñ·$!!  sINDUKüNÓsTROJITÉIOVÉLNÉZØNAsSENZOROVÏOVLÉDÉNÓsZABROUÝENâ OKRAJsDýTSKâZÉMEKsAUTOMATICKÏVYPNUTÓsUKAZATELZBYTKOVÏHO TEPLAsSAMOSTATNýZA+ü 6.)4ñ.·/"*%-, (/2+/6:$5#( .%2%: 6%34!6.­-5,4)&5.+è.·42/5"! BEKO OIM 23301 X sPROGRAMĈsDISPLEJsGRILOVÉNÓSEZAVĄENâMIDVEĄMIsZAPUÝTýNÏ GRILOVÏTýLESOsTELESKOPICKâVâSUVsZADNÓKATALYTICKÉDESKA sCELOSKLENýNÏDVEĄEsSAMOSTATNýZA+ü ü 10 99909KüK 14 9 3+ñ·î/6Æ-2!:­+ CANDY CFU145E %.4ñ·$!! sOBJEMLsPLATOVÏ ZÉSUVKYsMRAZÓCÓKAPACITA KGHODsCM • 6XÁX(nXXCM %.4ñ·$!! ,%$/36ê4,%.· .%2%: 3 999KüKü %.4ñ·$!! ./&2/34 187 CM 178 CM 6 999 %.4ñ·$!! #(,!$.)è+! BEKO 3 499KüKü 5 400 sOBJEMCHLADNIüKYLsMOäNOSTOTOüENÓDVEĄÓsAUTOMATICKÏ ODMRAZOVÉNÓsANTIBAKTERIÉLNÓTýSNýNÓsSKLENýNÏPOLICE s6XÁX(nXXCM #(,!$.)è+! INDESIT BIAAA13PX 11 999 sOBJEMCHLADNIüKYMRAZNIüKYLsANTIBAKTERIÉLNÓ OCHRANAsAUTOMATICKÏODMRAZOVÉNÓCHLADNIüKY sHLUüNOSTD"s6XÁX(nXXCM 1$.838-91(-9ċ7âË6Ë7,352'(-(1(/(.75$ 2.$<0È7e0ċě352'(-(19ý5$65 Adresy prodejen najdeš na www.okay.cz. 1$-'(â1È6,1$ 840 116 529 7 499KKü ü 840 11 OKAY 8 799KKü ü 13 999 #(,!$.)è+! SAMSUNG RB29FSRNDWWEF s OBJEMCHLADNIüKYMRAZNIüKYLs BEZPROUDâREäIM HODsDIGITÉLNÓINVERTOROVâKOMPRESORSEZÉRUKOULET s-ULTI FLOWDYNAMICKÉCIRKULACEVZDUCHUs%:3LIDEOUT nPRAKTICKÉVYSOUVACÓPOLIüKAsKOVOVâDRäÉKNAVÓNO sVNITĄNÓ,%$OSVýTLENÓs6XÁX(nXXCM ‡2.$<SČWVHWNRUXQþHVNêFKMHVOHYRYêNXSyQYKRGQRWČ.þNWHUêO]HXSODWQLWSĜLQiNXSX YPLQLPiOQtKRGQRWČ.þYHYãHFKNDPHQQêFKSURGHMQiFK2.$<VURD-(1$QiE\WHNVUR RGGR6OHYDEXGHRGHþWHQD]EČåQêFKSURGHMQtFKFHQDQHY]WDKXMHVH QDDNþQt]ERåtR]QDþHQpQDSURGHMQiFKþHUYHQRXFHQRYNRXYêSURGHMRYp]ERåtQDVOXåE\DMLåGĜtYH X]DYĜHQp]DNi]N\.XSyQ\O]HVþtWDW±GOHSUDYLGOD]DNDåGêFKGDOãtFK.þO]HXSODWQLWMHGHQGDOãt NXSyQYKRGQRWČ.þDOHQHQtPRåQpMHNRPELQRYDWVMLQRXPDUNHWLQJRYRXDNFt.XSyQO]HXSODWQLW MHGQRUi]RYČQDMHGHQQiNXSQHERREMHGQiYNX.XSyQMHSĜHQRVQê3RNXGKRQHY\XåLMHWHVDPL YČQXMWHKRVYêP]QiPêPQHERSĜtEX]QêP.XSyQQHO]HVPČQLW]DSHQt]H3RGUREQiSUDYLGODDNFH QDOH]QHWHQDZZZRND\F]SHWLVWRYND 1ČNWHUpIRWRJUD¿HDLQIRUPDFHPRKRXPtWSRX]HLOXVWUDWLYQt FKDUDNWHU=PČQ\FHQGHVLJQXDWHFKQLFNêFKSDUDPHWUĤ Y\KUD]HQ\=DWLVNRYpFK\E\QHUXþtPH=ERåtQHPXVtEêW GRVWXSQpQDYãHFKSURGHMQiFK 6OHY\QHSODWtQDDNþQt]ERåtR]QDþHQpQDSURGHMQiFK þHUYHQRXFHQRYNRX ]iND]QtN NXV ]iND]QtN NXVĤ