Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Klasika v novém podání

Platnost od 30.9 .2014 do 29.3 .2015


Klasika v novém podání - strana 39


     

Klasika v novém podání - strana 39

ÕHUQÈVWRQH VWčHGQÞPRGUÈEOHDFKHG PRGUÈVWRQH D]XURYÞPRGUÈ WPDYĨGHQLP ÕHUQÈ 05 | MIKINA SE VSADKOU 629 OK bb. bb. bb. bb. bb. bb. ON bb. bb. bb. bb. bb. bb.    09 | DŽÍNY SKINNY 599 07 | DŽÍNY BOOTCUT, 599 KČ 0ĂGQìGĭìQ\%RRWFXW]NROHNFH5$,1%2:RQÞFRQLĭđìVHG VNDSVDPLSRXWN\QDSÈVHN9HOPLSčìMHPQÜQDQRđHQì GìN\SRGìOXVWUHÕH9QLWčQìGÜONDQRKDYLFYHYHOFFD FP . YHYHOFFDFP 1 EDYOQDSRO\HVWHUHODVWDQ 9HO OK ON bb. ÕHUQÈVWRQH bb. WPDYĨGHQLP bb. bb. PRGUÈVWRQH bb. bb. ÕHUQÈVWRQH štaké v délce nad kotníky 08 | TOP (2 KS V BALENÍ), 298 KČ 6NYÞOĨWRS]QDÕN\5$,1%2:]MHPQÜKRĭHEURYDQÜKR PDWHULÈOX³]NĨVWčLKGÜONDYHYHOFFDFP EDYOQDđHGĨPHOìUEDYOQDYLVNĂ]D 9HO bb. SXGURYÞUġĭRYRDQWUDFLWRYÈ ÕHUQÈEìOÈ bb. ÕHUQÈĭOXWÈ bb. ÕHUQÈđHGĨPHOìU bb. Ţnová barva 09 | DŽÍNY SKINNY, 599 KČ 06 | DŽÍNY SLIM, 599 KČ =NROHNFH]QDÕN\5$,1%2:GĭìQ\YPĂGQìP ě]NÜPVWčLKX6OLPDVRQÞFRQLĭđìYĨđNRXVHGX 9HOPLSčìMHPQÜQDQRđHQìGìN\SRGìOXVWUHÕH 9QLWčQìGÜONDQRKDYLFYHYHOFFDFP GÜOND. FFDFP GÜOND1 EDYOQD SRO\HVWHUHODVWDQ  EDYOQDHODVWDQ 9HO 06 | DŽÍNY "SLIM" VWčHGQÞPRGUÈ EOHDFKHG 0ĂGQìGĭìQ\6NLQQ\]NROHNFH5$,1%2:6W\OVNDSVDPL VSRXWN\QDSÈVHNSRKRGOQÈYĨđNDVHGX9QLWčQìGÜOND QRKDYLFHYHYHOFFDFP GÜOND. GÜONDSRNRW QìN\FFDFP GÜOND1 NODVLFNÈGÜOND EDYOQD3RO\HVWHUHODVWDQ  EDYOQDHODVWDQ 9HO OK ON SXGURYÞUġĭRYÈ bb. bb. ÕHUQÈVWRQH bb. bb. ÕHUQÈ bb. bb. VWčHGQÞPRGUÈEOHDFKHG bb. bb. WPDYĨGHQLP bb. bb. PRGUÈVWRQH bb. bb. D]XURYÞPRGUÈ bb. bb. 07 | DŽÍNY ''BOOTCUT'' 08 | TOP (2 KS V BALENÍ) 149 PRGUÈVWRQH 2 ks v balení 298 130S3_V_RB012 štaké v délce nad kotníky D]XURYÞ ÕHUQÈVWRQH PRGUÈ PRGUÈVWRQH WPDYĨGHQLP WPDYĨ GHQLP ÕHUQÈ VWRQH ÕHUQÈ SXGURYÞ UġĭRYÈ VWčHGQÞ PRGUÈ EOHDFKHG WPDYĨ GHQLP PRGUÈ VWRQH D]XURYÞ PRGUÈ ÕHUQÈ 37