Aktuálníletáky.cz   

Penny akční­ leták : Penny leták od pondělí

Platnost od 3.11 .2014 do 5.11 .2014


Penny leták od pondělí - strana 11


     

Penny leták od pondělí - strana 11

ZA KAŽDÝCH 300 Kč NÁKU PU ZÍSKÁTE 48 ZDARMA 1 ZE Ků Lň P O D i č FIGUREK POSTAV SI SVOJE MĚSTEČKO 1 PRODEJNA P R O D E J N A PENNY PEN N Y 2 POLICIE POLICIE SUPER AKCE ČČERPACÍ E R P A C Í STANICE STA N I C E 5 P O ŠTA POŠTA 8 POLICEJNÍ P O L I C E J N Í AAUTO UTO 11 SUPER AKCE 4990. 8990. 9 AMBUL ANCE AMBULANCE SUPER AKCE RŮŽOVÉ R Ů Ž O V É AUTO AUTO 6990. 12 MODRÉ M O D R É AUTO AUTO SUPER AKCE 6990. POLICEJNÍ P OLICEJNÍ M MOTORKA OTORK A SUPER AKCE 6990. SUPER AKCE 13 NEMOCNICE NEMOCNICE SUPER AKCE 7990. HASIČSKÉ H A S I Č S K É AUTO AUTO 6 8990. SUPER AKCE 10 8990. SUPER AKCE 8990. KAMION KAMION SUPER AKCE 8990. SUPER AKCE 7 HASIČI HASIČI SUPER AKCE 8990. 4 3 SUPER AKCE 6990. 14 POŠTOVNÍ P O Š T O V N Í MOTORKA MOTORK A SUPER AKCE 4990. 6990. 15 HRACÍ H RACÍ D DESKA ESK A SUPER AKCE 4990.