Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland : Aktuální leták Kauflandu

Platnost od 27.11 .2014 do 3.12 .2014


Aktuální leták Kauflandu - strana 31     

Aktuální leták Kauflandu - strana 31

+$9æ0ONDĐLÒææ æÁTERáææ æ3TĝEDAææææODæ æHOD BâVALâ¬DģM METRO¬!¬ ¬STANICE +$%æ.ÈRODNÒæ$ĦMææææææææææææææ.ÈMĐSTÒæ-ÒRU欬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬æ0RAHAæ6INOHRADY äELEZNIĊÉĚģ NÉMčSTÓ¬-ÓRģ Q  Aä¬ ¬+ĊG :,!4! æ0,!4).9 TA 6âKUPNÓ¬CENY¬ZLA Váš nový vůz hledejte na www.srba.cz ĚÓ DLE¬RYZOSTI¬A¬STÉ 34ý¶"2!æ!æ34!2/Ç)4./34¶ 0/:/2æ*%$).¬æÀ!.#% ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO ¬DENTÉLNÓ¬ZLATO¬ZUBY¬ ¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬STĝÓBRO TECHNICKϬSTĝÓBRO ¬PLATINU¬4O¬VÝE¬ZA¬NEJLEPÝÓ¬VâKUPNÓ¬CENY ¬KTERϬSTANOVÓ¬ODBORNÓCI¬V¬OBORU¬ZLATNICTVÓ¬0ENÓZE¬IHNED¬NA¬RUKU :!25í5*%-%æ3%2)»:.¶æ*%$.¬.¶ &IRMAæ3CHNEIBERGERææ(AUER ¬REGISTROVÉNA¬PUNCOVNÓM¬ÞĝADEM¬ 0,!4"!æ6æ(/4/6/34)æ!Çæ$/æ6ÅÀ%æ æ+í • Alfa Romeo • Fiat • • Fiat Professional • Jeep • • Opel • Subaru • Volvo • 02/æ6%,+Åæ:¬*%-æ/"í!.Ćæ3%æ4!4/æ!+#%æ/0!+5*% 34!2/Ç)4./34)ææ ææ34/,%4¶ s¬/"2!:9¬s¬(/$).9¬s¬(/$).+9¬s¬Á0%2+9¬"2),)!.4/6³ ¬'2!.­4/6³¬!4$ ¬s¬34ý·"2/¬34ý·"2.³¬0ý·"/29 ¬36·#.9 ¬34ý·"2.³¬.­$/"· 4­#9 ¬05$ý%.+9 ¬4!"!4ð2+9 ¬-).#% ¬!4$ ¬s¬3+,/¬*%.¬34!2/È)4.³ ¬s¬3/Á+9¬!¬0,!34)+9¬:¬0/2#%,­.5 ¬"2/.:5 ¬+/65 ¬3,/./6).9 $ý%6! ¬s¬Á!6,%¬s¬"/$­+9¬s¬3-9í#/6³¬.­342/*%¬s¬:,!4³¬-).#%¬s¬0%23+³¬+/"%2#%¬s¬*).³¬:!*·-!6³¬34!2/È)4./34) ¬NÉSTĐNNÏ ¬STOLNÓ ¬PODLAHOVÏ (/$).9 :,!4/ (/$).+9 ¬KAPESNÓ¬A¬NÉRAMKOVϬNAPĝ¬)WC¬ ¬3CHAFHAUSEN ¬'LASHàTTE ¬0HILIPE¬ ¬PATEC ¬/MEGA ¬,ONGINES ¬¬¬,EMANIA ¬!NGELUS ¬:ENITH ¬"REITLING ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO¬V¬BĐäNâCH¬RYZOSTECH ¬A¬TO¬JAK¬NÓZKORYZOSTNÓ¬ ¬¬ ¬¬KAR ¬¬ ¬¬KAR ¬TAK¬I¬BĐäNЬPOUäÓVANϬ¬ ¬¬KAR ¬ ¬ ¬¬KAR ¬čI¬RYZÓ¬¬¬ ¬VYKUPUJEME¬NAPĝÓKLAD¬ZUBNÓ¬ZLATO¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬A¬TO¬JAK¬NEPOUäITϬV¬PLÉTCÓCH¬AURIX ¬čI¬DESTIčKÉCH ¬TAK¬ZUBNÓ¬ZLATO¬JIä¬POUäITÏ 0,!4).! ¬VYKUPUJEME¬V¬PODOBЬÝPERKĦ SLITKĦ ¬TERMOčLÉNKĦ¬A¬PYROMETRĦ 34ý¶"2/ PRODEJ VOJENSKÉHO VÝSTROJNÍHO MATERIÁLU 6âKUP¬STAROäITNOSTÓ¬TEL ¬TABATĐRKY ¬PUDĝENKY ¬HĝEBENY ¬PĝÓBORY¬I¬JEDNOTLIVϬKUSY¬I¬POÝKOZENÏ ¬TÉCY¬A¬STOLNÓ¬NÉDOBÓ ¬JIä¬NENOÝENϬÝPERKY¬A¬JAKKOLIV¬POÝKOZENϬÝPERKY¬VÝEHO¬DRUHU ¬STĝÓBRNϬMINCE¬&RANC¬*OSEF ¬čESKÏ ¬ĝÓÝSKÏ ¬CARSKϬA¬DALÝÓ¬V¬JAKÏKOLIV¬KVALITĐ ¬¬ 4%#(.)#+²æ34ý¶"2/æ'!,6!.)+! æ+/.4!+49 æ$2¬49 æ:"94+9 Prodejna PRAHA SPOØILOV 0OTĝEBUJETE¬PRODAT¬ZLOMKOVϬZLATO¬ZLOMKY ¬NEBO¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLATϬÝPERKY¬(LEDÉTE¬NEJVYÝÝÓ¬CENY¬PRO¬VâKUP¬ZLOMKOVÏHO¬ZLATA¬V¬í2¬.AÝE¬l¬RMA¬SE¬ZABâVɬVâKUPEM¬ZLATA¬JIä¬ĝADU¬LET¬6YKOUPÓME¬VÝE ¬ CO¬JE¬ZE¬ZLATA ¬V¬JAKâCHKOLIV¬KARÉTECH¬-ĦäETE¬NÉM¬PRODAT¬I¬JAKÏKOLIV¬MNOäSTVÓ ¬CENA¬JE¬URčENA¬ZA¬¬GRAM ¬ALE¬ANI¬KILOGRAM¬ZLATA¬NENÓ¬PROBLÏM¬VYKOUPIT¬:LATO¬NIJAK¬NEUPRAVUJTE ¬UDĐLÉME¬TO¬ZA¬6ÉS !¬NEBUDETE¬PLATIT¬äÉDNϬPOPLATKY¬ZA¬ZPRACOVÉNÓ ¬NEBO¬VYZKOUÝENÓ ¬TO ¬CO¬BUDE¬NA¬NAÝÓ¬KALIBROVANϬVÉZE ¬TOLIK¬PENĐZ¬ZA¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLOMKOVϬZLATO¬V¬NAÝEM¬VâKUPU¬ZLATA¬DOSTANETE Obchodní dùm CENTRUM Hlavní 2459, Praha 4 – Spoøilov Mobil: +420 725 616 358 E-mail: praha@excaliburarmy.cz 6Á%¬-ĆÈ%¬"Æ4¬)¬3),.ð¬0/Á+/:%.³¬0/2!$·-¬ ¬3"ð2!4%,¬.%*,%0Á·¬#%.9¬ ¬0,!4"!¬6¬(/4/6/34)¬4ðÁ·-%¬3%¬.!¬6!Á·¬.­6Á4ð65¬ ¬5¬.­3¬$/34!.%4%¬.%*6·# Další prodejny v ÈR: Slatiòany, Chrudim, Ostromìø, Pøelouè 0LATÓ¬POUZE PĝI¬VâKUPU ZLATA¬NAD¬¬G Provozní doba: Po – Pá 9.00 - 19.00, So 9.00 – 12.00 0/5+­:+!¬.!¬¬+í Více na: VÝKUP AUT PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM + likvidace autovrakù 731 927 627 5 000 Kč ZA DOPORUČENÍ NEMOVITOSTI NA PRODEJ 734 799 799 protože Kaufland je firma s budoucností! ŽÁKŮM 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL! Vyberte si pro svoji budoucnost studium s reálným uplatněním a možností dalšího rozvoje. Nabízíme Vám perspektivní studijní obor ukončený maturitní zkouškou: Masozávod společnosti Kaufland v Modleticích u Prahy produkuje masné výrobky značky K-Purland. Naši výrobu řídí zásady nejmodernější technologie, přísná kontrola kvality a zkušenost těch nejlepších odborníků. Výsledkem je čerstvost a vysoká kvalita na pultech našich prodejen. AAM 31 / — Bližší informace získáte: • Dny otevřených dveří VOŠES A SPŠPT, Podskalská 10, Praha 2, kde: budova v Podskalské ulici, kdy: 24. 11. 2014, 02. 12. 2014, od 16.00 h a od 17.00 h 06. 01. 2015, 12. 01. 2015, od 16.00 h a od 17.00 h • Veletrh středních škol Schola Pragensis kdy: 20. – 22. 11. 2014 kde: Kongresový palác Praha • Telefonicky: tel. 323 646 461 – Masozávod Modletice tel. 221 595 422 – VOŠES a SPŠPT • Webové stránky: www.podskalska.cz www.kaufland.cz VÝPRODEJ KOŠILE BAVLNA KÁRO VÁNOČNÍ O KAUFLANDU Patříme k lídrům mezi obchodními řetězci s potravinami v České republice. Provozujeme již přes 116 hypermarketů, 2 logistická centra a vlastní masozávod. Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. spolupracuje s Vyšší odbornou školou ekonomických studií a Střední průmyslovou školou potravinářských technologií (VOŠES a SPŠPT), Praha 2, Podskalská 10. Společně podporujeme vzdělávání, praxi a budoucí pracovní uplatnění studentů perspektivních potravinářských oborů! • od 3. ročníku studia na SPŠPT nabízí společnost Kaufland Česká republika v.o.s. vybraným studentům daného oboru možnost stipendia ve výši 1.000 Kč měsíčně v průběhu celého školního roku • možnost placené odborné praxe v letních měsících v masozávodě společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. • po ukončení školy možnost perspektivního zaměstnání v zajímavém oboru v úspěšné společnosti s renomé • mimopražským studentům nabízí SPŠPT ubytování ve svých partnerských domech mládeže KOŠIL Technologie zpracování masa a masných výrobků 99,- Kč Ě H ČN LNÝC O N VÁ OUZE A Z K Mimořádně Vám nabízíme velké vánoční slevy! Vystřihněte tento inzerát a odevzdejte ho při nákupu košile bavlna káro nebo klidně i při nákupu košile z nové kolekce a z uvedené ceny Vám odečteme hezkých 200,- Kč. Po využití tohoto kuponu Vás košile bavlna káro vyjde vánočně kouzelných 99,- Kč. A pozor! Kupon můžete využít i při nákupu pán. nebo dám. kabátu, kde Vám při využití kuponu odečteme skvělých 20%! Na tento kupon můžete celkem nakoupit výhodně 3 kusy zboží: 1x košili bavlna káro (za výsledných 99,- Kč), 1x košili z nové kolekce -200,- Kč a 1x kabát -20%! A to je nabídka, která se nedá odmítnout. Platnost kuponu je 10 dnů od vydání a nelze jej kombinovat s jinou akcí. Přijďte, těšíme se na Vás! PRAHA, Vinohradská 123 5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA. Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Dárková poukázka á kov Dár ázka k Kč pou 500 Kč 20 0 Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen za obsah inzerce ručí zadavatel 21