Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Slevy až 70%

Platnost od 15.1 .2015 do 25.1 .2015


Slevy až 70% - strana 8     

Slevy až 70% - strana 8

P án sk áf lee c o v ábunda A c t i veHun te r v i l le 1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 8 5 3 6 4 5 ] % -50% % P án sk á P r o š í v anábunda The lo/Be sa 1 0 0%po l y e s t e r . [ 6 4 2 0 5 7 9 / 6 4 1 0 6 8 9 ] -42% , to1599 s í m , 799 , to1399 s í m , 799 V odn ís loupe c 5000 mm P án sk á l y ža ř sk ábunda Tw inPu l s ionKa lan i V oděodo ln á ,v ě t ruodo ln á ap r od y šn á ,funk c eAqu am a x E l i t e5 . 5 ,z a t ep l en á , p r o t i sněho v ýp á s , odep ín a t e ln ák apu c e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 8 5 2 0 3 4 5 ] P án sk ábundaKenda l l Odep ín a c ík apu c esumě l ouk o že š inou , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 6 4 8 0 0 8 7 ] % -35% , 2699 c loupe ís odn V 3000 mm % % -50% % % % P án sk ék a lho t yBa s i c Funk c eAqu am a xP r o3 . 3 ,v odn í s l oupe c30 0 0 mm ,v odě -a v ě t ruodo lné ,p r od y šné ,z a t ep l ené , t v a r o v an ák o l en a , odn ím a t e lnéš l e ,1 0 0%n y l on . [ 8 2 7 0 5 0 6 ] , 1499 % , 999 % ZLEVNĚNÝCH PRODUKTŮ na le zne tevna š i ch p rode jná chnebona ka ta log . in te r spo r t . c z P án sk ásoup r a v aT a so s V odn ís l oupe c8   0 0 0mm , p r od y šno s t3   0 0 0g ,k a lho t y seš l em i ,odep ín a c ík apu c e , l y e s t e r . 1 0 0%po [ 8 6 2 0 0 0 3 ] cBUNDA+ loupe ís odn V 000 mm 8 Y T O KALH , to1999 s í m T is í ceda lš í ch -50% , to2999 s í m , to4199 s í m % D ám sk á -30% % Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode lunat rh . Nab ídkap la t íod15 .1 .do25 .1 .2015nebodov yp rodán ízá sob .Ba re vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Zach yb yv zn ik lévt i skune ru č íme .U vedenécen yj souoddoda va te lů / v ý rob cůne zá va zně dopo ru čenép rode jn ícen y .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . % , to4999 s í m , 3499 ! a Cenovábomb % www . in te r spo r t . c z B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777 ČeskéBudě jo v i ce : NCGé čko ,Če skéV rbné2360 H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum ,B rněn ská1 825 /23a K la to vy : OCŠkodo vka ,Doma ž l i cká888 Ko l ín : OCFu tu rum ,Ro re j co va906L ibe re c3 : OCN i sa ,Če ské m láde že456 M ladáBo les la v : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta1 4 95 O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po lská1 O s t ra va : Fo rumNo váKa ro l ina , Jan ta ro vá3344 / 4O s t ra va : OCFu tu rum ,No v iná řská3 1 78 / 6a Pa rdub i ce :A f iPa la cePa rdub i ce ,Ma sa r yko vonáměs t í2799 P l zeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te r I I ,P í se cká1 093 / 6 P raha -Čes t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Ob chodn í1 1 3P raha1 : Ga le r ie M ys lbek ,NaP ř íkopě21P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská1 4 9P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OC Še s tka ,Fa j t lo va1 090 /1P raha9 : OCLe tňan y ,Ve se lská663 P raha9 : Ga le r ieHa r fa ,Če skomo ra vská2420 /1 5a T ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,nám .S vobod y33 1 6 Ú s t ínadLabem : OCFo rum ,B i l in ská 34 90 / 6Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t roZ l ín ,3 .k vě tna1 1 70 Z l ín : OCZ la téJab lko ,Náměs t íM í ru1 7 4