Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej - slevy až 70%

Platnost od 5.2 .2015 do 15.2 .2015


Výprodej - slevy až 70% - strana 8     

Výprodej - slevy až 70% - strana 8

1 0 0% m ik r opo l y e s t e r . [ 7 6 7 2 0 7 2 ] -40% % , to799 s í m , 479 % % % Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i , 9 0%po l y e s t e r/1 0%e l a s t an . [ 7 6 5 0 0 6 7 ] , to1099 s í m , 599 P r od y šno s t1 00 0 0g . , s v a ř o v anéš v y ,v ě t r án í , odep ín a c ík apu c e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 8 5 2 0 2 4 1 / 8 5 1 0 1 9 6 ] Nep r omok a v á ,v ě t ruodo ln á ap r od y šn á ,p r od y šno s t1 00 0 0g . , v y t ep l en á ,p r o t i sněho v ýp á s , odep ín a c ík apu c e ,1 0 0%po l y e s t e r . [ 8 5 1 0 8 6 9 ] -45% V odn ís loupe c 10000 mm % % % ZLEVNĚNÝCH PRODUKTŮ BUNDA+KAL HOTY : V odn ís loupe c10000 mm D ám sk á % P án sk á , to7399 s í m % , 2799 T is í ceda lš í ch % , 3999 , to7999 s í m % , to3299 s í m , 9 9 9 1 % P án sk á % Dám sk ábundaQua r t z % -39% BundaE xp r e s s % -65% D ám sk á V oděodpud i v á ,p r o t i sněho v ý p á s ,p r ak t i ck ék ap s y , v š i t ák apu c e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 8 5 2 0 2 7 0 / 8 5 1 0 2 6 5 ] % P án sk éfunk čn í t r i čk oDeon -45% BundaCae l /Ca i l yn CZFB05F eb15A VW in te r3 Dám sk áf lee c o v á bundaJu l ie Ka lho t yE xp r e s s % na le zne tevna š i ch p rode jná chnebona ka ta log . in te r spo r t . c z P r od y šno s t1 00 0 0g . , s v a ř o v anéš v y , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 8 1 2 0 1 2 0 / 8 1 1 0 2 8 4 ] -45% , to4399 s í m , 2399 P án sk é % D ám sk é % Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te rép roduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp rode jná ch .Do s tupno s tp roduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp roduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode lunat rh . Nab ídkap la t íod5 .2 .do15 .2 .2015nebodov yp rodán ízá sob .Ba re vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Zach yb yv zn ik lévt i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . www . in te r spo r t . c z B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777 ČeskéBudě jo v i ce : NCGé čko ,Če skéV rbné2360 H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum ,B rněn ská1 825 /23a Ko l ín : OCFu tu rum ,Ro re j co va906 L ibe re c3 : OCN i sa ,Če ské m láde že456M ladáBo les la v : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta1 4 95 O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po lská1 O s t ra va : Fo rumNo váKa ro l ina ,Jan ta ro vá3344 / 4 O s t ra va : OCFu tu rum , No v iná řská3 1 78 / 6aPa rdub i ce :A f iPa la cePa rdub i ce ,Ma sa r yko vonáměs t í2799 P l zeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te r I I ,P í se cká1 093 / 6 P raha -Čes t l i ce : Spek t rumP růhon i ce , Ob chodn í1 1 3P raha1 : Ga le r ie M ys lbek ,NaP ř íkopě21P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská1 4 9P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OCŠe s tka ,Fa j t lo va1 090 /1P raha9 : OC Le tňan y ,Ve se lská663P raha9 : Ga le r ieHa r fa ,Če skomo ra vská2420 /1 5a T ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,nám .S vobod y33 1 6Ú s t ínadLabem : OCFo rum ,B i l in ská34 90 / 6Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t ro Z l ín ,3 .k vě tna1 1 70Z l ín : OCZ la téJab lko ,Náměs t íM í ru1 7 4