Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Akce Intersport

Platnost od 12.3 .2015 do 22.3 .2015


Akce Intersport - strana 8     

Akce Intersport - strana 8

P án sk ét r i čk oMa r t in A luk o lobě žk aA r r ow120 R e f l e xn ípo t i sk ,funk c eD r yP lu s z a j i š ťu jeop t im á ln íod v odv lhk o s t i , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 5 2 4 2 6 9 ] -50% CZFB12Ma r15 ívýběr, irš š j e n e m e j u t n a r Ga í tv dens a r o p í n l á n o i s e f pro íceny! lepš j ane Vhodnép ro dě t iod3le t Sk l ád a c ík o l obě žk a ,n a s t a v i t e ln áv ý šk a ř íd í t ek ,v e l ik o s tk o l e č ek1 2 0 mm , ABEC5 ,no sno s t5 0k g . [ 1 5 7 1 2 9 7 ] -33% , to399 s í m , 99 1 , 99 to11 s í m , 799 NEJCENA NEJCENA Ho r sk ék o lo Impa c t6 .0 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Spo r t o vn íh a r t a i l ,3 xze s l abo v an ýr ám av zdu cho v áv id l i c ez aneu v ě ř i t e lnouc enu . R ám :A lu7 0 0 5doub l e / t r ip l ebu t t ed ,b i -a x i a l V id l i c e :Sun t ou rXC 3 2 ,So l oA i r2 9 “ ,1 0 0 mm Měn i č /p ř e sm yk a č : 3 0r y ch .Sh im anoDeo r eXTSh adow /Sh im anoDeo r e Ř a z en í :Sh im anoDeo r eR ap id f i r eP lu s B r zd y :Sh im anoBR -M 3 9 5h yd r .D i s c V e l ik o s t ir ámu :4 3 / 4 8 / 5 3 [ 1 9 1 2 8 4 0 ] Dě t sk éod r á žed loB igBo s s12 ‘ ‘ V y r oben oze x t r a l ehk éhodu r a lu ,v áh a pouh ý ch3 , 5k g ,vhodnép r odě t iod2 l e t , no sno s tm a x .5 0k g . [ 1 9 1 0 1 0 1 ] , to2699 s í m , to21999 s í m , 7999 1 NEJCENA Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode lunat rh . Nab ídkap la t íod12 .3 .do22 .3 .2015nebodov yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Zach yb yv zn ik lévt i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . , 99 21 NEJCENA *T en t op r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aA t r iumF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o . www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp rode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777Če skéBudě jo v i ce : NCGé čk o ,Če sk éV rbné2360H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum ,B rněn ská1 825 /23aK ladno : Shopp ingJ ih , Ame r i cká3252K la to vy : OCŠk odo vka ,Doma ž l i cká888Ko l ín : OCFu tu rum ,Ro re j co va906L ibe re c3 : OCN i sa ,Če sk ém láde že456M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř ída V .K lemen ta1 4 95O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po lská1O s t ra va : Fo rumNo váKa ro l ina ,Jan ta ro vá3344 / 4O s t ra va : OCFu tu rum ,No v iná řská3 1 78 / 6aPa rdub i ce :A f i Pa la cePa rdub i ce ,Ma sa r yk o vonámě s t í2799P l zeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te r I I ,P í se cká1 093 / 6 P rahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Ob chodn í1 1 3 P raha1 : Ga le r ie M y s lbek ,NaP ř ík opě2 1P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská1 4 9P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OCŠe s tka ,F a j t lo va1 090 / 1P raha 9 : OCLe tňan y ,V e se lská663 P raha9 : Ga le r ieHa r fa ,Če sk omo ra v ská2420 / 1 5a T ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,námě s t íS vobod y Ú s t ínadLabem : OCFo rum ,B i l in ská34 90 / 6 Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t roZ l ín ,3 .k vě tna1 1 70 Z l ín : OCZ la téJab lk o ,Námě s t íM í ru1 7 4