Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 1     

Běžecká výbava - strana 1

S ledu j tená sna Nab ídka p la t íod26 .3 .do5 .4 .2015nebodovyp rodán ízásob . D LOUHÝB ĚH VN EDĚL I SG E L PHO EN I X P ŘIRO Z ENÝBĚH VÚ T ER Ý SG E L ZARACA , 99 to21 s í m , 99 16 ° ZP ES T Ř IS ISV U JTR ÉN INKAZ L EPŠ IS E ! NEJCENA Bě že ck áobu vGe l -Phoen i x6 V y so c ek v a l i tn íb ě že ck áobu v , ge l o v ét lumen í ,p r od y šn ýMe sh , me z ipode še vEVA ,Duom a xs t é lk a . [ 3 6 2 1 4 8 2 / 3 6 3 1 1 0 9 ] Bě že ck áobu vGe l -Za r a c a3 , to2799 s í m , 1999 A NEJCEN Z v y š u j t es v o j iv ý k o n n o s ts p r á v n o uk om b i n a c í t r é n i n k ů ! P r obě ž c esneu t r á ln ímn á š l apem , ge l o v ét lumen í ,p r od y šn ýMe sh , Gu id an c eL ine . [ 3 6 2 0 4 1 3 / 3 6 3 0 4 5 4 ] Z í sk e j te t rén inkovýp lán ZDARMA! P la t ído3 0 . 4 . 2 0 1 5nebodov yp r odán ízá sobp ř ř inákupu bě že ck éobu v iA s i c sGe l -Phoen i x6neboA s i c sGe l -Za r a c a3 . n te r spo r t . c z . V í c e in f onai