Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 2     

Běžecká výbava - strana 2

S le va ki lo met r ! BĚŽIS PROSLEVU B ĚŽ SC PR O L EV Č Í MI V Í U BS Ě H NU EŠ ,T ÍMVĚTŠ ÍSLEVA Č ÍMV ÍCUBĚHNEŠ ,T ÍMVĚTŠ ÍSLEVA Kd y žsepo t í š ,a ťtos to j ízato ! 20km = 20 le v a 100km = % s 100% s l e va BĚŽ t r a suv et v a ru in i c i á l In t e r spo r tu„ IS “ spomo c ís v éappk y SD ÍLE J v e ř e jněs vů jv ý s l edeksh a sh t age #be z imp r o s l e vun aF a c ebooku Kd y žsepo t í š ,a ťtos to j ízato ! V í c en awww . f a cebook . c om / in te r spo r t . c z nebowww . in te r spo r t . c z.BĚŽ Ak c et r v ádo3 0 . 4 . 2 0 1 5 . SDÍLEJ S le va z aa ka S l e v ap l t í ou zen abě že ck ýso r t imen t . ž d ýp k i lome t ra suvet va ruin i c iá lIn te r spo r tu„ IS “ spomo c ís véappk y ve ř e jněs vů jv ý s ledeksha sh tagem #be z imp r o s le vunaF a cebooku t r ! 20km= 20%s le va 100km =100%s le va Z ÍSKEJ s le vu1 %zaka žd ýk i lome t r .Nap ř ík lad :kd y ž uběhne š15km ,z í ská š15%s le vu V í cenawww . fa cebook . com / in te r spo r t . c z nebo www . in te r spo r t . c z . Ak cet r vádo30 .4 .2015 . P án sk ábě že ck áobu vL i s toDua lFu s ion P án sk ábě že ck áobu vXTT au ru s m í s to2299 , - m í s to3099 , - S v r šekzk omb in a c es yn t e t ik yap r od y šného m a t e r i á luMe sh , v y l ep šenéf l e xn íz á ř e z yp r oop t im á ln íp růběhpoh ybu af l e x ib i l i tu , me z ipode še vDu a lDen s i t y . [ 3 6 2 1 4 8 7 ] 1799 , - Z ÍSKE J s l e vu1%z ak a žd ýk i l ome t r .N ap ř ík l ad : k d y žuběhne š1 5km ,z í sk á š1 5%s l e vu P r od y šn ýar y ch l es chnou c ís v r šekMe sh ,EVAt lumen í , r y ch l o šně r o v án íQu ik l a c e ,v y z tu žen ís v r škuSen s i f i t , v y z tu žen ýk r y tp r s tů ,pode še vCon t ag r ip . [ 3 6 2 1 4 8 9 ] 1% -4 1799 , - P án sk á D ám sk á Bě že ck áobu vGa tew a y4 S v r šekzp r od y šnéMe shs í ť o v in y , EVA me z ipode še v ,pode še vAD IWEAR , k t e r á jeodo ln áp r o t iopo t ř ebo v án í . [ 3 6 2 1 3 9 1 / 3 6 3 1 2 1 5 ] m í s to1399 , - 999 , S y s tém K id s -F i t V y j íma te lnás té lka K id sF i tp r osnadné u r čen íve l ik o s t i dě t sk éobu v i . D í v č í Ch l ape ck á Jun io r sk ábě že ck áobu v Ge l Ik a ia5GS Jun io r sk áspo r to vn íobu v R e vo lu t ion2GG m í s to1199 , - m í s to999 , - Lehk á ,neu t r á ln ín á š l ap , ind i v idu á ln ít lumen í ge l o v ýmpo l š t á řk emum í s t ěn ýn ap a t ě . v e l .3 5 4 0 [ 3 6 4 0 1 4 1 ] 899 , 2 P r od y šn ád ík ym a t e r i á luMe sh ,t lumen íPh y l on , odo ln águmo v ápode še v . v e l .3 5 , 5-4 0 [ 3 6 4 0 1 9 7 / 3 6 4 0 2 4 9 ] 799 , - Dě t sk á/ jun io r sk á bě že ck áobu vE le x i r5 S v r šekzk omb in a c es yn t e t ik yap r od y šného m a t e r i á luMe sh , Ph y l on me z ipode še vsv ýbo rn ým it lum í c ím iv l a s tno s tm i , d ík yv y j ím a t e lnés t é l c eK id s -F i tsn adn ou r č í t ev e l ik o s tobu v i . Dě t sk ý mode l :2 8 3 4[ 3 6 4 0 2 9 9 ] Jun io r sk ý mode l :3 5 3 9[ 3 6 4 0 2 9 7 ] m í s to799 , - 499 , - -37%