Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 8     

Běžecká výbava - strana 8

CZFB26Ma r15 P ř i v í te j teja ros t y lo vě ! V yu ž i j ten yn íspe c iá ln í ak čn ínab ídkuauše t ře te ! Ba toh W ood land -50% P án sk ét r i čk o D i v ided/G r oundF loo r 1 0 0%b a v ln a . [ 6 8 2 4 7 2 3 / 6 8 2 4 7 2 4 ] P án sk á -60% , to799 ís m , 399 NEJCENA Dámk ét r i čk o Cam i l le 9 5%b a v ln a/5%e l a s t an . [ 6 8 1 4 4 5 0 ] , to499 ís m Hmo tno s t7 5 0g , ob jem :2 5 l . [ 1 0 6 0 0 3 3 ] , 99 1 NEJCENA D ám sk á -50% , to1999 ís m , 999 NEJCENA Obu vp r ovo ln ýč a sMDRunne rTXT N y l ono v át e x t i l ieasem i šo v éků že . [ 3 4 6 8 6 3 6 / 3 4 6 7 8 0 3 ] , to1699 ís m , 1399 P án sk áobu vSma shL V o lno č a so v áobu v ,s t y l o v ýde s ign , -37% , m a t e r i á ls yn t e t i ck áků že . to1599 ís m [ 3 4 6 3 6 2 1 ] , 999 NEJCENA Longboa rdSu r fe r S t ab i ln íaf l e x ib i ln í , k o l e čk a6 5 x 5 1 mm / 7 8A , l o ž i sk aABEC 7 . [ 1 5 7 2 3 7 7 ] NEJCENA -37% , to2699 ís m , 99 16 NEJCENA -46% , 799 i t rodě p Dě t sk á/ jun io r sk áobu v MDRunne rBG /PSV K omb in a c eků žean y l onu ,pode še v zr e c yk l o v anép r y že ,op l a tk o v ýv zo r . Su ch ýz ip :v e l .3 0 3 5 [ 3 4 6 5 1 4 5 / 3 4 6 5 1 4 8 ] Tk an i čk y :v e l .3 6 4 0 [ 3 4 6 5 4 3 5 / 3 4 6 5 4 3 7 ] NEJCENA , to1299 ís m , 999 NEJCENA , to1499 ís m P án sk ék opa čk yCTR360Engan che I I I , to999 ís m , 799 NEJCENA K op a čk ysešpun t yzes yn t e t i ck éu sně ,v y j ím a t e ln ás t é lk aEVA , a s yme t r i ck éšně r o v án íp r oop t im á ln ík on t ak ts m í č em , vhodnép r ov še chn yp ř í r odn ípo v r ch y . [ 3 5 2 0 2 2 1 ] -47% , to1149 ís m Jun io r sk ý mode l : v e l .2 8 0 3 8 5[ 3 5 0 0 1 5 9 ] , 599 NEJCENA Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod26 .3 .do5 .4 .2015nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . P la t ípou zevp rode jná ch : www . in te r spo r t . c z B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777Če skéBudě jo v i ce : NCGé čk o ,Če sk éV rbné2360H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum ,B rněn ská1825 /23aK ladno : Shopp ingJ ih ,Ame r i cká3252 K la to v y : OCŠk odo vka , Doma ž l i cká888Ko l ín : OCFu tu rum ,R o r e j co va906L ibe re c3 : OC N i sa ,Če sk ém láde že456M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen taO lomou c :Ga le r ie Šan to vka ,Po l ská1O s t ra va :F o rum No váKa r o l ina ,Jan ta r o vá3344 /4O s t ra va : OCFu tu rum , No v iná ř ská3178 /6aPa rdub i ce :A f iPa la cePa rdub i ce , Ma sa r yk o vonámě s t í2799P l zeň Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te rI I ,P í se cká1093 /6P raha -Če s t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Ob chodn í113P raha1 : Ga le r ie M y s lbek ,NaP ř ík opě21P raha3 :A t r iumF lo ra ,V in oh rad ská149P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká117P raha6 : OCŠe s tka ,F a j t lo va1090 /1P raha9 : OCLe tňan y ,V e se l ská663P raha9 : Ga le r ieHa r fa ,Če sk omo ra v ská2420 /15aT ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,námě s t íS vobod yÚ s t ínadLabem : OCF o rum ,B i l in ská3490 /6 Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k vě tna1170 Z l ín : OCZ la téJab lk o ,Námě s t íM í ru174