Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Outdoor obuv, oblečení

Platnost od 21.5 .2015 do 31.5 .2015


Outdoor obuv, oblečení - strana 8     

Outdoor obuv, oblečení - strana 8

CZFB21Ma i15 tu i l jemetopkva tu ran Ga ! í tv radens ípo lepš j ane Pán ské Dám ské Dě t sk éb ru s leFFComp K o l e čk a7 2 / 7 6 mm , l o ž i sk aABEC 5 . v e l .2 9 3 2 ,3 3 3 6 ,3 7 4 0 [ 1 5 8 0 1 6 3 ] i t rodě p -50% K ompo z i t o v ýr ám ,k o l e čk a8 0 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 5 . [ 1 5 8 2 1 9 4 / 1 5 8 1 1 2 6 ] , to1999 s í m -42% , 999 Dám ské NEJCENA Pán ské Dám ské In l ineb ru s le F o rmu la82/F o rmu la82Lad y In l ineb ru s le Ma c r ob lade84Man/Lad y K o l e čk a8 2 mm / 7 8A , l o ž i sk aABEC 7 , h l in ík o v ýr ám . [ 1 5 8 2 0 5 0 / 1 5 8 1 0 7 6 ] K o l e čk a8 4 mm / 8 4A , l o ž i sk aSG 7 , h l in ík o v ýr ám . [ 1 5 8 2 2 2 0 / 1 5 8 1 1 8 1 ] , to2799 s í m -33% , 2299 N a fuk o v a c íh l in ík o v ák o l a1 2 ‘ ‘ ,p ř edn íaz adn í č e l i s ť o v áb r zd a ,no sno s tdo1 0 0k g . [ 1 5 7 1 1 6 3 ] -44% , to2699 s í m , 99 14 NEJCENA Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod21 .5 .do31 .5 .2015nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . , to4499 s í m , 2999 NEJCENA A luk o lobě žk aS t r ee t , to3799 s í m , 99 21 NEJCENA Pán ské In l ineb ru s leSpeed Man/Lad y NEJCENA Sk láda c ík o lobě žk aA r r ow125 V e l ik o s tk o l e č ek1 2 5 mm , l o ž i sk aABEC5 , dopo ru č enéz a t í žen ído1 0 0k g . [ 1 5 7 1 2 3 5 ] , 99 to11 s í m , 899 NEJCENA www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp rode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp i a , UD á ln i c e7 7 7Če sk éBudě jo v i ce : NCGé čk o ,Če sk éV rbné2 3 6 0H r ade cK r á lo vé : OCFu tu rum ,B rněn sk á1 8 2 5 / 2 3 aK la to v y : OCŠk odo vk a , Dom a ž l i ck á8 8 8K o l ín : OCFu tu rum ,R o r e j c o v a9 0 67 L ibe r e c3 : OCN i s a ,Če sk ém l áde že4 5 6M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř íd aV .K l emen t a1 4 9 5O lomou c :G a l e r ieŠ an t o vk a , P o l sk á17O s t r a v a :F o rumNo v áK a r o l in a ,J an t a r o v á3 3 4 4 / 4O s t r a v a : OCFu tu rum ,No v in á ř sk á3 1 7 8 / 6 aP a rdub i ce :A f iP a l a c eP a r dub i c e ,M a s a r yk o v on ámě s t í2 7 9 9P l zeň Če rn i ce :O l ymp i aP l zeňB /Shopp ingc en t e r I I ,P í se ck á1 0 9 3 / 6 P r aha -Če s t l i ce : Spek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3 P r aha1 :G a l e r ieM y s lbek ,N aP ř ík opě2 1 P r aha3 :A t r ium F l o r a ,V inoh r ad sk á1 4 9P r aha5 :G a l e r ieBu t o v i c e ,R ad l i ck á1 1 7 P r aha6 : OCŠe s tk a ,F a j t l o v a1 0 9 0 / 1 P r aha9 : OCLe tň an y ,V e se l sk á6 6 3 P r aha9 :G a l e r ieH a r f a ,Če sk omo r a v sk á 2 4 2 0 / 1 5 aT ep l i ce :G a l e r ieT ep l i c e ,n ámě s t íS v obod y Ú s t ínadLabem : OCF o rum ,B i l in sk á3 4 9 0 / 6 Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k v ě tn a1 1 7 0 Z l ín : OCZ l a t éJ ab lk o ,N ámě s t í M í ru1 7 4