Aktuálníletáky.cz   

Penny akční­ leták : Léto na zahradě

Platnost od 11.6 .2015 do 17.6 .2015


Léto na zahradě - strana 13     

Léto na zahradě - strana 13

CESTUJEME HEZKY ČESKY CEST C ESTUJT UJTE S PENNY A POZNÁVEJTE V albu alb nalezn nalez ete tipy na výlety a zajímavé informace. CESTUJTE S PENNY A JEZTE ZDRAVĚ Poradíme vám, jak nejíst zbytečnou chemii a jak přichystat rychlou svačinku nejen na výlet. CESTUJTE S PENNY A HÝBE JTE SE Ke každému výletu patří zdravá svačinka a pohyb – Hanka Kynychová má pro vás tip, jak na to. CESTUJTE S PENNY A HRAJTE O CENY Abychom vám cestování i sbírání samolepek ještě více zpříjemnili, připravili jsme pro vás čtyři soutěžní úkoly. Zapojte se do soutěže a získejte zajímavé odměny a ceny! Sběratelské album Cestujeme hezky česky – obsahuje UV lampičku a hrací desku s figurkami | 1 ks 89. 90 Soutěžte s albem „Cestujeme hezky česky“ (viz stránka 4-5 v albu). Abychom vám cestování i sbírání samolepek ještě více zpříjemnili, připravili jsme pro vás čtyři soutěžní úkoly. utěží a získejte zajímavé z Zapojte se do soutěží odměny a ceny! 3UDYLGODKU\Å&HVWXMHPHKH]N\ĀHVN\´ +UDMHXUĀHQDSUR²KUiĀH UV lampička .DæGôKUiĀVLY\EHUHILJXUNXDSRVWDYtMLQDSROHOLERYROQpKRNUDMHY¬KHUQtP SOiQX )LJXUN\DNRVWN\VLY\VWĢLKQĒWH]¬SĢLORæHQpĀWYUWN\0ĪæHWHWDNp RERMtSRXætW]¬MLQpVWROQtKU\ 9HGOHKHUQtKRSOiQXVHSRORætSDStURYpREGpOQtĀN\NWHUpMVRXEDUHYQĒ UR]OLäHQpSRGOHMHGQRWOLYôFKNUDMĪ.HNDæGpPXREGpOQtĀNXVHY\VNOiGDMt NDUWLĀN\V¬RWi]NDPLVHVKRGQRXEDUYRX.DUWLĀN\VHY¬KURPiGNiFK SRNOiGDMtWH[WHPGROĪ Liberecký kraj .DæGô]¬KUiĀĪKRGtNRVWNRX+UiĀV¬QHMY\äätPKR]HQôPĀtVOHP]DĀtQiKUX² .DæGô]¬KUi æG SRVWRXStRWROLNSROtĀHNNROLNKRGLO=¬NUDMHGRNUDMHVHSRVWXSXMHSRGOH SRVWRXStRWROLNSROtĀ t Y\]QDĀHQôFKäLSHN 1DSĢ]¬3UDK\PĪæHKUiĀSRVWXSRYDWSRX]H Y\]QDĀHQôFKäLS GR6WĢHGRĀHVNpKRNUDMHDOH]¬QĒMVPtGiOHGRNUDMH3DUGXELFNpKR -LKRĀHVNpKRQHERÓVWHFNpKR  Ústecký kraj -HOLVPĒURYiäLSNDPH]LNUDMLRERXVPĒUQiO]HVHPH]LNUDMLYUDFHW +UiĀSRGOHVYpKRKRGXGRMGHGRXUĀLWpKRNUDMH=¬KURPiGN\RWi]HN N¬SĢtVOXäQpPXNUDMLY\WiKQHXUĀHQôVSROXKUiĀ QDSĢVHGtFtSROHYpVWUDQĒ KUiĀH MHGQXNDUWLĀNXDSĢHĀWHRWi]NX+UiĀQDWDKXRGSRYt3RNXG MHRGSRYĒčVSUiYQiPĪæHVLNDUWLĀNXSRQHFKDW2GSRYtOLFK\EQĒQHER YĪEHFYUiWtRWi]NXGRVSRGXEDOtĀNXGDQpKRNUDMH Královéhradecký kraj 'DOätKUiĀLSRNUDĀXMtVWHMQôP]SĪVREHP1\QtVHXæKUDMHYHVPĒUX KRGLQRYôFKUXĀLĀHN 7HQ]¬KUiĀĪNWHUôQDVEtUiMDNRSUYQtDOHVSRĜMHGQXNDUWLĀNX]¬NDæGpKR NUDMHY\KUiYi0ĪæHWHVLSUDYLGODWDNpXSUDYLW²VRXWĒæWHWĢHEDRWR NGRQDVEtUiQHMYtFHNDUHW]¬MHGQRKRNUDMHQHERRQHMYĒWätSRĀHW]tVNDQôFK NDUHW Karlovarský kraj Hrací deska 'DOätKUDFtNDUWLĀN\V¬RWi]NDPLQDOH]QHWH QDwww.cestujemehezkycesky.cz. Praha 3O]HĜVNô kraj Pardubický kraj 6WĢHGRĀHVNô kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Kraj 9\VRĀLQD Zlínský kraj -LKRĀHVNô kraj Jihomoravský kraj č y. p čk V lampi o occí UV t jen pom te šíte eší vyřřře vy ky vky žovvk ř žo d kří ech do ec ene men sm písm e te po pí Pátrrej Pát Pá ky bky obk ý ob ýro ny naa výr ony on upo é kup vové vov evo le te slevo ejte ejte kej ske sk zíísk a zí u. ru. ěru běr bě ýb výb ho vý eho šeh aše le vaš N Y dle PENN PE v PEN má pro vás 100 věc ě ných výher, ja jako ko jsou tablety t , fo oto t ap a ar arát á y,, kol o ob oběž ěžky ěž ky,, ky p uk po ukáz á ky na nááku kup p.. p ÍREJ A VYLEP VŠECHNNY SAMMOLEPKY V ALBU“ NASBBBÍBÍREJ „NAS e oje. tvoj Y je tv NNY PENN up v PE dnotě 300 Kč na nákup ka v hod ázka ukáz uk u pou a po pro ověří vaše znalosti a tyy ne ejle epší z vás odmění zážitkovými vou uch hery. PENNY_Letak_297x400_11_06_2015_s12-13.indd 12 04.06.15 11:53