Aktuálníletáky.cz   

XXX Lutz nábytek - aktuální leták XXXLutz : Skladové orientální koberce

Platnost od 15.6 .2015 do 28.6 .2015


Skladové orientální koberce - strana 1     

Skladové orientální koberce - strana 1

-65 % 1 ) % +5 ÍC AV N NASKLADOVÉZÁSOBY OR IENTÁLN ÍCHKOBERCŮ , 9 . 999 78 .390, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static cca200x300 cm I lu s t r a čn ífo t a rozMĚr , 85 % 4 . 999 c c a6 0 x 9 0cm 33 .590, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ušetř íte M ÍSto Cena 6 . 3 9 9 , -* 799 , - c c a8 0 x 1 2 0cm 11 . 1 9 9 , -* 1 .499 , - c c a2 5 0 x 3 5 0cm 97 . 9 9 0 , -* 13 .399 , - c c a3 0 0 x 4 0 0cm 13 4 . 3 9 0 , -* 15 .999 , - xxxlvar ianty barev avzorů cca150x200 cm V á zan él eg end y-o r ig in á ln íp e r sk ék l a s i ck ékob e r c ez an eu v ě ř i t e ln éc en y .N en ah r ad i t e ln éum ě l e ck éaku l tu rn í jm ěn ív á z an ézn e jk v a l i tn ě j š ís t ř i žn ív ln y .K ob e r c epo ch á z í zn e j rů zn ě j š í chob l a s t íÍ r ánu ,k a žd ýku sb y lru čn ěv á z ánpodobumnoh am ě s í cůa j e un ik á tn í .Rů zn év zo r yar o zm ě r y ,c en az ak s .(51900298/0231) rozMĚr c c a80 x125cm M ÍSto Cena 7 .799 , -* 1 .499 , - c c a150 x200cm 25 .199 , -* 4 .999 , c c a200 x300cm 58 .190 , -* 7 .999 , - , -85% 3 . 999 26 .799, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static cca80x250 cm xxxlvar ianty barev avzorů Kob e r e c„A fghan i s tan“-sup e rk l a s ikzob l a s t iH indúku š e .Ru čn ěv á z an ýz e100%s t ř i žn ív ln y , n eob y č e jn ěodo ln ý ,n yn íz as en z a čn íc enu .(65770022) , -81% 4 . 1 99 22 .899, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ušetř íte I lu s t r a čn ífo to I lu s t r a čn ífo to ušetř íte cca115x310 cm xxxlvar ianty barev avzorů ušetř íte cca80x300 cm I lu s t r a čn ífo to , -85% 2 . 7 99 19 .599, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Kob e r e c„M e s chk in“-c eno v ábomba !E x t r émn ěodo ln ýo r ig in á ln í kob e r e czob l a s t is e v e r o z áp adn íhoÍ r ánu .Ru čn ěv á z an ýz e100%s t ř i žn í v ln y .K a žd ýku s j eun ik á tn í .C en az ak sc c a80 x300cm ,m í s to22 .899 , -* 4 .199 , -c c a80 x200cm ,m í s to15 .299 , -*2 .799 , -(44325016/01 ,96 ) Kob e r e c„A rd eb i l“-g a l e r i ekob e r cůA rd eb i lv es t a r ob y l ém s t y lupo ch á z íz j iho v ý chodn íob l a s t iK a vk a zu .P r vo t ř ídn í v ln ap r opů j ču j ekob e r c in ádh e rn ý l e skav y sokouu ž i tnou hodno tu .K a žd ýku s j eun ik á tn í ,c en az ak sc c a115 x310 cm ,m í s to26 .799 , -*3 .999 , -(44320573/84) archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static C en an e z á v a zn ědopo ru č en áv ý r ob c em .**N a š edo s a v adn íp r od e jn íc en a .C en yp l a t íp ř iv y z v ednu t ízbo ž ín apobo č c e .1 )S l e v as ev z t ahu j en ac en ydopo ru č en év ý r ob c em .M imoak čn íhoav ýp r od e jo v éhozbo ž í azbo ž íp r op ag o v an éhovn a š íak tu á ln ír ek l am ě .P l a t í j enp r ono v ěu sku t e čn ěn éob j edn á vk y ,poup l a tn ěn ís l e v yn emohoub ý tž ádn éd a l š ís l e v ypo sk y tnu t y .C en yp l a t íp ř iv y z v ednu t ízbo ž ín apobo č c e .P l a t íod 15 .06 .do28 .06 .2015 .C en yu v ed en én ain t e rn e tu j soub ě žn ép r od e jn íc en y ,s l e v a j epo č í t án azc endopo ru č en ý chv ý r ob c em ,k t e r é j souu v ed en éuzbo ž ín ap r od e jn ě . 2j eXXX Lob chodn ídůmvP r a z eS todů lk á chn e j v ě t š ímdom emn áb y tkuvČ e sk ér epub l i c e .V ed l eXXX Lu t zzd en a jd e t eiMöb e l i x . 2 )Sc e lko voup lo choup ř e s65 .000m Největš í dům Nábytkuv ČeSkÉ RePubL Ice2)