Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 10     

IKEA Katalog 2016 - strana 10

.8&+<1ċ -GHWRLEH]NRPSURPLVĤ I malý byt v centru PČVWDPĤåHSĤVRELW RVRELWČD]iURYHĖEêW PD[LPiOQČSUDNWLFNê 19 7XWRPtVWQRVWVLPĤåHWH]EOt]ND SURKOpGQRXWYREFKRGQtPGRPČ,.($ 01 01 HEKTAR, ]iYČVQiODPSD± /DNRYDQiRFHO‘FP,.($0RGHO7 +HNWDU'RWRKRWRRVYČWOHQtO]HSRXåtW åiURYN\]HQHUJHWLFNêFKWĜtG$Då'  03 02 GAMLEBY, VWĤOVHVNORSQêPLGHVNDPL±0RĜHQiDODNRYDQiPDVLYQtERURYLFHîYFP 03 GAMLEBY, åLGOH±NV0RĜHQiD ODNRYDQiPDVLYQtERURYLFHîYFP  1RYLQNDMETOD, NXFK\QČVNUpPRYêPLGYtĜN\DþHO\]iVXYHN+,77$53 D]iVXYNDPL0$;,0(5$VMHPQêP GRYtUiQtP±5iP\VNĜtQČN0(72' ]EtOpPHODPLQRYpIyOLH'YtĜNDDþHOD]iVXYHN +,77$53VODNRYDQêPSRYUFKHP=iVXYN\ 0$;,0(5$]ODNRYDQpRFHOLDPHODPLQRYpIyOLH'RSOQČQR~FK\WNDPL+,6+8/7]åLYFRYpKRSRUFHOiQXDODPLQiWRYRXSUDFRYQtGHVNRX 6b/-$1VHY]RUHPþHUQpKRPLQHUiOX ± 1RYLQND0(72'+,77$53, NXFK\QČ 02 GAMLEBY, VWĤO VHVNORSQêPLGHVNDPL ± P &RMH]DKUQXWRYFHQČ"9L]VWU &HQDVSRWĜHELþĤ ± 3ĜLEOLåQiFHQD]DLQVWDODFLWpWR NXFK\QČ  ± ,QIRUPDFHRQDEt]HQêFKVOXåEiFK QDMGHWHQDVWU &HQDQH]DKUQXMHGRSUDYXPRQWpUĤ