Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 114     

IKEA Katalog 2016 - strana 114

226 VÁZY A SVÍCNY VÁZY A SVÍCNY SAMSPELT, dekorace 6YtFHQVKĜHMLYêPY]RUHP 6YtFQ\DNYČWLQiþH]HVpULH 6.85$5PDMtVSROHþQê URPDQWLFNêNUDMNRYêY]RUDYDãt GRPiFQRVWLGRGDMtHOHJDQFL 5RPDQWLFNp]iEOHVN\ ,PDOiþDMRYiVYtþND YSĤYDEQpOXFHUQČQHER VYtFQXPĤåH]DåHKQRXW MLVNĜLþNXSĜHGVWDYLYRVWLD GRGDWYãHGQtPXYHþHUX ãPUQF 499,–/ks SKURAR, svícen 49,–/ks 227 6,11/,*vonná VYtþNDYHVNOH ±/ks 01 a6YtþN\ SINNLIG. Sklo a vonný parafín/rostlinný vosk. 01 9RQQiVYtþNDYHVNOH ±NV9FPâHGi 9RQQiVYtþNDYHVNOH ±NV9FPýHUYHQi 702.363.54 01 SPRALLA, vonná VYtþNDYQiGREČ ±/NV 01 a6pULH%/2067(5Sklo a hliník. 01 Svícen 349,–/3 ks ObsaKXMHVYtFQ\ YêãNDDFP  501.325.69 Svícen 349,–/3 ks 2EVDKXMHVYtFQ\ YêãNDD 24 cm). 901.674.39 SAMSPELT, dekorace. 499,–/ks Lakovaný hliník. V. 24 cm. 602.956.26 POMP, lucerna QDVYtþNX ± SPRALLA, YRQQiVYtþNDYQiGREČ ±NVKamenina a vonný parafín/rostlinný vosk. 402.776.47 5XþQČIRXNDQpVNOR Y\WYDURYDO]UXþQêVNOiĜ±MH to lucerna, váza a dekorace YMHGQRP 01 Novinka JÄTTEVIKTIG, svícen SKURAR, svícen. 49,–/ks Lakovaná ocel. V. 11 cm. 602.360.43 399,–/NV %/2067(5 svícen 349,–/3 ks POMP, OXFHUQDQDVYtþNX ±Sklo. V. 28 cm. 701.098.17 SINNLIG, vonná VYtþND±3ĤYRGQtFHQD99,– Vonný parafín/rostlinný vosk. V. 14 cm. 202.537.13 9tþNRXFKRYiYiYĤQLNYČWĤ -DNPLOHVYtþNDGRKRĜt PĤåHWHGy]XSRXåtYDW QDXNOiGiQtGUREQRVWt LUGGA, YRQQiVYtþND YHVNOHNQRW\ VACKERT, dekorativní VYtFHQQDVYtþNXYHVNOH 199,– ±/ks ROTERA, lucerna QDþDMRYRXVYtþNX ± LUGGA, YRQQiVYtþNDYHVNOHNQRty. 199,– Sklo a vonný parafín/rostlinný vosk. V. 10 cm. 102.592.11 ROTERA, OXFHUQDQDþDMRYRX VYtþNX±Lakovaná ocel a sklo. V. 21 cm. 301.229.86 Novinka JÄTTEVIKTIG, svícen. ±NV2EVDKXMHVYtFQ\ YêãND 24 a 27 cm). Lakovaný hliník. 902.591.89 VACKERT, dekorativní svícen QDVYtþNXYHVNOH±NV 1HUH]DYČMtFtRFHO9FP 502.513.93