Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 120     

IKEA Katalog 2016 - strana 120

23836$&Ë672/<$ä,'/( 1RYLQND FALKHÖJDEN, SVDFtVWĤO ROBERGET, RWRþQiåLGOH ± ± 1RYLQND 6pULH)$/.+g-'(1 Lakovaná ocel a melaminová fólie. 3VDFtVWĤO±110×65, v. 73 cm. 402.889.383ĜtGDYQê GtO±60×20, v. 53 cm. 902.889.31 ROBERGET, RWRþQiåLGOH ±/DNRYDQiRFHO6HGiN îY±FP MICKE, SVDFtVWĤO Lakovaný povrch a lakovaná ocel. 105×50, v. 75 cm. 802.130.74 ± KLIMPEN, VWĤO V~ORåQêPSURVWRUHP ± KLIMPEN, VWĤOV~ORåQêPSURVWRUHP ±)yOLHODNRYDQiGĜHYRYOiNQLWiGHVND DGĜHYRWĜtVNDîYFP FEODOR, RWRþQiåLGOHVSRGUXþNDPL 3 490,– /DNRYDQiPDVLYQtEĜt]DDSĜHNOLåND 6HGiNîY±FP 6WĤOPiXYQLWĜVNU\WRX SROLþNXQDNDEHO\ ARKELSTORP, SVDFtVWĤO±Lakovaná PDVLYQtERURYLFHîYFP GREGOR, RWRþQiåLGOH±6HGiN RSČUiNQHEČOHQêSDStU6HGiNî Y±FPýHUQiãHGêSRWDK6YDQE\ 502.604.58 HEMNES, SVDFtVWĤO 5 990,– HEMNES,SVDFtVWĤO±0RĜHQiODNRYDQiPDVLYQt borovice. 155×65, v. 74 cm. 702.457.25 LILLHÖJDEN, RWRþQiåLGOH±3RWDKYLVNy]DUD\RQ OHQDSRO\HVWHU6HGiNîY±FP9]RURYDQêãHGêSRWDK6nJP\UD ARKELSTORP, SVDFtVWĤO 4 990,– 0,&.( Rozmotávat kabely není nijak ~åDVQi]iEDYD6WĤO0,&.(YiP XPRåQtWRNOXENRNDEHOĤNWHUp VHREY\NOHSRVWROHSOD]t]NURWLW D]DKQDW]GRKOHGX$E\VWHPČOL SĜtMHPQpPtVWRQDSUiFL