Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 123     

IKEA Katalog 2016 - strana 123

244 TV NÁBYTEK TV NÁBYTEK BESTÅ, 79~ORåQiVHVWDYD VSURVNOHQêPLGYtĜN\ ,QVSLURYDQiWČORFYLþQRXY\UREHQiSUR GRPiFQRVW1DãHIXQNþQtNRYRYiVNĜtĖND kombinuje hezký vzhled industriálního designu s praktickými vlastnostmi, které se SRVWDUDMtRNDEHO\DXGUåtYDãHYČFLYEH]SHþt ± 245 LAPPLAND, 79~ORåQêGtO± Lakovaný povrch s reliéfní texturou. 183×39, v. 147 cm. Max. velikost televize s plochou obrazovkou 55". 302.851.53 Koše se prodáYDMt]YOiãĢ IKEA PS, VNĜtĖND LAPPLAND, 79~ORåQêGtO ± ± IKEA PS, VNĜtĖND±Lakovaná ocel. 119×40, v. 63 cm. Max. velikost televize s plochou obrazovkou 36". 502.923.17 GETTORP, 79VWROHN±Sklo, ocel a hliník. 120×40, v. 49 cm. Max. velikost televize s plochou obrazovkou 55". 602.667.56 NITTORP, 79VWROHN±Lakovaná ocel. 122×39, v. 55 cm. Max. velikost televize s plochou obrazovkou 55". 002.414.48 RAMSÄTRA, QiVWČQQiVNĜtĖND ± 9]DGQtþiVWLMHYêYRG QDNDEHO\DWDNVH PĤåHWHYNOLGXGtYDWQD WHOHYL]LDQHQDNOXENRNDEHOĤ GETTORP, TV stolek ± BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK, 79~ORåQiVHVWDYD VSURVNOHQêPLGYtĜN\±Fólie. 240×40, v. 230 cm. %påRYiEtOiPOpþQpVNOR2VYČWOHQtVHSURGiYi ]YOiãĢ ± BESTÅ MARVIKEN/LJUSVIK, 79~ORåQi VHVWDYDVSURVNOHQêPLGYtĜN\±Fólie a WYU]HQpVNORîYFP%tOiEtOiþLUpVNOR 2VYČWOHQtVHSURGiYi]YOiãĢ 6pULH5$06b75$Lakovaný povrch. 1iVWČQQi VNĜtĖND±174×25, v. 27 cm. 202.659.28 79VWROHN±174×42, v. 62 cm. 102.659.24 MOSJÖ, TV stolek ± LACK, TV stolek ± NITTORP, TV stolek BESTÅ, 79~ORåQi VHVWDYDVSURVNOHQêPL GYtĜN\ ± BESTÅ, TV stolek VH]iVXYNDPL ± LACK, 79VWROHN±Lakovaný povrch s reliéfní texturou. 90×26, v. 45 cm. 902.432.97 BESTÅ LAPPVIKEN, 79VWROHNVH]iVXYNDPL ± Fólie. 120×40, v. 48 cm. Bílý 190.614.04 MOSJÖ, 79VWROHN±Fólie. 90×40, v. 38 cm. Max. velikost televize s plochou obrazovkou 42". 901.447.30 9\]YHGQXWt]ERåtVGRSUDYRX=DNRXSHQp]ERåtY\]YHGQHPHDGRSUDYtPHDåNYiPGRPĤQHERGRNDQFHOiĜH Viz str. 315.