Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 129     

IKEA Katalog 2016 - strana 129

2568./È'È1Ë2%/(ý(1Ë TRYSIL, ãDWQtVNĜtĖ VSRVXYQêPLGYHĜPL D]iVXYNDPL Z polárního kruhu. Na dalekém ledovém švédském severu rostou borovice pomalu, DWDNMHMHMLFKGĜHYRSĜLUR]HQČ KXVWpDVLOQpDPiKĜHMLYRX VYČWORXEDUYX ± 1RYLQND TYSSEDAL, ãDWQtVNĜtĖ ± NORNÄS, ãDWQtVNĜtĖ ± 1RYLQND UNDREDAL, ãDWQtVNĜtĖ ± HEMNES, ãDWQtVNĜtĖ VHSRVXYQêPLGYHĜPL NORNÄS, ãDWQtVNĜtĖ± Masivní borovice a lakovaný povrch. 56×44, v. 202 cm. 402.824.94 TRYSIL, ãDWQtVNĜtĖVSRVXYQêPLGYHĜPLD]iVXYNDPL±Fólie. 154×60, v. 205 cm. 102.360.31 6RXþiVWtMHEDUHYQêFK SODVWRYêFKGtONĤNWHUêPL PĤåHWHVNĜtĖY\]GRELW ASKVOLL, ãDWQtVNĜtĖ±Fólie. 80×52, v. 189 cm. 702.708.09 ± 'tN\MHPQČVHGRYtUDMtFtP GYHĜtPD]iVXYNiPEXGHWH PtWNOLGQČMãtUiQDDYHþHU\ HEMNES, ãDWQtVNĜtĖVHSRVXYQêPL GYHĜPL±0RĜHQiDODNRYDQi masivní borovice. 120×59, v. 197 cm. 402.514.78 BRIMNES, ãDWQtVNĜtĖ VHGYHĜPL ± 1RYLQND TYSSEDAL, ãDWQtVNĜtĖ± /DNRYDQêSRYUFKD]UFDGORYpVNORî v. 208 cm. 002.981.28 BRUSALI, ãDWQtVNĜtĖVH GYHĜPL±Fólie a ]UFDGORîYFP 002.501.69 1RYLQND UNDREDAL, ãDWQtVNĜtĖ ±/DNRYDQêSRYUFKDWYU]HQpVNOR 102×62, v. 203 cm. 202.976.46 HURDAL, VNĜtĖNDQDORåQtSUiGOR± 0RĜHQiDODNRYDQiPDVLYQtERURYLFHî v. 137 cm. 102.688.52 9QLWĜQtþiVWMHY]RURYDQi DWDNY\WYiĜtKH]NêNRQWUDVW VPRĜHQRXERURYLFt ASKVOLL, ãDWQtVNĜtĖ ± ,.($36 ãDWQtVNĜtĖ BRUSALI, ãDWQtVNĜtĖ VHGYHĜPL BRIMNES, ãDWQtVNĜtĖVHGYHĜPL±Fólie D]UFDGORîYFP ± ± HURDAL, VNĜtĖND QDORåQtSUiGOR ± BREIM, ãDWQtVNĜtĖ ± ,.($36ãDWQtVNĜtĖ ±Lakovaná ocel. 101×60, v. 187 cm. 302.765.92 BREIM, ãDWQtVNĜtĖ± 100% polyester a lakovaná ocel. 80×55, v. 180 cm. 302.889.53 0RQWiåQtVOXåED3RPĤåHPHYiPVPRQWiåtQRYpKRQiE\WNX 9L]VWU