Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 143     

IKEA Katalog 2016 - strana 143

284 BYTOVÝ TEXTIL BYTOVÝ TEXTIL +HERXþNpDOiNDYp textilie GRYHGRXPtVWQRVWRNDPåLWČ RåLYLWD]~WXOQLWDWRYãH]D YHOPLSĜtMHPQRXFHQX 01 GURLI, SRYODNQDSROãWiĜ±EDYOQDîFP 02 VÅRGYLLEN, SRYODNQDSROãWiĜ±EDYOQDîFP  03 Novinka ÖNSKEDRÖM, SROãWiĜ±EDYOQD îFP 01 285 TEJN, XPČOi RYþtNĤåH 01 ± 02 VÅRGYLLEN, SRYODNQDSROãWiĜ 02 SMÅNATE, SRYODNQDSROãWiĜ ± ±/NV 01 Novinka POLARVIDE, SOpG 6QtPDWHOQpDSUDFtSRYODN\ QDSROãWiĜHPĤåHWHVQDGQR Y\PČQLW±DVSROXVQLPL ]PČQLWLY]KOHGFHOpPtVWQRVWL ± 01 HEDBLOMSTER, SROãWiĜ ±3RWDKEDYOQD 9êSOĖNDFKQtSHĜtîFP  02 SMÅNATE, SRYODNQDSROãWiĜ±NV EDYOQDîFP  03 VIGDIS, povlak QDSROãWiĜ±UDPLH îFP 03 02 TEJN, XPČOiRYþtNĤåH± 9ODVPRGDNU\OSRO\HVWHU3RGORåHQtSRO\HVWHUîFP  03 01 Novinka POLARVIDE, SOpG± SRO\HVWHUîFP 02 EIVOR, SOpG±DNU\OLN îFP 01 01 EMMIE ROS, látka 02 ALVINE SPETS, ]iFORQ\SiU 9HVHOiDKUDYiNROHNFH g16.('5g0MHRVODYRX QHVSRXWDQpLPDJLQDFH 2EUi]N\QDNUHVOLO2OOH(NVHOO MHGHQ]QHMVODYQČMãtFKãYpGVNêFK JUD¿NĤDLOXVWUiWRUĤ ± 01 INGERT, ]iYČV\SiU ±EDYOQDOHQ îFP 02 ALVINE SPETS, ]iFORQ\ SiU±SRO\HVWHU îFP Novinka ÖNSKEDRÖM, látka ±/m ± ± Novinka ÖNSKEDRÖM, OiWND ±PEDYOQDâFP  ULLGUMP, NREHUHFQt]NêYODV±Vlas: SRO\SURS\OHQ3RGORåHQtV\QWHWLFNêODWH[ îFP 02 OSTED, NREHUHF KODGFHWNDQê 3ĤYRGQtFHQD± ULLGUMP, NREHUHF Qt]NêYODV 0ĤåHWHMLSUiWYSUDþFH LQDƒ&DVXãLWYVXãLþFH ±/m OSTED, NREHUHFKODGFHWNDQê ±3ĤYRGQtFHQD± VLVDO/HPSRO\HVWHU îFP 01 EMMIE ROS, OiWND±PEDYOQD âFP 02 AINA, OiWND±P OHQâFP