Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 3     

IKEA Katalog 2016 - strana 3

4 OBSAH OBSAH &RYNDWDORJX QDMGHWH Objevte víc... S aplikací Katalog IKEA v chytrém telefonu nebo tabletu ]tVNiWHVSRXVWXQiSDGĤDLQVSLUDFHDQDYtFãLNRYQpWLS\ MDNVL]DĜtGLWGRPiFQRVW 10 V 6 V 174 V 1iSDG\ 9êUREN\ 0tVWQRVWLDSURVWRU\SOQpLQVSLUDFHDQiSDGĤ MDNVL]DĜtGLWGRPRYVRKOHGHPQDQHMUĤ]QČMãt DNWLYLW\VW\ODåLYRWQtVLWXDFL 8Ni]ND]SHVWUpKRVRUWLPHQWXNWHUê QDMGHWHQDZZZ,.($F]QHERYQHMEOLåãtP REFKRGQtPGRPČ,.($ 1 1RYLQN\ .XFK\QČ ............................................. 10 3ČVWRYiQt ......................................... 176 -tGORY,.($ ........................................ 50 .XFK\ĖVNpGRSOĖN\.......................... 178 6WRORYiQt ............................................ 56 +UQFHDSiQYH................................... 184 2GSRþLQHN ........................................... 82 7ĜtGČQtRGSDGX ................................. 188 1RYLQN\ .................................... 6, 104 8NOiGiQt ........................................... 108 1iGREt .............................................. 190 &RFK\VWiPH.........................8, 80, 106 .RXSHOQD .......................................... 132 1iE\WHNGRMtGHOQ\ ........................... 196 6SDQt................................................. 146 2VYČWOHQt .......................................... 204 Novinky a chystané kolekce SURSĜtMHPQČMãtE\GOHQt 308 1ČNWHUpþiVWLNDWDORJX najdete jen v aplikaci .DWDORJ,.($ 2 2UDQåRYpV\PERO\YiPSUR]UDGtQDFR GDOãtKRVHPĤåHWHSRGtYDW V -DNQDNXSRYDWY,.($ .GHQiVQDMGHWHMDNVHSĜLSUDYLWQDQiYãWČYX XQiVDMDNVLQiNXS\FRQHMYtFXåtW 3 .OHSQČWHQDV\PERO DXYLGtWHYtF 3RKRYN\DNĜHVOD.............................. 214 .RQIHUHQþQtVWRON\........................... 224 'HNRUDFH .......................................... 226 'RSOĖN\]SDStUX .............................. 232 1iE\WHNDGRSOĖN\GRSUDFRYQ\ ...... 234 1DSOiQXMWHVLQiNXS ......................... 310 6OXåE\ .............................................. 315 0RåQRVWYUiFHQt............................... 313 =iUXN\ ............................................. 321 ÒORåQpSURVWRU\ ............................... 240 1iE\WHNDWH[WLOGRORåQLFH .............. 266 9LGHRNOLS\±SURGĤNODGQČMãtSRKOHG 7H[WLO................................................. 282 1iE\WHNDGRSOĖN\GRNRXSHOQ\ ...... 290 3URGČWL............................................. 298 Procházka po místnosti – jako byste WDPE\OLQDQiYãWČYČ =DNRXSHQêQiE\WHNYiPRGYH]HPHGRPĤ QHERGRNDQFHOiĜH]DFHQ\RG.þ Více VHGR]YtWHQDVWUDQČ 'iOHQDMGHWH ‡ƒSURKOtGN\PtVWQRVWt ‡*DOHULHREUi]NĤ ‡5\FKOpRGND]\QDZZZ,.($F] 9\]NRXãHMWHXYiVGRPD±DSOLNDFH YiPXNiåHMDNE\Y\EUDQêQiE\WHN Y\SDGDOYHYDãHPSRNRML 5