Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 31     

IKEA Katalog 2016 - strana 31

60 STOLOVÁNÍ 0\VOHWHQDSĜHG 6WĤOSURVWĜHQê]DSiUPLQXW DVQtGDQČSĜLSUDYHQiYHþHU SĜHGHPYiPXPRåQt DE\VWHVLXåtYDOLKH]NiUiQD YHVSROHþQRVWLFHOpURGLQ\ EH]VWUHVX 01 Novinka IKEA 365+, hrnek 39,–/ks 01 Novinka IKEA 365+, hrnek. 39,–/ks äLYFRYêSRUFHOiQFO 02 Novinka RISATORP, koš 299,– 02 Novinka RISATORP, koš. 299,– /DNRYDQiRFHODODNRYDQiPDVLYQtEĜt]Dî YFP%tOê 03 Novinka RISATORP, vozík 1 790,– 04 03 Novinka RISATORP, vozík. 1 790,– /DNRYDQiRFHODODNRYDQiPDVLYQtEĜt]D îYFP%tOê 04 IKEA 365+, KOXERNêWDOtĜPLVND ãLNPpVWČQ\±NVäLYFRYêSRUFHOiQ ‘FP 05 Novinka LISABO, VWĤO±NV /DNRYDQiMDVDQRYiGêKDDPDVLYQtEĜt]D îYFP 06 Novinka JANINGE, åLGOH±NV 9\]WXåHQêSRO\SURS\OHQRYêSODVWî YFPäOXWi 05 Novinka LISABO,VWĤO 3 490,–/ks 06