Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 59     

IKEA Katalog 2016 - strana 59

2WHYĜHQpGYHĜHO]HWDNpY\XåtW NXNOiGiQt'tN\WRPXPĤåHWH Y\VWDYLWMHãWČYtFHVYêFK REOtEHQêFKYČFt Od tmavého koutu po prostor, který vám budou ]iYLGČW Nenechte se omezovat malým šatníkem. 5R]ãLĜWHKRDå]DGYHĜH Získáte šatnu, na kterou PĤåHWHEêWS\ãQt UKLÁDÁNÍ 117 02 01 03 1RYLQNDTJENA, NUDELFHVYtNHP 05 FABRIKÖR, YLWUtQD 129,– 04 TARVA, NRPRGD VH]iVXYNDPL 4 990,– 1 990,– 01 HEJNE, 1 oddíl. 699,– 0DVLYQtERURYLFH QHERVPUNîYFP 02 MULIG, YČãiNQDãDW\±NVLakoYDQiRFHO±îYFP 1iE\WHN]QHXSUDYHQpKR GĜHYDSĜtPRY\Et]t NRVRELWpPXGRWYRĜHQt 03 1RYLQNDTJENA, NUDELFHVYtNHP 129,– 3DStUîYFP 04 TARVA, NRPRGDVH]iVXYNDPL 1 990,– 1HRãHWĜHQiPDVLYQtERURYLFH îYFP 05 FABRIKÖR, YLWUtQD±LakovaQiRFHODWYU]HQpVNORîYFP