Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 63     

IKEA Katalog 2016 - strana 63

UKLÁDÁNÍ 3RNRMtþHNMHMHMLFK královstvím. Nechte GČWLDE\VLXVSRĜiGDO\ YČFLSRGOHVYpKRLNG\å YiPMHMLFKV\VWpPQHEXGH GiYDWSĜtOLãVP\VO 1DQDãLFKQiVWČQNiFKVL GČWLPRKRXXVSRĜiGDWXORåLW DY\VWDYLWYČFLNWHUpMLP SUiYČSĜLMGRX]DMtPDYp 9b**,6QiVWČQND ±/NV 752)$67 QiVWČQQê~ORåQêGtO ±/NV 02 9b**,6QiVWČQND±NV0DVLYQt RVLNDDNRUHNîFP 04 06 +c57(SUDFRYQtODPSD/('± /DNRYDQiRFHOKOLQtND$%6SODVW9FP ,.($0RGHO%+nUWH7RWRRVYČWOHQt REVDKXMHYHVWDYQpåiURYN\/('äiURYN\ YRVYČWOHQtQHO]HY\PČQLW 03 -8/(6GČWVNiåLGOH±6HGiN ODNRYDQiEĜH]RYiSĜHNOLåND6HGiNî Y±FP 7251/,'(1$',/6VWĤO± /DNRYDQiERURYLFRYiGêKDDODNRYDQiRFHO îYFP 752)$67QiVWČQQê~ORåQêGtO ±NV6RXþiVWtMHUiPD~ORåQêFK NUDELF/DNRYDQiPDVLYQtERURYLFHDSODVW îYFP 752)$67~ORåQiVHVWDYDVNUDELFHPL±NV6RXþiVWtMHUiPD~ORåQp NUDELFH /DNRYDQiPDVLYQtERURYLFHDSODVW îYFP 3ĜHPČĖWHXNOiGiQtQDKUX DXåQHEXGHWHPXVHWGČWL QXWLWDE\VLSRNRMtþHNXNOLGLO\ YêVOHGHNQHQt]DUXþHQ  125