Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 68     

IKEA Katalog 2016 - strana 68

134 KOUPELNY 01 Novinka LÖNNERN, UXþQtN ±/NV 02 5iQRYNRXSHOQČVL PĤåHWHXåtW3ĜHVQČ VWDQRYHQpUDQQtULWXiO\ ]DMLVWtDE\VHNDåGêGRVWDO ]HGYHĜtYþDV$OHQLNGH QHQtSViQRåHSĜLWRP PiEêWQXGD 6SUFKRYiQtMHPQRKHP SĜtMHPQČMãtDU\FKOHMãt NG\åPiNDåGêVYpYČFL SČNQČXORåHQpYHVYpYODVWQt SĜLKUiGFH 05 GODMORGON, Y\VRNiVNĜtĖ ±/NV 06 LANGESUND, ]UFDGOR 3ĤYRGQtFHQD599,– ± 01 Novinka LÖNNERN, UXþQtN±NV 100% bavlna. 50×100 cm. 202.960.86 04 07 02 SPRUTT, SDWURYê~ORåQêGtO± Lakovaná ocel. V. 121 cm. 902.944.42 03 SPRUTT, ~ORåQêGtO±Polypropylenový plast a syntetická guma. 32×53, v. 36 cm. 702.977.43 04 LILLÅNGEN, VNĜtĖQDSUiGOR± Fólie a plast. 40×38, v. 195 cm. 398.946.35 05 GODMORGON, Y\VRNiVNĜtĖ ±NVPovrch fólie. Police z tvrzeného skla. 40×30, v. 192 cm. 302.810.94 06 LANGESUND, ]UFDGOR±3ĤYRGQt cena 599,– =UFDGORYpVNORDKOLQtN‘FP 002.886.81 *2'025*21%5c9,.(1 XP\YDGORYiVNĜtĖNDVH]iVXYNDPL ±3RYUFKIyOLHDGUFHQêPUDPRU 62×49, v. 68 cm. 290.234.35 .G\åGČWHPYČFLXORåtWHGR GROQtþiVWLVNĜtQČNVQDGQR QDQČGRViKQRXDQDXþtVHEêW VDPRVWDWQp ± *2'025*21XP\YDGORYiVNĜtĖNDVH ]iVXYNDPLD]UFDGOHP/$1*(681' &RMH]DKUQXWRYFHQČ"Viz str. 324. 03 SPRUTT, ~ORåQêGtO ± &HQD]DPRQWiåQtDLQVWDODþQt VOXåEXWRKRWRĜHãHQt±9tFH LQIRUPDFtRQDãLFKVOXåEiFKSURNRXSHOQ\ QDMGHWHQDVWU