Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 7     

IKEA Katalog 2016 - strana 7

.8&+<1ċ 9NXFK\QLDPLPRQL 3ČVWRYiQt]DYDĜRYiQtD UHF\NODFHPĤåHEêW]iEDYD pro celou rodinu. Navíc ]WRKRWČåtLåLYRWQtSURVWĜHGt ]DGYHĜPLYDãtNXFK\QČ 13 7XWRPtVWQRVWVLPĤåHWH]EOt]NDSURKOpGQRXW YREFKRGQtPGRPČ,.($ 1ČNROLNVDPRVWDWQČ]DYČãHQêFK åiURYHN/('SRVN\WXMHSUDNWLFNp VYČWORD]iURYHĖSĤVREt ]DMtPDYČ1DYtFMVRX~VSRUQp DPDMtGORXKRXåLYRWQRVWDWDN MVRXGREUpSURåLYRWQtSURVWĜHGt Ä9WpWRURGLQČVLGČWLVDP\]NRXãHMt SČVWRYDWYODVWQtE\OLQN\D]HOHQLQX DWDNVHQDXþtRGNXGSRFKi]tRSUDYGX ]GUDYpMtGOR³ 6LHWVNH plánování obchodního domu, Švédsko 01 HELMER, ]iVXYNRYêGtOQDNROHþNiFK 799,– Lakovaná ocel. 28×43, v. 69 cm. 602.961.26 01 02 IVAR, RGGtO\VSROLFHPL 6 017,– Masivní borovice. 259×50, v. 179 cm. 991.294.19 03 BOHOLMEN, PtVDQDRSODFKRYiQt 199,– Polyetylénový plast. 40×23, v. 17 cm. 502.025.38 04 KORKEN, Gy]DVYtNHP±NVSklo. Ø 12, v. 16,5 cm. 1 l. 502.135.46 Novinka METOD, NXFK\QČVGXERYêPLGYtĜN\DþHO\]iVXYHN(.(67$' D]iVXYNDPL0$;,0(5$VMHPQêP GRYtUiQtP±5iP\VNĜtQČN 0(72']EtOpPHODPLQRYpIyOLH'YtĜNDDþHOD zásuvek EKESTAD z lakované dubové dýhy a masivního dubu. Zásuvky MAXIMERA z laNRYDQpRFHOLDPHODPLQRYpIyOLH'RSOQČQR ~FK\WNDPL2551b6]QHUH]DYČMtFtRFHOLD dubovou pracovní deskou MÖLLEKULLA. 114 270,– 02 IVAR, 3 oddíly VSROLFHPL 6 017,– 03 Novinka 0(72'(.(67$', NXFK\QČ 04 KORKEN, Gy]DVYtNHP &RMH]DKUQXWRYFHQČ"Viz str. 325. &HQDVSRWĜHELþĤ ±/ks 87 940,– 12 m 3ĜLEOLåQiFHQD]DLQVWDODFLWpWR NXFK\QČ  17 310,– ,QIRUPDFHRQDEt]HQêFKVOXåEiFK QDMGHWHQDVWU &HQDQH]DKUQXMHGRSUDYXPRQWpUĤ