Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 76     

IKEA Katalog 2016 - strana 76

SPANÍ 8ååiGQpSUREGČOpQRFL Vyberte si tu nejlepší a QHMSRKRGOQČMãtPDWUDFL SROãWiĜHDORåQtSUiGOR DMVWHQDQHMOHSãtFHVWČ NQHMOHSãtPXVSiQNX YDãHKRåLYRWD 01 INGERT, ]iYČV\SiU ± 9UVWYHQp]iYČV\QDRNQČ YiPXPRåQtOpSHNRQWURORYDW PQRåVWYtVYČWODYORåQLFL 03 04 NRYLQND 81'5('$/ UiPSRVWHOH ± 05 01 INGERT, ]iYČV\SiU± EDYOQDOHQîFP  .867587$SRYOHþHQtQDGYRXOĤåNR ±EDYOQD3RYODNQDSĜLNUêYNXîFP'YDSRYODN\QDSROãWiĜ îFP 03 JOXTORP, VWtQLGOR]iYČVQpODPS\ ±3DStUDSODVW‘YFP  6DGDNDEHOĤVHSURGiYi]YOiãĢ 04 1RYLQND81'5('$/UiPSRVWHOH ±/DNRYDQêSRYUFKî YFP'RSRUXþHQêUR]PČUPDWUDFH îFP5RãWSRVWHOHPDWUDFHDORåQt SUiGORVHSURGiYDMtVDPRVWDWQČ 05 1RYLQND81'5('$/ãDWQtVNĜtĖ ±/DNRYDQêSRYUFKDWYU]HQpVNOR îYFP .867587$ SRYOHþHQtQD GYRXOĤåNR ± 151