Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 85     

IKEA Katalog 2016 - strana 85

168 SPANÍ Nerušit! Sdílet pokoj se VRXUR]HQFHPPĤåHEêW REþDV]iEDYDDOHQČNG\MH WRRWUDYD9\WYRĜWHNDåGpPX ]GČWtYODVWQtRVREQtSURVWRU XGUåtWHWDNÄNOLGQDERMLãWL³ WURFKXGpOH .G\åPXVtWHSURVWRUãDWQtVNĜtQČ UR]GČOLWPH]LGYDVRXUR]HQFH GHMWHYČFLWRKRPODGãtKR GRVSRGQtþiVWLVNĜtQČ VQi]HQDQČGRViKQH 01 6789$SDWURYiSRVWHO VH]iVXYNDPLDGYtĜN\ ± 01 STUVA, ~ORåQiVHVWDYD±)yOLH DODNRYDQêSRYUFK 02 1RYLQND STICKAT, SRYOHþHQtQD MHGQROĤåNR±EDYOQD3RYODN QDSĜLNUêYNXîFP3RYODNQDSROãWiĜ îFP 02 1RYLQND STICKAT, SRYOHþHQtQDMHGQROĤåNR ± %8681*(SURGORXåLWHOQiSRVWHO ±/DNRYDQêSRYUFKDIyOLH îYFP'RSRUXþHQêUR]PČU PDWUDFHîFP9þHWQČURãWX0DWUDFHDORåQtSUiGORVHSURGiYDMtVDPRVWDWQČ  )/<*$SRYOHþHQtQDMHGQROĤåNR ±EDYOQD3RYODNQDSĜLNUêYNX îFP3RYODNQDSROãWiĜîFP  6789$SDWURYiSRVWHOVH]iVXYNDPLDGYtĜN\±)yOLHDODNRYDQê SRYUFKîYFP'RSRUXþHQê UR]PČUPDWUDFHîFP9þHWQČURãWX 0DWUDFHDORåQtSUiGORVHSURGiYDMtVDPRVWDWQČ  )/<*$ SRYOHþHQt QDMHGQROĤåNR ±