Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 88     

IKEA Katalog 2016 - strana 88

174 VÝROBKY VÝROBKY Výrobky Novinka JANINGE, åLGOH 9tFHQDVWUDQČ 999,– &KFHPHDE\VWHGRPDE\OLãĢDVWQtDVSRNRMHQt DDE\VHYiPE\GOHORFRQHMSĜtMHPQČMLDWR NDåGêGHQ=DFHQXNWHUiMHIpURYiYĤþL YiPYĤþLOLGHPNWHĜt]ERåtY\UiEČMtLYĤþL VYČWXNROHPQiV1DQiVOHGXMtFtFKVWUiQNiFK YiPQDEt]tPHU\FKORXRFKXWQiYNX]QDãHKR VRUWLPHQWX0QRKHPYtFHYêURENĤREMHYtWH QDZZZ,.($F]DYHYDãHPQHMEOLåãtP REFKRGQtPGRPČ,.($ Novinka RÅDVIKEN, NĜHVOR  9tFHQDVWUDQČ 1DVNHQXMWHVWUiQNXSRPRFt DSOLNDFH.DWDORJ,.($ YHYDãHPWHOHIRQXQHER WDEOHWXDXYLGtWHGDOãtREVDK 3 990,– BUSUNGE, SURGORXåLWHOQiSRVWHO  3 490,– 'tN\IXQNFLÄUR]ãtĜHQiUHDOLWD³ XYLGtWHMDNE\Y\EUDQêNXV QiE\WNXY\SDGDOXYiVGRPD 175