Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 95     

IKEA Katalog 2016 - strana 95

1887ěË'ċ1Ë2'3$'8 TROFAST, ~ORåQiVHVWDYDVNUDELFHPL 1 990,– Fólie a plast. 99×44, v. 94 cm. 990.063.81 9tFH~þHORYêNRãQDSUiGOR Má široký, oválný tvar a je Y\UREHQ]PČNNpKRSODVWXWDNåH KRVWHMQČGREĜHPĤåHWHY\XåtW MDNRãNRSHNQDUXþQtSUDQtQHER YQČPY\NRXSDWSVD 189 TROFAST, ~ORåQi VHVWDYDVNUDELFHPL 1 990,– TORKIS, SUXåQêNRãQDSUiGOR YQLWĜQtYHQNRYQt TORKIS, SUXåQêNRãQD SUiGORYQLWĜQtYHQNRYQt 79,– Polyetylenový plast. 58×38, v. 28 cm. 35 l. 202.542.32 7ěË'ċ1Ë2'3$'8 KNODD, NRãVYtNHP±Lakovaná ocel. Ø 41, v. 51 cm. 40 l. 600.456.56 KNODD, NRã VYtNHP 79,– ± 01  01 01 6257(5$RGSDGNRYê NRãVYtNHP 199,–/NV 01 DIMPA, WDãND QDWĜtGČQêRGSDG FNISS, RGSDGNRYê NRã ±/NV 01 D.RãHQDWĜtGČQtRGSDGX6257(5$ Polypropylenový plast. 01 2GSDGNRYêNRãVYtNHP ±NV39×55, v. 45 cm. 60 l. 702.558.99 2GSDGNRYêNRãVYtNHP±NV39×55, v. 28 cm. 37 l. 102.558.97 ±/NV 3/8**,6 RGSDGNRYêNRã FNISS, RGSDGNRYêNRã±NV Polypropylenový plast. Ø 28, v. 28 cm. O%tOê ýHUQê 01 D2GSDGNRYpNRãH3/8**,6 PET plast. 01 2GSDGNRYêNRã±NV 31×34, v. 15 cm. 8 l. 402.347.092GSDGNRYêNRã±NV 31×35, v. 22 cm. 14 l. 802.347.07 HUMLARE, WDãND QDWĜtGČQtRGSDGX  SPRUTT, VWROLþNDV~ORåQêP SURVWRUHP 799,–/NV SPRUTT, VWROLþNDV~ORåQêP SURVWRUHP±NVVelikosti: 1 ks výška 36 cm, Ø 25 cm (16 l) a 1 ks výška 42 cm, Ø 30 cm (25 l). Lakovaná ocel. 902.940.17 7DãNDQDRGSDGN\NWHUi SURãODWČPLQHMSĜtVQČMãtPL WHVW\9OiþHOLMVPHMLSRPRNUpP EHWRQXDE\FKRPPČOLMLVWRWXåH VHWDKOHSUYRWĜtGQtWDãNDQD]LS NWHUiXGUåt]iSDFKXYQLWĜRYiã RGSDGEH]SHþQČSRVWDUi±SR FHORXFHVWXNHNRQWHMQHUXQD WĜtGČQêRGSDG ±/NV 7ĜtGLWRGSDGPĤåHWHWDNp YNRXSHOQȱSODVW\DSDStU\ GiYHMWHGRMHGQpVWROLþN\ RGOLþRYDFtWDPSRQ\GRGUXKp 01 STRAPATS, RGSDGNRYêNRã VSHGiONHP FILUR, NRã VYtNHP ± ±/NV ±/NV 01 D2GSDGNRYpNRãH675$3$761HUH]DYČMtFtRFHODSODVW 01 2GSDGNRYêNRãVSHGiONHP±NVØ 25, v. 41 cm. 11,5 l. 502.454.152GSDGNRYêNRãVSHGiONHP±NVØ 20, v. 28 cm. 4,6 l . 402.454.11 FILUR, NRãVYtNHP±Polypropylenový plast. 27×35, v. 42 cm. 28 l. 601.883.39 01 D7DãN\QDWĜtGČQêRGSDG DIMPAPolypropylenový plast. 01 7DãNDQDWĜtGČQêRGSDG ±NV22×35, v. 45 cm. 35 l. 302.916.397DãNDQDWĜtGČQê RGSDG±NV44×35, v. 45 cm. 70 l. 502.916.38 HUMLARE, WDãNDQDWĜtGČQt RGSDGX±NV100% polyHVWHUDV\QWHWLFNiJXPD‘ v. 100 cm. 65 l. 902.373.81