Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Outdoorová obuv

Platnost od 2.9 .2015 do 13.9 .2015


Outdoorová obuv - strana 8     

Outdoorová obuv - strana 8

W i2015_ IS -CZ_FB_02Sep15 CZFB02Sep15 ích ln tuá ichak aš n o e c a m r o f n i te j y v le ískáve Z vés is ýš tev je u š y v z a h c í c k a h ýc v vo le s ické ízákazn ynaš k í d u p u k á n m é ikažd ř p jnách rode ívp rmac fo ícein tě!V kar . .cz t r rspo te anain Ba tohSpo r t ageS t r ee t B a t ohdošk o l ynebon av o ln ý č a ss moh ak ap s am i . R o změ r y :3 2x4 6x1 7 / 2 2 [ 1 0 9 9 8 4 2 ] 1% -6 ,to1299 s í m , 99 4 Ba tohp r ovo ln ýč a sW ood land P ř ih r ádk an ano t ebookat ab l e t . Ob jem :2 5 l Hmo tno s t :7 5 0g [ 1 0 6 0 0 3 3 ] -50% ,to1999 s í m , 999 NEJCENA NEJCENA K ompo z i to v áhok e jk a R ekk e rEK3 T v r do s t :8 5 Z ahnu t í :PP 2 6 [ 0 6 4 0 0 6 3 ] ,to1399 s í m , 999 Spo r to vn ít a šk a T eam -Ho ck e ybag R o změ r y :9 0 x 4 0 x 4 5 cm M a t e r i á l :n y l on [ 0 6 4 9 1 3 7 ] -37% ,to1599 s í m , 999 NEJCENA NEJCENA Hok e jo véb ru s leSK40RBZ Lehk éapohod lné ,an a t om i ck y t v a r o v an ý j a z yk ,o c e l o v éno ž e . [ 3 3 5 0 1 6 8 ] -36% ,99 to24 s í m , 1599 NEJCENA Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod2 .9 .do13 .9 .2015nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . Hok e jo véb ru s leV apo rXP r oS r S t é lk aEVA ,pod e še vTPR ,pod š í vk az m ik r o v l ákn a ,an a t om i ck yt v a r o v an ý po l s t r o v an ý j a z yk ,t v a r o v an áopě rk a k o tn íkuap a t y ,o c e l o v éno žeTUUK . [ 3 3 5 0 0 9 8 ] -44% ,to3599 s í m , 1999 NEJCENA www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp rode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp i a ,UD á ln i c e7 7 7H r ade cK r á lo vé : OCFu tu rum ,B rněn sk á1 8 2 5 / 2 3 aK la to v y : OCŠk odo vk a ,Dom a ž l i ck á8 8 8K o l ín : OCFu tu rum ,R o r e j c o v a9 0 6 L ibe r e c3 : OCN i s a ,Če sk ém l áde že4 5 6 M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř íd aV .K l emen t a1 4 9 5O lomou c :G a l e r ieŠ an t o vk a ,P o l sk á1 O s t r a v a :F o rumNo v áK a r o l in a ,J an t a r o v á 3 3 4 4 / 4O s t r a v a : OCFu tu rum ,No v in á ř sk á3 1 7 8 / 6 aP a rdub i ce :A f iP a l a c eP a r dub i c e ,M a s a r yk o v on ámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp i aP l zeňB /Shopp ingc en t e rI I ,P í se ck á 1 0 9 3 / 6P r aha -Če s t l i ce : Sp ek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3P r aha1 :G a l e r ie M y s lbek ,N aP ř ík opě2 1P r aha3 :A t r iumF l o r a ,V inoh r ad sk á1 4 9P r aha5 :G a l e r ieBu t o v i c e , R ad l i ck á1 1 7P r aha6 : OCŠe s tk a ,F a j t l o v a1 0 9 0 / 1P r aha9 : OCLe tň an y ,V e se l sk á6 6 3P r aha9 :G a l e r ieH a r f a ,Če sk omo r a v sk á2 4 2 0 / 1 5 aT ep l i ce :G a l e r ieT ep l i c e ,n ámě s t í S v obod yZ l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k v ě tn a1 1 7 0 Z l ín : OCZ l a t éJ ab lk o ,N ámě s t íM í ru1 7 4