Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Sportovní vybavení Intersport

Platnost od 14.10 .2015 do 25.10 .2015


Sportovní vybavení Intersport - strana 6     

Sportovní vybavení Intersport - strana 6

-40% -40% He l l y Han senv y v í j í ob le čen íjako komb ina c iskand iná vskéhode s ignu apo zna tkůče rpan ý chzež i vo tav jedně ch z ne j t v rd š í ch podm ínek naZem ij i žodroku1 877 .Zna čka p řed s ta vu je op t imá ln í komb ina c i v ýkonu ,o ch ran yas t y lu . Spo le čno s t mád louh ýmse znamem ino va c í , k te ré u ved la na t rh jako p r vn í-v če tně p r vn íp ru žné anep romoka vé tkan in y p řed v í ce ne ž1 30le t y ,p r vn íf lee co vé lá tk y v 60 . le te ch m inu lého s to le t í ,p r vn í te chn i cké zák ladn í v rs t v yv y robené z L i fa® S ta y D ry T e chno log ie vsedmde sá t ý ch le te chavsou ča sno s t io ceňo vanou apa ten to vanou te chno log i i regu la cetep lo t yH2F low. P án sk ábundaDub l ine rBombe H ř e j i v ápod š í vk a ,sn adnéu t a žen í , m r a zu v zdo rn ápode še v . v e l .2 0 3 4 [ 3 2 6 0 1 8 9 ] Dám sk ápa rk aP len t i fu l m í s to4390 , - m í s to5890 , - 2599 , - www .he l l yhan sen . c om Dě t sk áz imn íobu vLoup i S t ř ihdop a su , memb r án aHe l l yT e ch®P r o t e c t ion sv odn íms l oup c em1 00 0 0mm ,v ě t ruodo ln á , nep r omok a v á ,a l ez á r o v eňp r od y šn á . [ 6 4 8 0 9 2 5 ] T ep l á , memb r án aHe l l yT e ch®P r o t e c t ion , t i š t ěnéde t a i l y . [ 6 4 7 1 1 1 1 ] i t rodě p i t rodě p 3499 , - Dě t sk éb ru s le Ma r lee I ceBo y/G i r l N a s t a v i t e lnév e l ik o s t i . v e l .2 9 3 4 ,3 2 3 7 ,3 5 4 0 [ 3 3 7 3 0 5 5 / 3 3 7 3 0 5 6 ] m í s to2199 , - 1699 , - m í s to1199 , - 699 , - 1% -4 Dám sk áz imn íobu vEmma -42% Ch l adu v zdo rn ápode še v ,h ř e j i v ý vn i t ř ek ,umě l ák o ž e š in a . [ 3 2 7 0 4 3 5 ] m í s to1899 , - 1099 , - p rodě t i Dám sk áz imn íobu v V i v iana I IAQX Dě t sk áz imn íobu v Ad i snow I ICFCP H ř e j i v ápod š í vk aP r im a l o f t® , d v o j i t ýsu ch ýz ip . v e l .2 8 3 5 [ 3 2 6 0 2 6 9 ] 6 -35% Memb r án aAQUAMAX , h ř e j i v ápod š í vk a , nek l ou z a v á p r y žo v ápode še v . [ 3 2 7 0 4 3 4 ] -40% ,– to1999 s í m ,– 1299 NEJCENA m í s to1999 , - 1199 , -