Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Spotřební zboží

Platnost od 4.11 .2015 do 17.11 .2015


Spotřební zboží - strana 20     

Spotřební zboží - strana 20

ÄÇÒÌÃÑўÉÍÊÃÉÁà 5RWRSHG+$00(5&$5',2;7 %ČåHFNêSiV+$00(5/LIH5XQQHUL ˆðéeëïö“ òïôïðåä ïä îhíåãëgèï ö“òïâãå ðïèïäìîg îáóôáöéôåìîg çåìïög óåäìï ¨öèïäîg é ðòï äåìˆp ãöéeåîp© âòúäóùóôgí ó ðåòíáîåîôîpí íáçîåôåí á åìåëôòïîéãë“í ïöì\ä\îpí ö“ëï³µ ­ ²¶° ×áôô …åíåîïö“ ð…åöïä á ëöáìéôîp ìï–éóëá úáê鈊õêp èìáä든á ôéã蓠ãèïä ðòïçòáíïöáôåìðïepôáe óå ±· ðòïçòáíù ú ôïèï ´ ö ú\öéóìïóôé îá ôåðïög æòåëöåîãé íï–îïóô õìï–åîp ´ õ–éöáôåì’ úïâòáúåîp äéóðìåê庠öúä\ìåîïóô ¯ eáó ¯ òùãèìïóô ¯ óðïô…åâá ëáìïòép ¯ ïô\eëù ¯ ðõìó íh…ée ôåðïög æòåëöåîãå ö íáäìåãè ð…éêpíáe ðòï âåúäò\ôïö“ ð…åîïó ôåðïög æòåëöåîãå ¨èòõäîp ð\ó îõôîï äïëïõðéô© íáø® èíïôîïóô ãöéeåîã庠±³° ëç 11 999,00/14 518,79* èíïôîïóô óåôòöáeîpëõº ¸ ëç èíïôîïóô òïôïðåäõº ³³ ëç òïúíhòù ðï óåóôáöåîpº ¨Ä ø K ø Ö© ±±³ ø µ´ ø ±³³ ãí¬ îáð\êåîpº ²³°Ö ôòáîóðïòôîp ëïìåeëá NÍZKÝ ÚROK 9 999,00 při nákupu na splátky akontace 10 % z ceny zboží + 12 098,79* 10× íïôïòïö“ âh–åã든ð\ó ïä îhíåãëgèï ö“òïâãå ó åìåëôòïîéãë“í úäöéèåí âh–åãëg ðìïãèù ˆp…ëá âh–åãëg ðìïãèù ±³² ø ´µ ãí ö“ëïî íïôïòõº ²¬° ÈЬ òùãèìïóô ±­±¶ ëí¯è á óëìïî °­±² ¥ êå íï–îï îáóôáöéô ðïíïãp òùãèì“ãè ôìáepôåë îá ôògîéîëïögí ðïepôáeé é îá íáäìåãè óîpíáe ôåðïög æòåëöåîãå ö íáäìåãè îåâï ðïíïãp èòõäîpèï ð\óõ ðïepôáe ó ÌÃÄ äéóðìåêåí îáâpúp ±¸ ðòïçòá풠ú ôïèï ´ ðòïçòáíù ö ú\öéóìïóôé îá ôåðïög æòåëöåîãé á íï–îïóô õìï–åîp ᖠ´ õ–éöáôå쒬 úïâòáúåîp äéóðìåêåº öúä\ìåîïóô ¯ eáó ¯ òùãèìïóô ¯ óðïô…åâá ëáìïòép ¯ óëìïî ¯ ðõìó íáø® èíïôîïóô ãöéeåîã庠±³° ëç¬ èíïôîïóô óôòïê庠·¹ ëç òïúíhòù ðï óåóôáöåîpº ¨Ä ø K ø Ö© ±·± ø ·³ ø ±²· ãí òïúíhòù ðï óëìïðåîp ¯ôòáîóðïòôîp ðïìïèẠ¨Ä ø K ø Ö© ±°´ ø ·³ ø ±´¹ ãí îáð\êåîpº ²³°Ö¬ µ°Èú¬ éîôåçòïöáî\ ð…åðòáöîp ëïìåeëá 1 149,00* NÍZKÝ ÚROK &URVVRYêWUHQDåpU+$00(5&52667(&+;75 24 999,00/30 248,79* éäå\ìîp äïí\ãp ôòåîá–gò  íáçîåôéã든âòúäóùóôgí ó …åíåîïö“í ð…åöïäåí á åìåëôòïîéãë“í ïöì\ä\îpí ðïepôáe ­ ÌÃÄ äéóðìåê ó ±² ðòïçòáíù óåîúïòù ðòï íh…åîp ðõìóõ ö íáäìåãè óåôòöáeîpë ï èíïôîïóôé ±¶ ëç îáóôáöéôåìîg ðòïôéóëìõúîg ˆìáðëù¬ ôòáîóðïòôîp ëïìåeëá íáø® èíïôîïóô ãöéeåîãå ±³° ëç èíïôîïóô óôòïêå ³¸ ëç îáð\êåîp ²³° Ö¬ µ° Èú òïúíhòù ðï óåóôáöåîpº ¨Ä ø K ø Ö© ±²° ø µ³ ø ±µ· ãí 12 999,00/15 728,79* 19 00 , 999 při nákupu na splátky akontace 10 % z ceny zboží + 24 198,79* 10× 2 302,00* 3RVLORYDFtODYLFHQD]iGD0$5&< &7%$&.75$,1(5 NÍZKÝ ÚROK 10 999,00 óðåãé\ìîp ìáöéãå óå úáíh…åîpí îá ðïópìåîp ú\äïö“ãè óöá쒬 ˆéëí“ãè â…éˆîpãè óöá쒠á úáäîp óôòáîù óôåèåî ð…åäãè\úp âïìåóôåí úáä úð’óïâåî“ãè ïãèáâì“í óöáìóôöåí âåäåòîp ð\ôå…å ôåìåóëïðéãëù îáóôáöéôåìî\ ö“ˆëᬠëïîóôòõëãå óå óëìïîåí ´µ ¥ íhëë\ ïðhòëá á ëïíæïòôîp eáìïõîhîp ð èíïôîïóô ãöéeåîã庠äï ±²° ë笠òï èíïôîïóô ãöéeåîã庠äï ±²° ë笠òïúíhòù º ¨ Ä ø K ø Ö © ±°° ø µ¶ ø ¸° ãí  13 308,79* při nákupu na splátky akontace 10 % z ceny zboží + 10× 1 264,00* 2 499,00/3 023,79* 9HVODĜVNêWUHQDåpU781785,52:*2 öåóìá…ó든ôòåîá–gò úá ð…púîéöïõ ãåîõ¬ íáçîåôéã든âòúäóùóôgí óîáäîï óëì\ðhãp á óëìáäïöáôåì ôòáîóðïòôîp ëïìåeëá óôáâéìîp á òïâõóôîp ò\í¬ íhëëg óåäìï  ðòïçòáíù ðïepôáe庠eáó¬ öúä\ìåîïóô¬ eáó¬ ú\âhòù úá íéëáìïòé嬠ôåðïö\ æòåëöåîã嬠ÒÅÃÏÖÅÒÙ                                                ägìëá ú\âhòõº ·² ãí¬ òïúíhòùº ²°¹ ø µ´ ø ¸° ãí¬                                               ägìëá ú\âhòõº ·² ãí¬ òïúíhòù ° ãí¬                                                      èíïôîïóôº ³¹ ë笠íáøéí\ìîp èíïôîïóôº ±³µ ëç                                  èíïôîïóôº ³¹ ë笠íáøéí\ì ³µ ëç NÍZKÝ ÚROK 12 999,00/15 728,79* archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static cena s DPH 10 00 , 999 při nákupu na splátky akontace 10 % z ceny zboží + õõõ¬Ċòìãñòíðã¬áø NÍZKÝ ÚROK 10× 1 264, 2 660,79* 3RVLORYDF 3RVLORYDFtKUD]GD0$5&< 3RZHU7R 7 3RZHU7RZHU&7 õîéöåòú\ìîp öïìîh óôïêpãp ëïîóôòõëãå õîéöåòú\ìîp ö ó èòáúäïõ á âòáäìù¬ õíï–zõêpãp ðòïãöéeåîp öhôˆéîù ó èòáúäïõ á â óöáìïö“ãè óëõðéî ð…éòïúåî“í úð’óïâåí ãöéeåîpí óöáìïö“ãè óë ó öìáóôîp ö\èïõ¬ ïðhòëá îá òõãå ³± ø ±´ ãí  ó öìáóôîp ö\èï óéìî\ ïãåìïö\ ëïîóôòõëãå èìáöîpèï ò\íõ óéìî\ ïãåìïö\ ëïíæïòôîp ïðhòëá úáä µ° ø ³° ãí ëïíæïòôîp ïðh òïúíhòùº ä ±±¸¬ ˆ ±°¸¬ ö ²²± ãí¬ îïóîïóô º ±³µ ëç òïúíhòùº ä ± èíïôîïóô óôòïêå º ³¸ ëç èíïôîïóô óôòï 13 308,79* 00* 2 199,00 NÍZKÝ ÚROK 5 999,00 7 258,79* Ceny jsou platné do 15. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Zboží na této straně je pouze na objednávku. Více informací v našich velkoobchodních střediscích. 20 cN1524_01-25.indd 20 10/21/15 5:22 PM