Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Lyže, lyžáky, brusle, bundy

Platnost od 25.11 .2015 do 6.12 .2015


Lyže, lyžáky, brusle, bundy - strana 12     

Lyže, lyžáky, brusle, bundy - strana 12

vé ýmo it vé lo oha r tůp oduk r rp ýbě ýv ok r i Š ch jná ode r chp še tevev jde yna t r spo logu ta ineka l šemon na bov e n T R O P S R E T N I ! z c . t r spo r te in . log ta naka F o tba lo v ým í č Eu r o16 Dám sk éfunk čn í t r i čk oRunT eeSS v e l .5 [ 1 2 0 2 0 5 1 ] Tk an in ac l im a l i t e® ,k t e r á od v ád ípo todpok o žk y , r e f l e xn íde t a i l y . [ 4 5 2 2 7 6 2 ] -33% ,949 ,to599 s í m ,399 NEJCENA NEJCENA v e l .5 [ 1 2 0 1 7 4 6 ] H l a vn íp ř ih r ádk an az ip , d v ěpo l s t r o v an áu ch a , n a s t a v i t e ln ý r amenn í pop ruh . [ 1 0 8 0 2 8 5 ] Tk an in ac l im a l i t e®od v ád í v lhk o s todpok o žk y ,p ru žn ý p a sses t aho v a c íšňů rk ou . [ 4 5 1 7 1 3 0 ] -36% F o tba lo v ým í če voPowe r6T r a ine rMS Spo r to vn ít a šk a T i r oLogoT eambag Dám sk é leg ín y R e spon se ,to1099 s í m ,699 1% -4 -50% NEJCENA ,to429 s í m ,249 ,to999 s í m ,499 NEJCENA NEJCENA Se tnas to ln íten i sT opT eam600 -45% -60% ,to1099 s í m ,599 NEJCENA D ík yn í zk éhm o tno s t isn adno o v l ad a t e ln á . Hmo tno s t :8 5g [ 1 4 5 0 1 0 5 ] ,to2199 s í m ,879 NEJCENA CZ_FB_25No v15_PHR Badm in tono v ár ak e t a Nano speed990GLSR Ob s ahu jep á lkun as t o ln ít en i ss e r gon om i ck ouruk o je t íp r oop t im á ln í ú chop ,pou zd r oa3 m í čk y . Od r a z o v áv r s t v a :1 , 8 mm [ 1 4 0 9 0 0 0 ] Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod25 .11 .do6 .12 .2015nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp r ode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp i a ,UD á ln i c e7 7 7H r ade cK r á lo vé : OCFu tu rum ,B rněn sk á1 8 2 5 / 2 3 aK la to v y : OCŠk odo vk a ,Dom a ž l i ck á8 8 8K o l ín : OCFu tu rum ,R o r e j c o v a9 0 6L ibe r e c3 : OCN i s a ,Če sk é m l áde že4 5 6M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř íd aV .K l emen t a1 4 9 5O lomou c :G a l e r ieŠ an t o vk a ,P o l sk á1O s t r a v a :F o rumNo v áK a r o l in a ,J an t a r o v á3 3 4 4 / 4O s t r a v a : OCFu tu rum ,No v in á ř sk á3 1 7 8 / 6 a P a rdub i ce :P a l á cP a r dub i c e ,M a s a r yk o v on ámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp i aP l zeňB /Shopp ingc en t e rI I ,P í se ck á1 0 9 3 / 6P r ahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3P r aha1 :G a l e r ie M y s lb ek ,N aP ř ík opě2 1P r aha3 :A t r iumF l o r a ,V inoh r ad sk á1 4 9 P r aha5 :G a l e r ieBu t o v i c e ,R ad l i ck á1 1 7 P r aha6 : OCŠe s tk a ,F a j t l o v a1 0 9 0 / 1 P r aha9 : OCLe tň an y ,V e se l sk á6 6 3 P r aha9 :G a l e r ieH a r f a , Če sk omo r a v sk á2 4 2 0 / 1 5 aT ep l i ce :G a l e r ieT ep l i c e ,n ámě s t íS v obod y Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k v ě tn a1 1 7 0 Z l ín : OCZ l a t éJ ab lk o ,N ámě s t íM í ru1 7 4