Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Zimní sportovní vybavení

Platnost od 9.12 .2015 do 20.12 .2015


Zimní sportovní vybavení - strana 12     

Zimní sportovní vybavení - strana 12

tve r čekspo ome r t pods m ý k z í l b m ý v s e t j ru Da ! zek chpouká ý v o rk r o f mědá ,500 ch100 tá hodno v i c i z o p s i d k y k z Pouká . č K 0 0 0 a1 z nebo c . t r spo r te in . g o l a t a k a n í c a m r fo in ce í V chINTERSPORT. j e rod ná vp P án sk éha lo vék opa čk y 11Que s t r a IN Jun io r sk ý mode l v e l .3 0 5 5 [ 3 5 8 3 1 3 5 / 3 5 8 3 1 3 6 ] ,to949 s í m ,699 NEJCENA Ná r amekA c t i vo S v r šekz měkk éodo lnés yn t e t i ck é ků že ,EVA me z ipode še v , a s yme t r i ck éšně r o v án í , neb a r v í c ípode še v . [ 3 5 8 5 1 5 2 ] Mě ř ív zd á l eno s t ,sp á l enék a l o r ie ,f á ze sp ánku ,k r ok omě r ,úd a je j soud ík yB lue t oo th p ř en á šen ydov a šehot e l e f onu ,ap l ik a c e S igm aA c t i vk es t a žen ízd a rm a . [ 1 5 1 0 0 8 0 ] ,– to1199 s í m ,to1799 s í m ,1399 ,– 899 NEJCENA NEJCENA Bě že ck áobu vR e vo lu t ionEU Dám sk éfunk čn ít r i čk o C l ima ch i l lT eeSS W S v r šekzp r od y šnés í ť o v in y ,Ph y l on me z ipode še v ,gumo v áp ode še v ,W a f f l e p r o f i lpode še v ,F l e xd r á žk yn apode š v i p r o l ep š íf l e x ib i l i tuat r ak c i . [ 3 6 2 1 3 7 3 / 3 6 3 1 2 1 0 ] Funk c eC l im aCh i l l®od v ád í po todt ě l a . [ 4 0 9 2 4 1 6 ] -40% ,to999 s í m ,599 P án sk á ,to1399 s í m ,999 D ám sk á NEJCENA NEJCENA -31% Dám sk ép ř i léha vék a lho t y Cap r i3 /4Leg in s ,2199 M a t e r i á lC l im aL i t esev su vk am i tk an in ys í ť o v aného m a t e r i á lu , vn i t řn ík ap s an aMP 3 . [ 4 0 4 0 0 3 6 ] NEJCENA ,to949 s í m ,599 NEJCENA P án sk á Bě že ck áobu vF r ee5 .0 Neu t r á ln í ,podpo ru je p ř i r o zen ýp růběhpoh ybu ,s v r šekz p r od y šného m a t e r i á luMe sh , d yn am i ck ýF l yw i r e ,N ik e +k omp a t ib i ln í , me z ipode še vPh y l on ,f l e xn íz á ř e z y . [ 3 6 2 1 6 5 7 / 3 6 2 0 0 6 9 / 3 6 3 0 0 3 4 / 3 6 3 1 2 9 7 ] D ám sk á CZ_XXXXXXXXXXXXXXX -36% ,to3199 s í m Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod9 .12 .do20 .12 .2015nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp r ode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp i a ,UD á ln i c e7 7 7H r ade cK r á lo vé : OCFu tu rum ,B rněn sk á1 8 2 5 / 2 3 aK la to v y : OCŠk odo vk a ,Dom a ž l i ck á8 8 8K o l ín : OCFu tu rum ,R o r e j c o v a9 0 6L ibe r e c3 : OCN i s a ,Če sk é m l áde že M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř íd aV .K l emen t a1 4 9 5O lomou c :G a l e r ieŠ an t o vk a ,P o l sk á1O s t r a v a :F o rum No v áK a r o l in a ,J an t a r o v á3 3 4 4 / 4O s t r a v a : OCFu tu rum , No v in á ř sk á3 1 7 8 / 6 a P a rdub i ce :P a l á cP a r dub i c e ,M a s a r yk o v on ámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp i aP l zeňB /Shopp ingc en t e rI I ,P í se ck á1 0 9 3 / 6P r ahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3P r aha1 :G a l e r ie M y s lb ek ,N aP ř ík opě2 1P r aha3 :A t r iumF l o r a ,V inoh r ad sk á1 4 9 P r aha5 :G a l e r ieBu t o v i c e ,R ad l i ck á1 1 7 P r aha6 : OCŠe s tk a ,F a j t l o v a1 0 9 0 / 1 P r aha9 : OCLe tň an y ,V e s e l sk á6 6 3 P r aha9 :G a l e r ieH a r f a , Če sk omo r a v sk á2 4 2 0 / 1 5 aT ep l i ce :G a l e r ieT ep l i c e ,n ámě s t íS v obod y , Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k v ě tn a1 1 7 0 Z l ín : OCZ l a t éJ ab lk o ,N ámě s t íM í ru1 7 4