Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vánoční výprodej Intersport 2015

Platnost od 26.12 .2015 do 10.1 .2016


Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 8     

Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 8

Z a t ep l en á ,s t ř ihS l imF i t ,v odn í s l oupe c50 0 0 mm ,odep ín a c ík apu c e , p r o t i sněho v ýp á s . [ 8 5 1 3 4 4 2 ] V od n ís loupe c 5000 mm -45% NEJCENA Dám sk ábundaO l i v ia ,2999 NEJCENA V odn ís loupe c 5000 mm V ě t ru odo ln áap r od y šn ád ík yfunk c i Aqu am a xE l i t e5 . 5 ,pod l epenéš v y , v y t ep l en á ,sněho v ýp á s . [ 8 5 2 0 4 1 5 ] % NEJCENA % % ,to4199 s í m ,2499 NEJCENA P án sk ábundaManZ ipHood V odn ís loupe c 5000 mm V odn ís l oupe c50 0 0 mm ,p r od y šno s t 50 0 0g r ,pod l epenéš v y ,odep ín a c í k apu c e ,p r o t i sněho v ýp á s . [ 8 5 2 0 9 7 6 ] ,to4599 s í m ,2499 SALE ! % % % ,to4199 s í m ,2299 % ,to3999 s í m P án sk ábunda Tw inPu l s ionNo rbe r t -45% V odn ís loupe c 10000 mm Spo r t o vn ís t ř ih ,e x t r az a t ep l en á n az áde chak apu c i ,pod l epené š v y ,v odn ís l oupe c1 00 0 0 mm . [ 8 5 1 5 0 2 6 ] -45% Sumě l ouk o že š inoun a k apu c i , 1 0 0%po l y e s t e r [ 6 4 4 4 0 1 3 ] ,to4199 s í m ,2299 -40% % % Dám sk ýpé ř o v ý k abá tNa lan i % Dám sk á l y ža ř sk ábunda Ha rmon y He l l yT e ch®P e r f o rm an c e memb r án a ,v odn ís l oupe c 1 50 0 0 mm ,p lněpod l epenéš v y , c RECCO® ,z a t ep l en í loupe ís odn V PR IMALOFT® ,odn ím a t e ln á 15000 mm umě l ák o že š in an ak apu c i ,vn i t řn í sn ě žn ýp á s , mo žno s tz apo jen ído SK IFREEp r og r amu . [ 8 5 1 1 4 6 5 ] -51% ,to6999 s í m ,3399 NEJCENA % % P án sk á l y ža ř sk á bundaP r og r e s s He l l yT e ch®P e r f o rm an c e memb r án a , v odn ís l oupe c1 50 0 0 mm ,p lně pod l epenéš v y ,RECCO® ,z a t ep l en í PR IMALOFT® ,dod a t e čn áv en t i l a c e podr amen y ,odn ím a t e ln ývn i t řn í sně žn ýp á s , mo žno s tz apo jen ídoSK I FREEp r og r amu . c e p u o l s í n d o V [ 8 5 2 1 2 9 6 ] 15000 mm -50% ,to6299 s í m ,3099 NEJCENA NEJCENA Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod26 .12 .2015do10 .1 .2016nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y . V CZ_FB_25De z15_A VW in te r1_PHR Dám sk á l y ža ř sk ábundaLe i la www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp r ode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp i a ,UD á ln i c e7 7 7H r ade cK r á lo vé : OCFu tu rum ,B rněn sk á1 8 2 5 / 2 3 aK la to v y : OCŠk odo vk a ,Dom a ž l i ck á8 8 8K o l ín : OCFu tu rum ,R o r e j c o v a9 0 6L ibe r e c3 : OCN i s a ,Če sk é m l áde že4 5 6M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř íd aV .K l emen t a1 4 9 5O lomou c :G a l e r ieŠ an t o vk a ,P o l sk á1O s t r a v a :F o rumNo v áK a r o l in a ,J an t a r o v á3 3 4 4 / 4O s t r a v a : OCFu tu rum ,No v in á ř sk á3 1 7 8 / 6 a P a rdub i ce :P a l á cP a r dub i c e ,M a s a r yk o v on ámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp i aP l zeňB /Shopp ingc en t e rI I ,P í se ck á1 0 9 3 / 6P r ahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3P r aha1 :G a l e r ie M y s lb ek ,N aP ř ík opě2 1P r aha3 :A t r iumF l o r a ,V inoh r ad sk á1 4 9 P r aha5 :G a l e r ieBu t o v i c e ,R ad l i ck á1 1 7 P r aha6 : OCŠe s tk a ,F a j t l o v a1 0 9 0 / 1 P r aha9 : OCLe tň an y ,V e se l sk á6 6 3 P r aha9 :G a l e r ieH a r f a , Če sk omo r a v sk á2 4 2 0 / 1 5 aT ep l i ce :G a l e r ieT ep l i c e ,n ámě s t íS v obod y Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k v ě tn a1 1 7 0 Z l ín : OCZ l a t éJ ab lk o ,N ámě s t íM í ru1 7 4