Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Výprodej nepotravinářských výrobků

Platnost od 28.12 .2015 do 3.1 .2016


Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 12     

Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 12

29 9 962,900 SLEVA 52% 90 16,90 SLEVA 41% Relax sirup • 0, 0,7 l • 1 l = 42 42,7 2,772 Kč Kč • vyybrran ané dr druh druh u y Mattoni ochucená • mi minnerá neeráálnní voodaa • 11,,5 ,5 l • 1 l = 6, 6,60 60 Kč 60 • vyb vybbr vy bran raanné dr druh uhyy uh VYROBENO V ČR Relax džus, nektar a nápoj 2490 • 1 l • vybrané druhy 3990 39,90) 1990 49,90) -37 % 33,90) -20 % -41 % Čerstváá šťáva 100% jaablko Semtex • energetický nápoj • 0,5 l • 1 l = 399,80 Kč • vybranéé druhy •1l • v nabíddce také Čerstvá ššťáva pomerančč 1 l za 59,90 Kč • nalezneete v úseku ovoce a zeleniny Coca-Cola 4pack • 4× 330 ml • 100 ml = 3,03 Kč 3990 890 49,90) 10,901 -20 % -18 % VYROBENO V ČR 2690 35,90) -25 % Dobrá vodaa přírodní Nestea ledový čaj č • minerální vvoda • 1,5 l • 1 l = 5,94 KKč • vybrané druuhy • 1,5 l • 1 l = 17,94 Kč • vybranéé druhy 1490 19,901 -25 % Kofola •2l • 1 l = 7,455 Kč • vybrané druhy VYROBENO V ČR Gara Ga rancce see vzztttah ah huj ujjee na na poottra ravviiny ny, ko kosm osmet smet sm e ikku u,, dro roge oge geri riii,i, hyg ri ygie ienu nu a hyg ygieen niickké pa papíro píroovéé pro pí rod du ukt k y, y pééčči o zu zubyy a krm mivvo pr pro zvvířat ířřat ata a.. Z gar gara ga ranc nce na na pot otra ra avi vinyy jsoou vvyyloouč u een ny al alkkooho holiick holi cké ké n ná á ápo poojee, tabá p tta abá báko kové véé výr ýrob bkyy a gas astr tro p tro tr prrrov ovoz ov voz o y (res (rres e ta taur ura acce/ e/ka kavá ka várn ny)). • ga garanc ra an ncce se se up upla pla atň tňujje na a inf nfo ko kout utku utk ku nebo ebo in eb info fo pokl ookkla ladn ně • je j třeeba ba míítt ori rigi g ná náln ln ní účte úččte t n nkku ku • jee nutné uttné né vrá rátit tiit a alles espooň 8 85 5 % pův ů od dního níh ní hoo mno nožs ž tvví zzb boží ožží v or orig gin inál ální lní ním m bale balení ba leeníí a s eti tike keto tou • v  v př příp í a ad dě za zako ako koup upen up ení en ní vě vět ětš tšíh ího m mn nožžst ství ví zbo ví b ží ž můžžet etee up upla latn la nit gar aran ara anccii max. axx. n a na a 3 ks • up up pla latň la tň ňuj ujet etee-lilii ga g aran ranc ra nci na nci a mul ulti tip ti pack pa ck, mů ůže ž být ýt načat aččat atý/ ý/ot ý/ /ottev evře řený ře nýý pou o zee 1 ks zb bož ožíí (a a z něj spo potř třeb tř ebov eb ován ov ánoo ma án max. x 15 x. 5  % pů půvvo vodn dníh ího mn mnoožžst ství ví)) • př ví při ak akci c 1 + 1, 2 + 1 ap apod d. jjee třeba řeba ře a vrá ráti t t vvššec echn hny ny pr p oduk od du ukkty ty, sp potře otřřeebo ot ebo b vá váno án noo můž ůže že bý býtt pouz pouz po u e 15 5 % z 1 ks; s čás ástk tka vá tk vám m bu ud dee vyp pla acceena n pod odle le účt čten enkky ky • v rá ámcci 1 nák ná áku kup kupu pu u lzzee ga arran ranci anci an ci upl p attni n t ma max. x. na 3 drruh u y za ako k up upen en néh ho zb zbož o í • ga ož aranc ra anc nci mů nci může žeete upl p at atni niit do n d 3 dnů ů od za zako koup ko upen upen up ení vvýýrobk ení roobk bku u (tzn (t zn.. de zn den ná den áku kupu pu p u + 2 nás ásleedu ásle d jíící cí)), ), nej ejpo pozd po zd děj ě i vš však akk v possle ledn dní de dní dn d n sp spot otřeby otře řeeby / mi min. n trv n. r an nlilivo vost ostti ga ara r nccí kr kryyttéh éhoo zb boží ožží • u pootrra avvin n poodl dléhaj dléh éh hajjíc ícíc cíícch ryych chlé lléé zká káze ze (be bez da datta a spo pootř třřeb eb byy / min n. tr trvva trva anl nlivvos osti osti ti na et etik ikketě) iket ettě) ě lzee garan arran anci ci upl pla attn niit max. max. ma x. 1 deen n od d  je jejijich h zak a ou oupe p n pe níí • gar a an nci c u la up latň ttň ňujt ujte uj te v pro rode dejjn dejn ně, ě, kd dee jstte zzb boží ožží za zako kooup upiillii,, jin ná p prrod odej ejna na n a mů ůžže ga gara ranci ra ranc nci vyří nc vyřídi vy říídi dit,, poou u uze ze pok ze o ud ud má vý výroobe bekk vv  n na abí bídce bídc dcce • ga d arra an ncccee vá vám mů m ůžee být ýt odm dm mít ítnu ít nuta ta v pří řípa pa aděě zře řejm jm méh é o či či opa pa ako kované ko vanééh va hoo zn neeuž užit ittí • část ččá ásttka ka vám ám bude ud de na avrác vrá vr áccen ena vž ena vždy dyy v hootttov o os ov osttii v Kč b osti beez oh ohle ledu le u na  a to to, ja akkýým zp způs působ ůssob obem em m byll výýrrob obek bek e zap pla lace cen ce n • ga gara ranc ncee je j pla atn t á do odv d ol olán olán ání,í, podro odroobn od bná ná prrav avvid id idla dla a na ww ww w..al albe b rt.c be rtt.c .czz a v pr prod dejjná ách h Alber lb ber et NÁPOJE 52HM_205x297_kor5 9-12.indd 12 16.12.15 17:04