Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Výprodej nepotravinářských výrobků

Platnost od 28.12 .2015 do 3.1 .2016


Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 5     

Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 5

Vychutnejte si poctivou kvalitu. 18 90 24,90) • 100 100 00 g 9 93 9 3% ve v epř řo ov vé ký ttyy ký • 10000 g • 1100  00  00 00 g E 1190 super cena na av výýši ýššiillii j me js e pr ro o vás ás po p odí díl m ma asa sa 92 % 92 ve ve epř př p řo ov véh ého boku bo ku KKřřem emeš ešní ník be b ez  z lle ep pk ku, u, só ójji a  g a gllu uttam aman anu sso odn dné éh ho (E62 (E6 (E 62 2 1) 1) ŘE A VÝRO AAnngl glic ickkáá slaani n na na -23 % -24 % ŠŠuunkov nkkov ová kkllob obáássa sa MÁ 9012,901 • 1000 00  00 g BC ŠŠuunk nkov ový sa salám salá lláám FA R RREETRO TTR RO Vep epřo řová vá šun unkkaa unka nejjvvyš ne nejv yšší ší jak akos osti ti RUJEME ČE PO É SK To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice POD Noová Ret etro ro ř adda Al Albe bert be rt bezz kom omprrom omiisu – be bezz le bez l lepk pku, pku kuu, sój óji a gl óji glut lut utam amaanu so aman sodn dnéh dnéh éhho (E ého (E62 E621) 62 21)). • 100  1000  000 g 2390 29,90) 12 -20 % 1290 15,901 -18 % Vepřová euro šunka 916,900 SLEVA 23% • sttaannddaarrddní ní jaakkos ost • 11000 g 14 90 20,90) Fraannkf Fr kfur urts tské ké pár árkkyy • 10000 g -28 % pod po dííl ma masa a 74 7 4% Salá Salá Sa lát vvllaššsk ský ký • cena enaa zzaa 110000 g  gg • obsluho bslluho bsl hovan ho hovan vaan annýý úse úse s k • v  v nab abbídc ídc dce ttaakké Albe tak také lbbert bbeerrtt sa ssal aalláátt vvla vl laaššsk skký, ý, 50 5500 00 00 g zzaa 29, 299,,90 29 90 KKč, Kččč,, sal salát alláátt CCam Caaam mppin inng, g, 100 000 g za za  a 6,990 KKč 6 90 super cena Pom Po maazáánkka ččeesn esnneekkov kov ovoo--ssýr ýrová ová ov • ccena ena za ena en za 10 100 g 00 g 0 gg • obs bsl sluuho uuhhhovan anný úsek • v nab úse a ídc ab íddc ídce dce také tak akké poma om mazán záánka zzán ka à la k à l a kkra rab aabb s  s jog ooggurttem, m 100 00 g za 10, 10 990  900 Kčč Novvooročn Novo No roččnní ro uzen uz e á kr en krko kovice ko kovi viice 10 90 14,901 Salá Salá Sa lám ám Ri Rio eebbro ro • 100 000  0 g  g 1290 super cena super cena -26 % po p odí díl mas díl asa 88 8 8% 52HM_205x297_kor5 1-8.indd 5 1490 • cena cen ena na zzaa 100 g 1000 g 0 gg • bale aalleení ní ccaa 8000 g 0 g s ku kuli lč čk kam mi ze ele en né ého ho p ep pe př ře 16.12.15 17:19