Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Kaufland na příští týden

Platnost od 11.2 .2016 do 17.2 .2016


Kaufland na příští týden - strana 27     

Kaufland na příští týden - strana 27

Svátek mokřadů STŘÍPKY Z PŘÍRODY K aždý rok 2. února si na  celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o  mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 169 smluvních stran, tedy států, které se k  ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na  „Seznam mokřadů mezinárodního významu“, který úmluva spravuje, a  zajistit adekvátní ochranu a  rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá 2  208 mokřadů celého světa o celkové rozloze 210 milionů ha. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a  na  seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a  dokonce i  jeden ojedinělý podzemní mokřad. Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i  světově nejohroženější ekosystémy. Jsou důležité nejen pro přírodu, ale také pro lidi, a  to mnoha způsoby. Poskytují životní prostor pro rostliny a  živočichy, zabezpeču- jí jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k  regulaci změny klimatu. Bohužel, mokřady jsou čas- to vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor, a  proto vždy byly a  naneštěstí stále jsou terčem likvidace, zejména vysoušení a  proměny na  sušší zemědělskou půdu. Úbytek a  degradace mokřadních biotopů má negativní vliv i na ptáky. V případě mnoha vodních a  mokřadních druhů pozorujeme od  80. let minulého století významný pokles jejich počtů. Letošním tématem Světového dne mokřadů byla hodnota mokřadů pro trvale udržitelné živobytí, s  cílem poukázat na to, že ochrana mokřadů a rozilivoj nemusí být konfliktními. Více než miliim arda lidí je závislá na  mokřadech, které jim oposkytují obživu prostřednictvím ryboloovu, zemědělství, transportu zboží a lidí, dodávky vody, cestovního ruchu apod. Při příviležitosti Světového dne mokřadů připravila Česká společnost ornitologická sérii vynácházek a  přednášek zaměřenou na  poznávání vodních druhů ptáků a  význam našich mokřadů pro jejich zimování a  tah. ah. Přesvědčte se, že i v zimě stojí za to vyrazit zit do  přírody. Vodní ptáci se seskupují na  ne- zamrzlých vodních plochách a  můžeme mezi nimi pozorovat i  hosty ze severu. Nedávné mrazy přilákaly do  naší země zajímavé druhy, máme tedy šance na  opravdu pěkná pozorování. Informace o vycházkách najdete na  stránkách cso.cz v  sekci Akce a  kampaně. Více o  Světovém dni mokřadů najdete na  www.worldwetlandsday.org. Stránky jsou k  dispozici v  angličtině, francouzštině a španělštině. ČSO/Katarína Slabeyová Foto: ČTK/Petr Vlček Logo světového dne mokřadů inzerce  Zoo ve Dvoře Králové získala samce jedovaté mamby černé  Z             VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 Půjčit si u nás je hračka Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ TE STĚHUJEHO ? SE DO MENŠÍ ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN A DALŠÍ DOPLŇKY A ZAŘÍZENÍ. TEL.: 774 121 121 844 333 333 www.provident.cz oologická zahrada ve  Dvoře Králové nad Labem získala samce jednoho z  nejjedovatějších hadů světa mamby černé. Nový plaz je k  vidění v  expozici Jedovatá Afrika, ve  které jsou umístěné dvě desítky prudce jedovatých hadů. ČTK to sdělila mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Samce mamby černé získala dvorská zahrada od  soukromého chovatele ze Švédska, plaz nyní obývá terárium se dvěma samicemi kobry kapské. „O mambu černou jsme dlouho usilovali a snažili se najít nejvhodnějšího jedince. Do budoucna plánujeme k  samci pořídit také samici a  pokusíme se vytvořit nový pár, jako se nám to podařilo u  jejich příbuzných mamb zelených,“ uvedl zoolog Pavel Moucha. Mamby černé jsou schop- né vyprodukovat na  jedno uštknutí 100 až 150 miligramů jedu, k  usmrcení člověka stačí zhruba 15 miligramů. „Není-li po uštknutí poskytnuta do několika minut lékařská pomoc, je úmrtnost téměř stoprocentní. Jed je neurotoxický, oběť umírá na zadušení,“ uvedla mluvčí. Mamby černé žijí v oblastech savan od Sahary směrem na jih, pohybují se po stromech a keřích i po zemi. Dorůstají délky až 2,5 metru, na  krátkou vzdálenost jsou schopné vyvinout rychlost až 20 kilometrů v  hodině. Expozice Jedovatá Afrika je ve  dvorské zoo, která se specializuje na africká zvířata, přístupná od dubna 2014. V upravených teráriích jsou k  vidění vedle mamb také různé druhy kober či zmijí. ČTK Foto: ČTK/Lehtikuva/Mikko Stig NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Tady jsem správně! Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! 3URGDYDĀNDSRWUDYLQODKĪGHN %ULJiGQtN\FHQDSRNODGQ\ODKĪGN\ Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. RENOVACE BEZ BOURÁNÍ - umakartová jádra - výmìna van - vložkování van Tel. 603 318 169 www.upravujeme.cz 3UDçVNpSURGHMQ\3UDKD²0LFKOH6WRGĪON\3DOPRYND Pro oblast: Zbuzany, Košíře přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Ostatní zájemce ponecháme v databázi jako možné náhradníky. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • plnoletost • aktivní pĜístup k práci, þasovou flexibilitu • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • nadstandardní pĜíplatky za práci v noci a další atraktivní benefity • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • pro brigádníky: odpovídající odmČnu a dĤkladné zaškolení Nezapomeňte na dárek! 11. 2. Božena 12. 2. Slavěna 13. 2. Věnceslav 14. 2. Valentýn 15. 2. Jiřina 16. 2. Ljuba 17. 2. Miloslava .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na adrese: Kaufland ýR v.o.s., BČlohorská 203, 169 00 Praha 6, email: personal@kaufland.cz. www.kaufland.cz Volejte náš dispeÏink Všechny novinky ve Vašem e-mailu! 14 0 14 Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! TAXI SE SLEVOU 40% Free spot INTERNET V KAŽDÉM VOZE O slevu požádejte pěi objednání Platí pro jízdy po Praze NEJLEVNÜJŠÍ Z AAA TAXI AAS 27 / — AAA_80x80_leden_2016.indd 1 www.kaufland.cz/ newsletter za obsah inzerce ručí zadavatel 27.01.16 14:34 67