Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 17.2 .2016 do 23.2 .2016


Supermarket - strana 3     

Supermarket - strana 3

Vychutnejte si pocti tivou kvalitu RUJEME ČE PO RETR RE ETR TRO Deb ebre bre reccííns íns nskkáá peč ečeenně SSlloovven veennsk ský ttoočeený ný ssaaalá sal lám lá 19 90 23,90) • 110 100 00 g 00 • bbez beez ez lepku lleepku ppkkkuu, sóój ójijjii a gglu gllluuta taam tam man anu anu nu ssoodnéh sod odné od nnéh ého E621 éh 62211 62 • 10 10000 g 100 -16 % 6 908,50( -18 % Jate Ja tern rnic ice a jjeelílítk lítk tka ššppej peejjlo lovvaaná annáá • 100 00 g • v na nabbíd bíííddce ce tak taakké ta Jat JJa ateern at errrnnice nice iicccee šp špeejl ejjlj ov oova vvaannéé 36600 g zzaa 39, 360 3999,,90 90 Kč Kč a Jeelí elllíítk tka šp špej eejljjllov oova vvaannáá 36600 g zzaa 34, 360 3344 90 90 Kč Kč E BC MÁ É SK FA R To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice POD Novvá Retr etroo ř adaa Al Alber bertt bezz kom ber k pro promi miisu – bbez e lep ez lepku eppku ku, u, só sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néhho (E62 E 1) E6 1). ) ŘE A VÝRO 7 909,90( -20 % podíl masa 94 % DDebr De ebbrrec ecíínnsk ské párrkkkyy pprreem pá miu ium 9 TTooaassto tová vá cih ihllaa 9012,901 • 100 100 10 00 g • 100 100 10 00 g 1190 14,901 -20 % TTrram amps pský ký saallám m • 100 100 10 00 g -23 % 1190 15,901 -25 % ČČeesneekkoovvá kkýýta ta Šunnkkoovvá Šu vá kklloobbás báássa • 1100 1000 00 g 1490 • 10 100 g 100 12 9016,501 21,901 -31 % -21 % Bok flamendr Tuňá Tu ňákkoová vá pom omaazzán omaz záánnka ka • ce cena za 10000 g • v naab abí bbííddce dcccee ta takkéé Top TToooppink iinnk nkov ovváá ppoom ová maaazzán maz áánk nka • 10 100 g zzaa 12, 11222,,9900 Kč Kč 11 9016,501 • 11000 g 14 90 20,90) SLEVA 28% -27 % 92 % vepřového boku 100000% gara 1100 arra rance nccee kv kvaali allliity ty – záru áruukkaa vvrá ár ráácen ácen cceeenní pen eně nněězz.. Ak Akkcce trvá Akc trvá rvvváá do do oddvo vool olá lán áání nníí. PPod oodddrrrobn obbnná prrav obn ob raav avidl iddllaa na id na w www. ww. ww ww. w alb aallb lbert errrtt.cz t.cz .ccczz a v prod rood odejn jjnnách áácch ch Al Albber eerrt.t. GGar Gaarranc anc nce se vzt zzta ttaahu huujje huj na po na pot otrav ot raavviiny innyy, koosm osssm meeti etttiiku, kuuu, dr drog oge ggerii riii,, hyg yygi g een enu nu a hy nu hyggien hyg ien enick cckké papí pap aapí píro rrov ové pr ov prrod oddukt ukktty, uk y, péč pééčči o zzuuby by a krmi krmi rm mivvoo pro proo zv zvíř ířa řřaata ta zak zzaakkou ooup upené upené enéé v pro prooddej deejjně ně Alb AAllb lbeert errt rt. Z ggaara rran anccee an ance naaa pot nna  a po ppot otrav aviny innyy js in jsou soouu vyl vyyl yloouč ouuuččen eny eny ny al alkoh kooohholi kkoholi olliické olické ol ckkéé nnáápoj poojjjeee,, ta po ttab aabáko ab bááko ákkkoové ovvéé výr výr vý ýrobk obbk oobk bkkyy a ga gasst gast str ttrro prrov roovozy oovvozy oozzy z (r (res eest ssttaur auurraace au acccee/ka /kkaavvár /k árny) ár rnny) nyyy)). AHHOL HO OLD Czze OL zec eecch RRepu eeppu epubli epu pubbli bllilic, c, aa.. s., s..,, ssii vy vyhrazuj hrraazuj hra hr zuujje zuje prrá pprá rávvoo změny zm změ měěnyy ppod m odmín od míínek m íínnek ek akc akkcce či jeejí ejjjííhhoo uuko ukkonče koonč nče nče čení ní bez beezz nnááhra hhrrraady, dyyy,, a ttoo for foorrmou moouu oozzná náám nám námení mení eennníí nnaa ww www. w.a w.a .allbe lbbbeert. rtt..cz rt cz a v pr proode ddeejná nnáách nách. ch. h. h. 07 SM 170x280 V06 ZAKLAD 01-06.indd 3 11.02.16 16:37