Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční nabídka - hypermarket

Platnost od 24.2 .2016 do 1.3 .2016


Akční nabídka - hypermarket - strana 12     

Akční nabídka - hypermarket - strana 12

Hamé Veselá pastýřka Franz Josef tuňák 34 • 2× × 80 g, g, 160 6 g • 10 100 g = 33 33,5 ,556 Kč K • vyybr bran anéé dr druhy uhhy 90 • 420 g • 100 g = 8,55 Kč 3590 48,90) -26 % 69,90) SLEVA 50% VYROBENO V ČR Knorr bohatý bujón • 4× 28 g, 112 g • 100 g = 22,24 Kč • vybrané druhy 2490 31,901 -21 % Toma Natura 8 14 9011,90. • pramenitá voda • 1,5 l • 1 l = 5,94 Kč • vybrané druhy 9017,901 -25 % Rosické těstoviny • 500 g • 100 g = 2,78 Kč • bezvaječné aječné • vybrané druhy -16 % 1390 18,901 -26 % Krtečkova malinovka • 250 ml • 100 ml = 5,96 Kč VYROBENO V ČR Relax sirup VYROBENO V ČR 29 90 59,90) • 0,7 l • 1 l = 42,72 Kč • vybrané druhy Relax Fruit Drink • 1 l • vybrané druhy -50 % 1990 27,90) -28 % Gara Ga rancce see vzztttah ah huj ujjee na na poottra ravviiny ny, ko kosm osmet smet sm e ikku u,, dro roge oge geri riii,i, hyg ri ygie ienu nu a hyg ygieen niickké pa papíro píroovéé pro pí rod du ukt k y, y pééčči o zu zubyy a krm mivvo pr pro zvvířat ířřat ata a.. Z gar gara ga ranc nce na na pot otra ra avi vinyy jsoou vvyyloouč u een ny al alkkooho holiick holi cké ké n ná á ápo poojee, tabá p tta abá báko kové véé výr ýrob bkyy a gas astr tro p tro tr prrrov ovoz ov voz o y (res (rres e ta taur ura acce/ e/ka kavá ka várn ny)). • ga garanc ra an ncce se se up upla pla atň tňujje na a inf nfo ko kout utku utk ku nebo ebo in eb info fo pokl ookkla ladn ně • je j třeeba ba míítt ori rigi g ná náln ln ní účte úččte t n nkku ku • jee nutné uttné né vrá rátit tiit a alles espooň 8 85 5 % pův ů od dního níh ní hoo mno nožs ž tvví zzb boží ožží v or orig gin inál ální lní ním m bale balení ba leeníí a s eti tike keto tou • v  v př příp í a ad dě za zako ako koup upen up ení en ní vě vět ětš tšíh ího m mn nožžst ství ví zbo ví b ží ž můžžet etee up upla latn la nit gar aran ara anccii max. axx. n a na a 3 ks • up up pla latň la tň ňuj ujet etee-lilii ga g aran ranc ra nci na nci a mul ulti tip ti pack pa ck, mů ůže ž být ýt načat aččat atý/ ý/ot ý/ /ottev evře řený ře nýý pou o zee 1 ks zb bož ožíí (a a z něj spo potř třeb tř ebov eb ován ov ánoo ma án max. x 15 x. 5  % pů půvvo vodn dníh ího mn mnoožžst ství ví)) • př ví při ak akci c 1 + 1, 2 + 1 ap apod d. jjee třeba řeba ře a vrá ráti t t vvššec echn hny ny pr p oduk od du ukkty ty, sp potře otřřeebo ot ebo b vá váno án noo můž ůže že bý býtt pouz pouz po u e 15 5 % z 1 ks; s čás ástk tka vá tk vám m bu ud dee vyp pla acceena n pod odle le účt čten enkky ky • v rá ámcci 1 nák ná áku kup kupu pu u lzzee ga arran ranci anci an ci upl p attni n t ma max. x. na 3 drruh u y za ako k up upen en néh ho zb zbož o í • ga ož aranc ra anc nci mů nci může žeete upl p at atni niit do n d 3 dnů ů od za zako koup ko upen upen up ení vvýýrobk ení roobk bku u (tzn (t zn.. de zn den ná den áku kupu pu p u + 2 nás ásleedu ásle d jíící cí)), ), nej ejpo pozd po zd děj ě i vš však akk v possle ledn dní de dní dn d n sp spot otřeby otře řeeby / mi min. n trv n. r an nlilivo vost ostti ga ara r nccí kr kryyttéh éhoo zb boží ožží • u pootrra avvin n poodl dléhaj dléh éh hajjíc ícíc cíícch ryych chlé lléé zká káze ze (be bez da datta a spo pootř třřeb eb byy / min n. tr trvva trva anl nlivvos osti osti ti na et etik ikketě) iket ettě) ě lzee garan arran anci ci upl pla attn niit max. max. ma x. 1 deen n od d  je jejijich h zak a ou oupe p n pe níí • gar a an nci c u la up latň ttň ňujt ujte uj te na pr prod odejjně ně,, kd kd dee js jste te zbo te b ží ží zakkou oupili piilili, jijiná p á proode dejjn dejn na m mů ů ůže žee garan aranci ar anccii vyř an yřříd ídiitt, po íd pouz ou uzze po p kud kud má ku m výr ýrob obek ob ekk v nab abídce ídce íd ce • garan arra a an n nce ce vám ce mů m ůžee být ýt odm dm mít ítnu ít nuta ta v pří řípa pa aděě zře řejm jm méh é o či či opa pa ako kované ko vanééh va hoo zn neeuž užit ittí • část ččá ásttka ka vám ám bude ud de na avrác vrá vr áccen ena vž ena vždy dyy v hootttov o os ov osttii v Kč b osti beez oh ohle ledu le u na  a to to, ja akkýým zp způs působ ůssob obem em m byll výýrrob obek bek e zap pla lace cen ce n • ga gara ranc ncee je j pla atn t á do odv d ol olán olán ání,í, podro odroobn od bná ná prrav avvid id idla dla a na ww ww w..al albe b rt.c be rtt.c .czz a v pr prod dejjná ách h Alber lb ber et TTRVANLIVÉ TRVA RVAN ANL NLIV LIVÉ VÉÉ PPOTRAVINY, OT OTR TRA RAV AVIN VINY NY, Y, NÁP NNÁPOJE ÁPOJE ÁPO OJEE HM 08 205x297 ZAKLAD V06 09-16.indd 12 17.02.16 20:19