Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Týdenní nabídka supermarketu

Platnost od 2.3 .2016 do 8.3 .2016


Týdenní nabídka supermarketu - strana 3     

Týdenní nabídka supermarketu - strana 3

• 10000 g • beezz lep leep epku, kuu,, ssóójiji ku a glut lut lu utama aam mannuu ma ssoooddnnéh nééh ého E621 62211 62 E MÁ 16 90 20,90) RETR RRE ETR TRO KKrrál TRO áloovvsk ský ššuunkov nkový nk ový sp ov speecciiáál 13 9016,901 • 10000 g • bez ez lep lep le epku kuu,, ssóójiji ku, a glu lut lut utaama am mannuu sso ma sod ooddnéh odné nnééh ého E662 621 2211 -19 % OOsstrav traavvsk tr ská kloobbáássa kl klob sa • 100 10000 g -17 % BC POD FA R REETR RRETR TRO Páre Párek Pá rreek eexxttrra se sýýrreem m É SK To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice RUJEME ČE PO ŘE A VÝRO 990 11,90. -16 % po p odí díl ma massa a 80 % 80 po p odí dííll m ma a asa sa sa 72 7 2% ŠŠuunnkka od od koossttii • 100 00 g • výb ýbběěrov ýbě rroov ová jako aakkkoost st • z ooččišt čišt iššt štěěné ěnnééhhoo sspo spppooddní níhhoo ní ššáál šál álu lu 15 90 20,90) SSaalá lám se sellsský ký • 100 00 g -23 % 1390 1290 super cena 15,901 -18 % KKuuře řecí cí ddeebbrrec rec ecín cín ínkkaa • 100 00 g 87 % 87 vepř ve v epř přov ové ký ký ttyy Bok ššuuma Bo mavs vský ký • 100 00 g 1990 Moravské uzené maso 24,90) -20 % 90 9 0 % ve ep přo řov vé ého ho boku bo ku 14 90 20,90) -28 % FFrran ankkffur urts tské ké párrkky pá • 11000 g 12 90 17,901 SLEVA 27% • 1100 00 g 00 AAllbbeerrtt masov asov as ovváá sseekkaaná ná • 500 00 g • cen eena nnaa za za 10 100 g = 5,3 5 38 Kč • v na nabíd bbííddccee tak tak ta aké PPeč eččen ená ma massoov ová seka ekkaaná ek ná se sýr se ssýýr sýre ýreem m 50 500 0000 g zaa 26, 26,,90 26 90 Kč Kč 2690 super cena 11000 100 00% garance ar nce ara ar ce kv kvali a ity al ty – zzáru árruuka ár áru ka vvrá vrrácen ceeenní peně eněz. nněězz.. Akc AAkkkcce trvá rvá rv vá ddoo ood odvo dvo vool olání lání ánníí. Poodr án drobn obbnná prav ob rraavviid idl ddl dla la na na ww ww. ww w alb alb lbeer ert rrtt.cz cz a v pprod cz rooddejn ro rod ejnách ej jnác jn ácchh Al ách Alber lbe bber eerrtt.. Ga Gar Gar arance annc aanc nce se vzta zztttaahhuj huuujje na po na ppot otrav raviny ra innyy, in y, koos osm ssm met eti ttiiku kku, u drog droge dr oggeerii og rriiiii, hyg yygi ggiienu nuu a hyg ygien yg ieeennické ick ick cké pap papí appíírov ap rroov ové prro rod ooddukt uukkt kty, y, ppéč ééčči o zu zuby zuby by a krmi rm rm miivvoo pro pro pr r zzvvířata ířřata ířa íř ta za zaakkoup zak oupené uuppené eenné né v ppr pro rodej ro dej de ejně ně Alb Albbert Al errt rt. Z ga garan ran ra anccee na pot na  na pooottra raavviny rav innnyy js jsou ou vy vvyl ylouč yl oouuuččeny ennyy aallkoh lkkoh kooohhol olické oli lliiccké ckkkéé ná náppo poj oojje, e, tta tab ab abáko áákko kovvéé vý výr výr ýroobk bky a ga bk gastr ssttr tro ro pro roovvoz rov ozyy (r ozy (rest esssttau aur uurrace/ka ace aac ce ce/k /kkaavá /ka vvár árny) ár ny) y). AAHOL HHO HOL OLLD Czech zeecch Rep zec eppuubli epu ubli bliicc,, a. bl blic, a. ss.,. ssii vy vyhrazuj hhra hr rraazuj zujee zu prá ppr ráávo vo změ zm měny mě ny ppod odmín od mínnek mí neekk akce akc kce či jeej kc ejíího ho uuko ukkončení nččenníí be nče beezz ná bez náhhr náhra hra rady, dyy, a ttoo ffor dy foo mo mouu oozznná mou nám ámen ám eení ní na ní na ww www w.a ..aalbe lbe lb bert. bert rrtt.c t.cczz a v pprrode odejná od jjná nácch ná ch. h SM 09 170x280 V08 ZAKLAD 01-06.indd 3 25.02.16 19:01