Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Aktuální týdenní nabídka

Platnost od 3.3 .2016 do 9.3 .2016


Aktuální týdenní nabídka - strana 31     

Aktuální týdenní nabídka - strana 31

INZERCE Půjčit si u nás je hračka Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ =SUDFRYDWHONDGDWYFKOD]HQìFKVNODGHFK 3URREODVW/RJLVWLND 844 333 333 3UDFRYQtNFHY\FK\VWiYN\]ERçt www.provident.cz 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH 9DåtP~NROHPEXGH zajištČní administrativy pĜíjmu zboží a vrácení zboží (vþetnČ následného zadávání do IT systémĤ), potvrzení vratek a interních pĜeskladnČní (vþetnČ zpracování v odpovídajících IT systémech), pĜíprava odpovídajících statistik a protokolĤ pro vedoucího smČny, zastupitelnost na pozici zpracovatel dat pĜíjmu na všech oddČleních v rámci distribuþního centra, dodržování zákoníku práce a relevantních interních smČrnic, obsluha manipulaþní techniky s vlastním pohonem (v pĜípadČ, kdy je zajištČna odborná zpĤsobilost obsluhovatele). bezchybné naskladnČní/vyskladnČní zboží na prodejny, naskladĖování/vyskladĖování palet s pomocí vysokozdvižného vozíku (jen v pĜípadČ, kdy je zajištČna odborná zpĤsobilost) podle skladových pĜíkazĤ, logistických pravidel a pokynĤ vedoucího, dodržování nastavených procesĤ skladĤ. 3RçDGXMHPH • Základní vzdČlání • Ochota pracovat ve smČnném provozu • Trestní bezúhonnost • SŠ vzdČlání • Ochotu pracovat ve smČnném provozu • Znalost NJ výhodou • Znalost programu SAP výhodou • Trestní bezúhonnost 3RçDGXMHPH 1DEt]tPH • Možnost seberealizace a osobního rozvoje • Motivující mzdové ohodnocení • Práci v dynamickém kolektivu • Pracovní smlouvu na dobu neurþitou • DĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • Další nadstandardní benefity • Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt 1DEt]tPH • Možnost seberealizace a osobního rozvoje • Motivující mzdové ohodnocení • Práci v dynamickém kolektivu • Pracovní smlouvu na dobu neurþitou • DĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • Další nadstandardní benefity • Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter    !"#$%&  • HOTOVOST AŽ DO DOMU VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ STAÈÍ ZAVOLAT • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY E ÁM HLED ODNÍ H PCE OBC ÁSTU Z AŽ 70.000 KÈ 840 111 177         ! "!#$ !$ ! $ # $%&$$  #' $  $ ! ((()* !+ ! ! , (-. /  !+ $ !+     000)*/ , ! + %"/  !  $! ,%1  !%%2 %% 3    #$ $ + !+ /$ " #$   ! 4--) *% 5   ,  /$' 2$  $ ! $  ' 3#$ 6  $ / ! "!% 3 !  7 '         ! " #$$ %$ &'#$(  & WWW.SMARTPUJCKA.CZ Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAS 31 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 98