Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce Albert - supermarkety

Platnost od 9.3 .2016 do 15.3 .2016


Akce Albert - supermarkety - strana 2     

Akce Albert - supermarkety - strana 2

Vepřová pečeně bez kosti – vcelku 99 • cchhlaze laze la zená ná • 1 kg kg HHoově vězí zí pře ředdnní be bez kkoosstti – kl k iižžžka ka ka 90 • chla hla l ze zzen eenná • 1 kkgg • ddoo vyyp ypr prood pr odá dání dá ní zás zzáás ásob ásob ob 12990 149,002 -12 % 159,002 SLEVA 37% Kuře Ku řeecí cí ste cí tehe hhenn enn nní ří říze zek zek • chhla hlla lazený zzeeenný zen • 1 kkgg 10490 154,902 RUJEME ČE PO MÁ VVýýrroobbeek ek z  z ml mleetttéh ého éh maasa m sa – mix ix Piz PPi izzzza Guse Gu seppppe pe • 2270– 770– 70 00– –4425 422255 g • vybr yybbbrran aané nnéé ddrruh uhy hhy • 100 00 g od 10, 0,,557 Kč 0,5 • masn assn sný polotov oollo olo lotov ttoov ovar ar • 480 80 g • 1 kg kg = 662, 622, 2,30 30 KKčč 44 90 69,90) 2990 42,90) KKrrůůttí pr prsn sní řříízzeek -30 % • chla chla hhllaazen azený zzen ze eenný • 1 kg kg • půůvo ůvvo vod Maďa vod aďarsk aď ďďaars rsk sskko BC FA R E É SK POD -32 % ŘE A VÝRO 159Kč 199,002 -20 % -35 % Plnněěnnéé knneeddllík Pl íkkyy Don Pepp Do ppe ppe • 600 000– 00––6680 6880 80 g • vyyb ybr braan br ané né dr né druhy uuhhhyy • 100 00 g od 8,,08 ,00088 Kč Kč 54 90 84,90) Těst Tě sto to lliissttoovvé • 500 00 g • cchla hllaazzen hla hl zeeenné • 10000 g = 4,98 ,,99988 KKčč -35 % MRAŽENÉ 1990 -16 % 41,901 MRAŽENÉ RUJEME ČE PO • vvaku akuově ak aku ověě ba ov balen ale leený len • ccena ena en ena na zzaa 1100000 g MRAŽENÉ MÁ E 31 9036,90) FA R T eesska Tr ka tma mavá vá filet et RUJEME ČE PO É SK POD ŘE A VÝRO BC FA R MÁ É SK POD -52 % E • 250 50 g • 100 00 g = 7, 7,96 96 KKčč 29,90) BC Rybí Ry bí prs rsty sty ty 2490 ŘE A VÝRO -13 % TRESKA TMAVÁ žije ve velkých hejnech především ve vodách severního Atlantiku. Má aromatické, pevné a libové maso, které je zasyrova šedočervené a bledne až po tepelné úpravě. Chuť masa vynikne nejlépe při smažení, lze ho však využítt také na závitky, sekanou, rybí guláš či špízy. iililu lluusstr stttrraačn ačččnní foto ootto to SM 10 170x280 ZAKLAD V06 01-06.indd 2 03.03.16 14:58