Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce Albert - supermarkety

Platnost od 9.3 .2016 do 15.3 .2016


Akce Albert - supermarkety - strana 3     

Akce Albert - supermarkety - strana 3

• 10 100 00 g 16 14 9017,901 • 1100 0000 g • beezz lep lep le epkku ku, uu,, só sóji, óji, jjii,i, gllu gglu luttam taam amanu maan anu nnuu so soddné nééhhoo a E662 621 21 21 -15 % MÁ E BC RREETR TRO Kr Kráálloovvsskká slaannin sl ina 9019,901 POD FA R RREETR TRO Dě Dědo dova va ppaapprrik ikkov ová ov ová kklloobbása ása ás É SK To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice RUJEME ČE PO ŘE A VÝRO 1490 Herrkkul He kuulles es • 100 00 g 19,901 -16 % -25 % 97 % vep 97 ep přo řov řo vé éh ho o boku bo ku po p od dííl masa masa ma sa 96 % 96 Juni Ju nior or saallám ám pprreem miiuum • 10000 g ŠŠuunnkkoovvé ko kole leno leno no JJaavo avo voři řicckké ppáárk rky 5 90 • 100 00 g 7 10 23,90) -20 % • 100 00 g 90 17,901 SLEVA 39% 92 9 2% vepř v ve ep př ř řov ov o v vé é ký ty ký ty KKýýta ýta ta uze zennáá staarročes st ooččeesskkáá 17,901 -22 % 1890 • 100 00 g 1390 -20 % super cena DDuuše šennáá šuunnnka ka ka nneejv jvyyššší ší jak akos koossttii 909,90( • 100 00 g • ručn uuččně ně skkl klá lláádan ádan danné 15 9020,50) -22 % dušená šunka Rusk Ru ské vveejjcce v aassppiiku ku RUJEME ČE PO E 19 9024,90) • 1000 g • ssttan tan anda dard rdnníí jak akoosst -20 % BC FA R MÁ É SK POD • 20000 g • ch chla llaz aazen ené • 1100 ené 100000 g = 99,95 ,95 ,9 95 Kč 95 Kč • v nnaabbíd ííddce ce ttak akké Rus Rusk uskké vejc us ejjcce max ej axxii axi 1150 15 50 g za 50 za 19 19, 9,90 ,9900 Kč Kč ŘE A VÝRO 110000% 000% ggaaara rance ra anc nccee kv nce kvaal alilliity ty – záru árru ruka ka vvrá ka vrráácen cenní pen eně nněěz. z. Akc AAkkc kce trvá rváá ddoo oddvvo vol oláán ání nníí. Poodr odddrroobn bbnná prrav avvidl viidl iddla na www. ww alb ww albbert ber ert rrtt.cz .ccczz a v pro rod odejnách od ejn ejn ej jnách ácchh AAllbbe ber ertt.. GGar er Gaaranc arranc aannncce se se vzt zzta tahhuj ta huujje je nnaa pot pot otrav aviiny av innnyy, y, kos oosm smeeti ettitikku ku, uu, ddrrogerii ogg rii oge riiii, hyygi ri yggieenu ennnuu a hhy hyg yygiien en enick ické ick ccké papí appírov rov rov ro ové prod prod rooodduk uukt kktty, yy,, péči pééč pé péč éči či o zu zuby by a krmi rm rm miivo vo pro pprrroo zzv zvířa vířa ířa řata ta zak zakooup ouuuppené ené néé v pro prrooddej dejnněě Al Allbber Alb ert. ert rtt. Z ggaara ran ran ance ce na po na poottrav pot raaavvin iny ny jsou ny jsou js ou vyl vyyllou oouččeny čeny enny ny al alkkoh kooh ohol olliické oli cckké nnáápoj poje, oje, e, ta ttab ab abááko kové ko vé vý výýroobk výr obbkky a ga gast gastr str tro prov tr prrov ovozy ozzyy ((rrest oz eesst staur auur uraace acce/ka /kkaavár /k váárny) vár árny) nyy). AHHO ny HOL OOLD Cze zec eecch Rep epu epu publi bbllilic, c, a. a. ss., s.., si si vy vyhhra hrrraazu zzuj uje prráávvoo změ pr zzm měny měny ny pod podmín oddmín míííneekk akc m kcce či její ejjjííhhoo uko uko konče nnčče čení ní be bbez eezz ná náhr hhra rady, ra dy,, a to dy to ffor orrmou mooouu oz m ozná náám nám meení ennníí na na ww www.a ww.albe w..a w w.a .allbe bert. be rttt.cczz a v pr prode ooddejjná nách. ná chh. SM 10 170x280 ZAKLAD V06 01-06.indd 3 03.03.16 14:59