Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 9.3 .2016 do 15.3 .2016


Albert Hypermarket - strana 20     

Albert Hypermarket - strana 20

u l y t s m í n ar j Pohoda v  179 Deka s vyt Deka ytla laače č ný ným m vzzor o em e 149 90 239,00* Kč 249,00* Deko De kora raačn č í ná nást stěn ěnné ěn n hod né odinny -28% Dekorativnní po De p lš lštá tářř • bbavlněn a něn avl av něný ě ý ssním n ateln nímate ním ate telný te lný ln nnýý po povla vlak lak la • praktic ické k zapíná apínnán áání ní naa zip zi Deekoora ratitivn vníí po p lš l tá tářř • 40 × 400 cm cm, bavl avlněn něný nýý pota pota otah ah, h prakti pr pra tický cký k 199 349 Kč • rozm rozměr ě ěr 150 × 200 00 cm • příjjem emnáá a ebk a  a h bká deeka k 499,00* 30 % Svíč Sv víč íčkka ve skkleně íčka leeněném něnéém ob obalu obal lu • doba d ho h řen řeníí 30 hod od. d • růz růůzné né vůn vůně ů ě • v naabíd b ce tak aké svíč v kaa ve skl ke s skleně se skleněným eněným m ví vvíčke čke kem m různých různých ýých vůní vůůní za 89,90 89 900 Kč 89, K 4990 69,90) -28 % -37 % • různ ů é moti motivy v • na vy na 1 tu t žko žk vou ou ba bater teriiii AAA ( ní (n (ne n souučástí bal ba eníí) Kč super cena Cukřřennka 2700 ml • v na nabíd bídce ce tak také akéé mléč ak mléčenk enka, kaa, stoján sto jánek ek na ubr ubrous ousky ky zaa 69, 69,90 90 Kč a onvice a k ce za za 18 1899 Kč Kč 69 90 89,90) -22 % Venk Ven Ve nkoovvní ní svííčk č a Dekkoora De ratitivvnní bo rat boxy xy • roozm změr ěr 39 399,5 × 29 39, 29,55 × 25 cm • s pr prakt prak akkttiic ickkýým m vvík íkkem íkem em • vhho hod ooddné né nnaa ulo ložžen žee í různých ůzn zzných ýcchh potře pootře ttřřeeb v ddoomác máácnos m nnoosti osstit • různ ůzné des ůzné ůz esi s ggny gnnyy 119 90 159,002 159 Kč -20 % Ruučn Ru čníky čn íky baambbus ík usov sov ové 1000 × 50 50 cm • 35 % ba bam bambu mbu bus usov sové vlá lák ákno ák no + 6655 % bavln bbaavln lna • vysoká ysoká yso ká sa saavvost sav stt dí díkkyy bam baam ambbus usové ovvvéému vlá vláknu vl knu kn nu • ppřir řirooze řir zzenéé ant anntiba ntiba nt ibbaakteriá ktte kkte teriá ririáální lnnníí úč účink inkky ink 219 Kč 299,00* -26 % 59 90 79,90) 199,002 Deka De ka fleeece ecce • 1150 50 × 2000 ccm 50 m • příj řířííjemn emn em mnná m m měěěk ěkk kkkká deka dek eeka kaa v ttrre v t ren en endyy bbar arvác vác áácch V nn Vo nné ččajo čaajjoovéé sví víčk čky 24 24 ks 69 90 89,90) -22 % • průh průh ůhhled eddný ný ob obal oba b l uukaz ba kazujee ba ka kaz bar arvu rvu ceelléé sví svvíčky íčky • různ zznné vůně ůněě • dob doba hoře oření oř ní 4,5 ní 4 5 ho hod. hod -25 % 7990 -24 % • veen enk nkkov ovnní • obal bal ba al bí bílá láá ter terako a ta • dob ooba ba ho h řen ř í 9 ho ření h d. d 119,902 -33 % Frot Fr otéé ru r ččnník 9 × 50 ccm 90 m • kval valititn t í baavl avv něěný ěnný ručn ručn u ík • v na nabíd bídce bíd ce tak aké ručn aké čník íkk 3 × 5500 cm 30 cm za 29 299,9 ,900 Kč, o šška osu kaa 14 1400 × 70 70 cm c z 119 za 119,90 ,90 Kčč 129 90 199,002 -34 % Ž ni Ži nilk l ovvá př lk před edlo ed ložk lo žkka 40 4 × 70 cm m • kval kval valitn itnííí, měkkká žin itn žinilk ži ilk lková ová ppředl přřed edl dložk ožk ža • ze ze spoddní str strany an prakt any prakt pr ktick ický cký prot rotisk is luz isk uz Nabíídk Na Nabí d a neepl plat attí v  atí v hy hype p rm pe rmar arrke arke k te tech ech BRN RNO – Ga Gale l ri riee Va Vaňk ňkkov ovk vka k , JI ka, JIHL HLAV AVA – Ci AV C ty Parrk, k LIBBERREC E – ul. Bud u yšínská, MOS O T – OC OC Cen e tr tral al,, OL al OLOM OMOU OM O C – Ga Gale lerri le rie Ša rie Š nto nttoovvvkka ka,, OS OSTR TRAV TR AVAA – Fo AV Foru r m No ru Nová vá Kar a ol olin ina, na, PRA RAHA HA – Arkkád ádyy Pa P nkkrá rác, c, Gal c, aleeer erie ie Har arfa fa HM 10 295x324 V06 ZAKLAD 21-24.indd 20 01.03.16 16:20