Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 9.3 .2016 do 15.3 .2016


Albert Hypermarket - strana 21     

Albert Hypermarket - strana 21

299 Bavl Ba vlně n né povvle ně leče čení n na je jedn d olůžko dn l o Kč 5 99 • bavl ba něn něnéé pov poovl ovleče ečení ní • rozm rozměr ěr pol polštá štářř 7700 × 900 cm cm,, př krý při krývka vka 14 1400 × 20 200 cm • prak • p raktic tické ké zapíná zapínání ání na zip ip 499,00* -40% • 70 × 90, 90 135 × 200 cm • s výtažky Aloe Vera, které působí příznivě na pokožku během spánku a posilují vitalitu organismu • vhodné pro alergiky a malé děti 149 90 289,00* Kč 1199,00/ SLEVA 50% 129 90 Úlož Úl ožný ný box s vík íkem em 199,002 • 48 48 l • vel velmi mi pra prrakti ktický cký tr trans anspar parent entní ní box s víke íkem vho hodný ný na ulo ložen žeení oděv oděvůů a jijinýc nýchh ppottřeb v dom domácnost o i ost • v nnaabíd bídce ce ta tak aké 10 l boox za za 74,9 74,990 Kč -34% Kč 13991599,00/ Napínnací Napí nací bavvlnněn ěnéé pros ppr osttěra radl dloo 10 1 0 × 2000 cm -48% • bavl a něn av ěné, é kva kvalit l ní prrostěrad radlo na jed e nolůžk nolůžkoo jers jersey ey • vyni ynikkající kající savos ostt • ne n nár nenár ná očn očnéé na údr úddržb žbu b -12 % OOrrto tope ope peddiick ick cká ma matrraacce BA BALI LI s Allooe Ve Vera Odka Od kapá ka páávaač na nád ádob ád o í ob 139 90 199,002 • rozm ozměr ěr 46, 4 5 × 37 37,9 ,99 × 10 10 cm • v na nabíd bíddcee tak ta é příb říboorník orník za 79 79, 99,90 90 Kč 90 149 • rrozm ozm ozm měr měr ěr 90 90 × 200 0 cm cm aa 80 a 880 80 × 22000 cm •• vvýšk výšk ýškka m ýš matr aatr trace acee 14 14 cm cm • max. • m  m max ax. x noosnost snno sno nost st 10 100 0000 kg kg •• ppotah ota t h jjee pproš rošíva roš šív íva vvaaný nný, ýý,, sn sníma ním ím tel íma teelný elný aa j je m el  jjee m možn ožné oož žžné žné ho pr ho ppráát na 60 a 600 ° a 6   °°C • komp koom omp mpprrim m im imova mova ovvaannéé bbal baalení lení enníí pr en pro sna nad aaddný ný ood odvvoz oz Kč 189,002 -21% -29 % Peká Pe káč M ýn Ml ýnek ek eleekt k ri rick c ý ck • obbje jjem 7,55 l • hl hliní iníkov níkov ko á litá tá ná náddoba • va vaarn rnná skle kleněn něě á pokl něn o ice ok ce • v nabíd bídce tak takéé manu anuálnní an za 139 139,90 ,90 Kčč 359 549 Kč 449,00* -20% 159 Kč 799,00* -31% Kč 199,002 -20% Hrnek s víčkem m a sítítke keem • v nabídce v také 3dílná ná ča čaj ajová sadda za 499 Kč Kast Ka stro st tro rol JO JOLI LI • 16 16 × 9, 9 5 cm cm • v naabíd bídce ce daal alší ší roz rozměr měr měry ěry 119 90 179,002 -33 % Konvice Ma Mattuura ra • objem 11,,55 l • varné rnné sskl kll klo • plas a tov tovéé sítíítkko N bí Na b dkka neepl plat atíí v  at v hy hyppe perm rmar arke ar keete tech ch BRN RNOO – Ga Gale leri le riee Va ri Vaňk ňkkovka ovvka k , JI JIHL HLAVA AVA – Ci AV City t Par ty ark, k LIB k, IBEEREC – ull. Bud udyššín í ská, á MOS OSTT – OC Cen enttral ttrral al, OL OLOM OMOU OM OOUCC – Gaale leri errri riee Ša Šant ntov nt o ka, ov ka, OS OOST STRAV AVA VA – FFooru rum m No Nová vá Kar aroolin olin ina, a, PRA RAHA HA – Ark HA rkád á y Pa ád Pank nkrá nk rácc, rá c, Gal aler aler erie iee Har arfa faa HM 10 295x324 V06 ZAKLAD 21-24.indd 21 01.03.16 16:22