Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 9.3 .2016 do 15.3 .2016


Albert Hypermarket - strana 5     

Albert Hypermarket - strana 5

• 11000 g Tlač Tl ačeennka ka speeci ciál ál 17 90 10 9012,901 • 11000 00 g • v na nabí abídc bbíídce dce ta dc takkéé t ač tl ačen enka ka z kuřec uřec uř e íhho maassaa, 10 m 100 g za 9,,990 Kčč za Jaateern rnic icce a je jelítk lílítk tka šp špejjlo lovvaaná ná • 10 100 g • v na nabí abí bídc dcee ta takéé jatterrni nice ce ce špeejjllooova šp vaná vaná va ná 36600 g za 39,9 39,990 Kč 39 a jjeelílítk lítk tka šp špeejjloovvaaná ná 360 60 g zzaa 344,,90 90 Kč -15 % super cena 11 • 10 100 g Bok Bo ok flflam am mendr endr en d • 10 100 g 13 9020,50) • 11000 g E -25 % -23% Deebbrrec D ecín ínsk nsk ské ké párk pá rky ky pr prem miiuum BC 14 9019,901 Ciiká C káns nský k šál ál 9 POD 7 909,90( -25% 9012,901 ŘE A VÝRO 9015,901 • 100 100 g 10 • 11000 g MÁ -20 % Tram Tr Tram amppsský ký saallám ám Toas TTo oaas asto stová sto tová to vá ciihhla la É SK RREETR TRROO PPaapprrikkášš FA R To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice RUJEME ČE PO 11 9014,901 -20 % 87 % vepřové kýty -32 % 92 % vepřového boku SSlov Sl lov oveennsskký ttooččeenýý sal alám ám • 10 100 g 1890 22,90) Šunnkka kkrrůůttí Šu Šunk pro dděěttii pr 6 508,90( -17 % • 10 100 00 g -27 % 83 % krůtích prsou Massoová Ma ováá sek ekan eka aná • 55000 g • 1000 g = 44,,78 ,78 78 Kč 2390 29,90) -20 % ŠŠunkková kl klobbáássa • 100 1000 g 12 9016,901 ŠŠppeekkááččky • 40 4 0g • cceenaa za 10 100 g 100 = 9, 9,98 98 Kč 98 3990 49,90) -20 % -23 % 85 % masa 1 0% 10 % garran ance ce kvaalility ty – zár áruk u a vr uka uk vrác ácen ác cen ení ppe peně eně něz ězz.. Akc kce tr trvváá do od oodvo volán vo lání lá ní. Po Podr P drrobná obbná ná pra ravi ravi viidl dla na dl na www ww.a . lber lber lb e t. t.cz cz a v proode dejn ejn jnác ácch Al Albe bert rt. Gara Gaara r nc nce ce see vztah zttah ahuj uje naa poottra uj trraavi viny vin ny, kkoosm smeeettik iku, ik u drog roog a kr krmi mivo mi v proo zví vířa řataa zaakkou o pe pené né v pro rode rode dejn dejn jně Al Albeertt. Z ggaara ranc ncce naa poottra raviinyy jso sou vylo sou vyylo louuččen ennyy al alko lko koho holick lilicckké náápo p jje, ttaabá báko bák kkové vé výýr ýrob rob obkkyy a gastr assttrro pr proovvoozzy ((rres esta ttaaur uraacce/ e/ka /kkaavá avvááárn rny) rn ny) y). AH AHO OLLD Cz C ec e h Re Repu p bl bllic iicc, a. a ččii jej ejíh ího íh ho uukkon o čeenníí bezz náh áhra r ddyy, a to to foorrm mooouu ozzná nám meení ní na ww www. www. w.albe w.al aallbe bertt.c .cz cz a na na prroode dejn jnnác áchh.. HM 10 295x324 V06 ZAKLAD 01-08.indd 5 01.03.16 16:42