Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční nabídka supermarketu

Platnost od 16.3 .2016 do 22.3 .2016


Akční nabídka supermarketu - strana 2     

Akční nabídka supermarketu - strana 2

Vepřové medailonky 1 39 • ch chla chla lazené zené ze né • 1 kg Hoově Hově vězí zí dršťk ršťťkky rš 9185,0020 • chla hlaazze zen eenné • 1 kg kg 114 90 129,902 -11 % SLEVA 24% Výrroobe Vý bek z m bek mlleettéh tééhho massaa – miixx ma mas • 480 80 g • 1 kgg = 104 04 KKčč 4990 61,901 -19 % KKrrůůttí ssttehen ehen eh ennníí plá láte átek tek te • cchla hlla hhla laz azen zzeený ený • 1 kg en kg • půvo ůůvvood Maaďďars Maď M aarrs rskkoo 119 90 149,902 SSllep epic ice lleeh ehhkká • mra raž aažžená ennáá • 1 kg • hmo moottnos mot noos nost ost 1–1, –11,,7 kg –1 3690 49,90) -20 % -26 % Grililov Gr ovaanné kkuuřřee • 1 kkss • poou ouz uuzze prrode roooddej rod eejn jjnnnyy s tep eepl pplýým m ppul puuullltte tem tem m 84 90 99,90) -15 % KKuuře řeccíí sstteehhna na 65 90 87,90) • chhla hlla lazen zzeeenná • 1 kg kg -25 % MRAŽENÉ Maakkrrel M ela uz uzen ená • chhla hlla lazen zzeen ená • cceennaa za ená za 100 100 10 00 g • pouz ouuz ou uze ze v pr prod oode ddeejná ejn jná nnáácchh s oobbsl bssluuh bs uho hova ho vannýým van m ús úúse sseekem keem ke m 11 90 RUJEME ČE PO E Maakr M krel ela ku kucchhan kuch aná BC FA R MÁ É SK POD super cena ŘE A VÝRO PPiizzzzzaa Buit BBuuititon ton oni • 270 70– 00–320 320 32 20 g • vybr vybrané ybbbraané yybr annnéé ddruhy drruhy uhhy uh • 1100 00 g od 114,0 00 4,004 Kč 4, 4,0 44 90 72,90) • 800 800 00 g • 100 00 g = 99,,99 99 Kč Kč • uved veden eenná ggrramá mááážž m je čis je čiisstá tá hmo mottno nosstt m maas mas asa 7990 103,902 -23% BBooond nduueelllle FFaazzooolk nd ndue lky ce lk lky celé lé • 400 00 g • 100 11000 g = 77,4 7,,,448 Kč 2990 46,90) -38 % -36 % MRAŽENÉ MRAŽENÉ MRAŽENÉ 1000% gaaraannce 10 100 cee kkvvali a ty al ty – zzáru áru ár áru ruka ka vr ka vrá ráce ceenní peně cen enněězz.. AAk en Akc kce trrvá kc rvvá vá do do ood odvol dvo vol vol oolání lán ánníí. Pod ání oodrobn odr ddrrobn obbbnná prav rav ra ravidl avidl iddlla na idla id na www ww. w w.al w alb lbeert lb errt rt..cz .ccz cz a v prod rod ro odejn ejnnách ejn náách ch Alber ch Albe Al bertt.. Gar ber Gaaran Garanc anc ncce se vzta vzzta ztttaahu huj uje uj nnaa ppo pot oottrav rav ra avviny, iny nyy, koosm osmeti eettiiku, ku, ku ku, u dr d oge oogge gerii rriiiii,, hhygi yggienu yg ygi nuu a hyg hyygiien eenic ick cckké papí paapí appírov rooovvé prod prod rrooodduk uukt ktty, y, ppéč pééč éči o zuby éči zubbyy a krm zu rmi mivo vo pro prroo zzvvířa pr íířřa ř ta ta za zzak akooup ak ouuuppen ené ené né v pro pro prodej pr rode rodej ddejně dej eejjně ně Albert AAllbbbert Alb errt eert rt.. Z ggaaran raannce ra ce na pot na  na ottrav ravviny inyy jjssoouu vyl in vvyyyllouč ouuč učeny čeeny ennyy al alkoh lko koh koh ooholi holi olické ol lilické lické cké ké ná náp ápoj poojjee,, tab taab abáko báko ákkoovvéé vý ák vvýr ýrobk o y a ga ob gastr asstr sttr t o prrov ovvozy zy ((rres zy esttaurace est aur au urac aace cee/ka /kavár /k /ka kkavár áárny) ny).. AHO ny HOL OLD Czec OL zech Repu ze epuubl ep bblillic, c, aa.. ss.,.., si si vvyyyhra hhra hr razu zzuj uje uje uj práávo právo prá vo změ měny ny pod poddmín mínek ínek ek akc aakkc kce či jjejí ejjího ejí jího ho uko ukkonče nčče čení ní bbez beezz ná náhra hrady, raady, dyy a to t formou foormo for mou m oou oozznám náámen ení níí na na w ww ww.albe w.albe w.a lbe lb bert. ert. rttt..cz cz a v prode cz proode pr oddejná ejná jnácch. chh. SM 11 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 2 10.03.16 16:41